പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ (Five Year Plans in India)


പഞ്ചവത്സരപദ്ധിതികൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

■ First Plan - 1951 - 56

■ Second Plan - 1956 - 61

■ Third Plan - 1961 - 66

■ Plan Holidays - 1966 - 69

■ Fourth Plan - 1969 - 74

■ Fifth Plan - 1974 - 79

■ Rolling Plan - 1978 - 80

■ Sixth Plan - 1980 - 85

■ Seventh Plan - 1985 - 90

■ Annual Plans - 1990 - 92

■ Eigth Plan - 1992 - 97

■ Ninth Plan - 1997 - 2002

■ Tenth Plan - 2002 - 2007

■ Eleventh Plan - 2007 - 2012

■ Twelfth Plan - 2012 - 2017


PSC Questions and Answers


1. എത്ര വ്യവസായികള്‍ യോജിച്ചാണ്‌ ഇന്‍ഡ്യയുടെ സാമ്പത്തിക പുമോഗതിയക്കുവേണ്ടി മുംബൈ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്‌? - എട്ട്


2. 1944-ല്‍ പീപ്പിള്‍സ്‌ പ്ലാന്‍ ഫോര്‍ ഇന്ത്യ തയ്യാറാക്കിയത്‌ ആര്‌? - എം.എന്‍.റോയ്


3. ഔദ്യോഗികാധികാരം നിമിത്തം പ്ലാനിംഗ്‌ കമ്മീഷന്റെ ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‌? - പ്രധാനമന്ത്രി


4. പ്ലാനിംഗ്‌ കമ്മീഷന്‍ രൂപീകരിച്ചതെന്ന്‌? - 1950-ല്‍


5. ആസൂത്രണത്തിന്‌ വേണ്ടി കേന്ദ്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിയമപ്രകാരമല്ലാത്ത കമ്മീഷന്റെ പേരെന്ത്‌? - പ്ലാനിംഗ്‌ കമ്മീഷന്‍ ഓഫ്‌ ഇന്‍ഡ്യ


6. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ ആരിൽനിന്നുമാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്‌ - യു.എസ്‌.എസ്‌.ആര്‍‌


7. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള്‍ക്ക്‌ അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നതാര്‌? - നാഷണല്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്റ്‌ കൗണ്‍സില്‍


8. ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതെന്ന്‌? - 1951 എപ്രില്‍ 1-ാം തീയതി


9. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം നല്‍കിയ മേഖല - കൃഷി, ജലസേചനം


10. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത് -  കാര്‍ഷിക പദ്ധതി


11. ആരോഗ്യത്തിന്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തുക നിക്ഷേപിച്ചത്‌ ഏത്‌ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്‌? - ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍


12. കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതികള്‍ക്ക്‌ (1952) പ്രാധാന്യം നല്‍കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


13. ഹാരോഡ്‌ ഡോമര്‍ മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


14. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം എത്ര ശതമാനം നിരക്കില്‍ വിലയിടിവ്‌ സംഭവിച്ചു? - 2.7%


15. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പില്‍ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളി - കെ.എന്‍. രാജ്‌


16. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത്‌ - കെ.എന്‍. രാജ്‌


17. സമൂഹത്തില്‍ സോഷ്യലിസം കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി പാര്‍ലമെന്റ്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചത്‌ എന്ന്‌? - 1954-ല്‍


18. ഇന്ത്യയില്‍ വന്‍കിട ജലസേചന പദ്ധതികള്‍ സ്ഥാപിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


19. ക്യാപ്പിറ്റല്‍- ഔട്ട്പുട്ട്‌ റേഷ്യോ ഏറ്റവും കുറവായത്‌ ഏത്‌ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്‌? - ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍


20. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത്‌ ആരംഭിച്ച്‌ വന്‍കിട ജലസേചന പദ്ധതികള്‍ - ഭക്രാനംഗല്‍, ഹിരാകുഡ്‌, ദാമോദര്‍വാലി


21. ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധിതിയിൽ കൃഷിയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവായി - ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധിതിയിൽ 


22. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗ്രാന്റ്‌ കമ്മീഷന്‍ (UGC) ആരംഭിച്ച പദ്ധതി - ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (എന്നാല്‍ UGC Act പാസ്സാക്കിയ വര്‍ഷം - 1956)


23. സാമൂഹിക വികസന പദ്ധതി (Community Development Programme, (1952)), നാഷണല്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ സര്‍വീസ്‌ എന്നിവ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി - ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


24. ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സരപദ്ധിതിയുടെ ആകെ ചെലവ് എത്രയായിരുന്നു - 2378 കോടി രൂപ


25. ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍ ദേശീയോല്പാദനം പ്രതിവര്‍ഷം എത്ര ശതമാനം വര്‍ദ്ധിച്ചു? - 3.6%


26. “മഹലനോബിസ്‌ മാതൃക” എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദ്ധതി - രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


27. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം - വ്യാവസായിക പുരോഗതി


28. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികാലത്ത്‌ ആരംഭിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക്‌ ശാലകള്‍ - ദുര്‍ഗാപ്പൂര്‍ (പശ്ചിമബംഗാള്‍ - ബ്രിട്ടീഷ്‌ സഹായം), ഭിലായ്‌ (ഛത്തീസ്ഗഡ്‌ - റഷ്യന്‍ സഹായം), റൂർക്കേല (ഒഡീഷ - ജര്‍മ്മന്‍ സഹായം)


29. ഏത്‌ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സഹായമുണ്ടായത്‌? - രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


30. വന്‍ വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഉനന്നല്‍ നല്‍കിയ ഇന്ത്യന്‍ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ്‌? -  രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


31. മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നല്‍ നല്‍കിയത്‌ - സമ്പദ്ഘടനയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തത


32. ഏത്‌ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്‌ കാര്‍ഷികോല്പാദനം കുറഞ്ഞത്‌? - മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍


33. പ്ലാൻ ഹോളിഡേ (Plan Holiday) എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലയളവ് - 1966 മുതൽ 1969 വരെ


34. 1966-69 കാലഘട്ടത്തില്‍ ഇന്‍ഡ്യയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്‌ ഏതുതരം പദ്ധതികളാണ്‌?” - വാര്‍ഷിക പദ്ധതി


35. 1951-ല്‍ ആയിരത്തിന്‌ 27.4 മരണനിരക്ക്‌ ആയിരുന്നത്‌ 1971-ല്‍ ആയിരത്തിന്‌ എത്രയായി കുറഞ്ഞു? - പത്തൊന്‍പതായി


36. ഇന്ത്യയിൽ പ്രഥമ ബാങ്ക് ദേശസാത്കരണം നടന്നത് എത്രാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധിതിയിലാണ് - നാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധിതി


37. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതെന്ന്‌? - 1969-ല്‍


38. ആത്മവിശ്വാസത്തിന്‌ മുന്‍തൂക്കം കൊടുത്തത്‌ ഏത്‌ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്‌? - നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍


39. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത്‌ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ആയിരുന്നു? - 1969-1974


40. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധിതിയുടെ പ്രധാനലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു - മാറ്റമില്ലാത്ത പുരോഗതി


41. അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു? - ദാരിദ്യം അകറ്റൂ (ഗരീബി ഹട്ടാവോ)


42. ഏത്‌ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്‌ ബാങ്ക്‌ നിക്ഷേപത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച ഏറ്റവും കൂടുതലായത്‌? - അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍


43. ഇന്ദിരാഗാന്ധി 'ഗരീബി ഹഠാവോ' എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പദ്ധിതി - അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധിതി


44. ഏത്‌ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍ ചെലവ്‌ ഏറ്റവും കൂടുതലായിരുന്നു? - അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍


45. മൊത്തവ്യാപാര വില ഇന്‍ഡ്യയില്‍ 25% വര്‍ദ്ധിച്ചത്‌ ഏത്‌ വര്‍ഷം? - 1974-75-ൽ


46. ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തിനായി ശ്രിമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി 1975-ല്‍ ഇരുപതിന പരിപാടികള്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


47. അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധിതിയിൽ ഇറക്കുമതിയുടെ നിരക്കു പ്രതിവര്‍ഷം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉയര്‍ന്നത്‌ എത്ര ശതമാനമാണ്‌? - 19.5%


48. നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതിനെക്കാള്‍ ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പേ അവസാനിപ്പിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത്‌? - അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


49. അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍ 1980-81-ല്‍ വളര്‍ച്ചയുടെ നിരക്ക്‌ എത്ര ശതമാനമായിരുന്നു? - 4.9%


50. അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധിതിയുടെ ആകെ ചെലവ് എത്രയായിരുന്നു - 42300 കോടി രൂപ


51. ഏത്‌ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്‌ മിനിമം നീഡ്‌സ്‌ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചത്‌? - അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍


52. കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത ഏക പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി


53. 1949-50-നുശേഷം ഇന്‍ഡ്യയില്‍ ട്രേഡ്‌ ബാലന്‍സ്‌ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട്‌ വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം? - 1972-73, 1976-77


54. "റോളിംഗ്‌‌ പ്ലാന്‍" സംവിധാനം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്‌ - ജനതാ ഗവണ്‍മെന്റ്‌ (1978 - 80 മൊറാര്‍ജി ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍)


55. റോളിംഗ്‌ പ്ലാന്‍ എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ - ഗുണ്ണാർ മിർഡാൽ


56. കാലയളവില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത്‌ - റോളിംഗ്‌ പ്ലാന്‍


57. ഗുണ്ണാർ മിർഡാലിന്റെ പ്രശസ്ത കൃതി - ഏഷ്യൻ ഡ്രാമ


58. ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്നായിരുന്നു? - 1980-85 കാലഘട്ടത്തില്‍


59. 1978-79-നും 1988-89-നും ഇടയില്‍ ഏത്‌ വര്‍ഷം ഇറക്കുമതി 37.5 ആയി ഉയര്‍ന്നു?” - 1980-81 -ല്‍


60. ഏത്‌ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്‌ മൊത്തവ്യാപാര വില ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉയര്‍ന്നത്‌? - ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധിതിയിൽ


61. 1971-ല്‍ സാക്ഷരത 29.5% ആയിരുന്നത്‌ 1981-ല്‍ എത്ര ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു? - 36.2%


62. കാര്‍ഷികാഭിവൃദ്ധി ഇന്‍ഡ്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉണ്ടായത്‌ ഏത്‌ ദശകത്തിലാണ്‌? - എണ്‍പതുകളില്‍


63. 1950 മുതല്‍ 1980 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌ വ്യവസ്ഥയുടെ വളര്‍ച്ചാനിരക്കിനെ കുറിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം - ഹിന്ദു വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക്‌


64. ഹിന്ദു വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക്‌ (Hindu Rate of Growth) എന്ന പദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്‌ - രാജ് കൃഷ്ണ


65. 1983-84-ല്‍ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക്‌ താഴെയുള്ളവരുടെ ജനസംഖ്യയില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അനുപാതം ഉണ്ടായ സംസ്ഥാനമേത്‌? - മണിപ്പൂര്‍


66. 1983-84-ല്‍ ദാരിദ്യരേഖയ്ക്ക്‌ താഴെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ അനുപാതം ഉണ്ടായ സംസ്ഥാനമേത്‌? - ബീഹാര്‍


67. 1983-84-ല്‍ ദാരിദ്യരേഖയ്ക്ക്‌ താഴെയുള്ളവരുടെ ജനസംഖ്യ ഇന്‍ഡ്യയില്‍ എത്ര ശതമാനമായിരുന്നു? - 37.4%


68. 1983-84-ല്‍ ദാരിദ്യരേഖയ്ക്ക്‌ താഴെയുള്ള പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാരുടെ ജനസംഖ്യ ഇന്‍ഡ്യയില്‍ എത്ര ശതമാനം ആയിരുന്നു? - 57.1%


69. 1984-85-ല്‍ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നിരക്ക്‌ എത്ര ശതമാനമായിരുന്നു? - 40%


70. 1980-81 - നേക്കാള്‍ ഏകദേശം 11% ദേശീയോല്പാദനം വര്‍ദ്ധിച്ചത്‌ എന്ന്‌? - 1988-89-ല്‍


71. 1951-86 കാലഘട്ടത്തില്‍ ദേശീയ വരുമാനത്തിന്റെ നിരക്ക്‌ പ്രതിവര്‍ഷം ഉയര്‍ന്നത്‌ ശരാശരി എത്ര ശതമാനമാണ്‌? - 3.5%


72. 1960-61 -നുശേഷം ഇന്‍ഡ്യയുടെ കയറ്റുമതി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട്‌ വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം? - 1965-66, 1985-86


73. 1951-നുശേഷം ഓരോ വൃക്തിയ്ക്കും ലഭിച്ച ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ അളവ്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചത്‌ ഏത്‌ വര്‍ഷമാണ്‌: - 1989-ല്‍


74. ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍ വ്യവസായം പ്രതിവര്‍ഷം എത്ര ശതമാനം ഉയര്‍ന്നു? - 8.4%


75. ഏഴാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധിതിയുടെ ആകെ ചെലവ് എത്രയായിരുന്നു - 348148 കോടി രൂപ


76. ക്യാപ്പിറ്റല്‍-ഔട്ട്പുട്ട്‌ റേഷ്യോ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചത്‌ ഏത്‌ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്? - ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍


77. കേന്ദ്രത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം കാരണം 1990 മുതല്‍ 1992 വരെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി - വാര്‍ഷിക പദ്ധതി


78. ഏത്‌ പദ്ധതികളില്‍ ബാഹ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം കൂടുതലായി ഉണ്ടായി? - വാര്‍ഷിക പദ്ധതികളില്‍


79. ഏത്‌ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്‌ കയറ്റുമതി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചത്‌? - ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍


80. പുത്തന്‍ സാമ്പത്തിക നയം (New Economic Policy) നടപ്പിലാക്കിയ ഗവണ്‍മെന്റ്‌ - നരസിംഹ റാവു ഗവണ്‍മെന്റ്‌


81. “റാവു-മന്‍മോഹന്‍ മോഡല്‍” എന്നറിയപ്പെട്ട പദ്ധതി - എട്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധിതി


82. 1994-ല്‍ ഓരോ വ്യക്തിയ്ക്കും ലഭിച്ച ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ അളവ്‌ എത്രയായിരുന്നു? - ദിനംപ്രതി 436.4 ഗ്രാം


83. 1994-ല്‍ ഓരോ വ്യക്തിയ്ക്കും ലഭിച്ചിരുന്ന നവധാന്യങ്ങളുടെ അളവ്‌ എത്രയായിരുന്നു? - ദിനംപ്രതി 37.8 ഗ്രാം


84. എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യം എന്തായിരുന്നു? - മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതി


85. എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതെന്ന്‌? - 1992-ല്‍


86. എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍ വളര്‍ച്ചയുടെ നിരക്ക്‌ പ്രതിവര്‍ഷം എത്ര ശതമാനം ആയിരുന്നു? - 5.6%


87. പഞ്ചയാത്ത് രാജ് നിലവിൽ വന്ന പദ്ധിതി - എട്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധിതി


88. എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ്‌ എത്രയായിരുന്നു? - 7,98,000 കോടി രൂപ


89. 15-35 പ്രായപരിധിയില്‍ ഉള്ളവരുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സാക്ഷരത ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്‌ എന്ന്‌? - 1995-ല്‍


90. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പദ്ധിതി - ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധിതി


91. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നടപ്പിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതി - ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


92. "ജനകീയ പദ്ധതി” എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


93. ഒന്‍പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതെന്ന്‌? - 1997-ല്‍


94. കുടുംബശ്രീ (1998) ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി - ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


95. ഗ്രാമീണ വികസനവും വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണവും ഉപലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി - ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


96. കേരള വികസന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


97. എല്ലാവരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വളര്‍ച്ച (Inclusive growth) മുഖ്യലക്ഷ്യമായ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി


98. സുസ്ഥിര വികസനം പ്രധാന ലക്ഷ്യം ആക്കിയ പദ്ധതി - പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി

0 Comments