ഭൂമിശാസ്‌ത്രം

ലോക ഭൂമിശാസ്‌ത്രം

01. ഭൂമിശാസ്‌ത്രം ചോദ്യങ്ങൾ

02. ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയും വലിപ്പവും

03. ഭൂമിയുടെ പ്രായം

04. ഋതുക്കൾ

05. ഗ്രഹണം

06. അക്ഷാംശം & രേഖാംശം

07. ഭൂമധ്യരേഖയും ഉത്തരായനരേഖയും

08. വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം

09. ഫലകചലന സിദ്ധാന്തം

10. ഭൂമിയുടെ ഘടന

11. ശിലകൾ

12. ഭൂരൂപങ്ങൾ

13. പർവതങ്ങൾ

14. ഹിമാലയം

15. ഗുഹകൾ

16. പീഠഭൂമികൾ

17. ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾ

18. സമതലങ്ങൾ

19. മരുഭൂമി

20. സീറോഫൈറ്റുകൾ

21. മരുഭൂമിയിലെ വ്യത്യസ്തർ

22. പുൽമേടുകൾ

23. നദികൾ

24. വെള്ളച്ചാട്ടം

25. തടാകങ്ങൾ

26. അന്തരീക്ഷം

27. അന്തരീക്ഷതാപം

28. താപീയമേഖല

29. അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത

30. മേഘങ്ങൾ

31. അന്തരീക്ഷമർദ്ദം

32. ആഗോള വാതങ്ങൾ/സ്ഥിരവാതങ്ങൾ

33. ജലമണ്ഡലം

34. സമുദ്രങ്ങൾ

35. കടലുകൾ

36. കടൽത്തീരം, ദ്വീപുകൾ

37. കനാലുകൾ

38. കടലിടുക്കുകൾ

39. സമുദ്രജല ചലനങ്ങൾ

40. സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ

41. ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

42. ഭൂപടം

43. അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും

44. ഭൂപടത്തിലെ സാങ്കൽപ്പിക രേഖകൾ

45. ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനോപകരണങ്ങൾ

കേരള ഭൂമിശാസ്ത്രം

01. സ്ഥാനവും വിസ്തീർണ്ണവും

02. ഭൂപ്രകൃതി

03. ചുരങ്ങൾ

04. നദികൾ

05. വിശേഷണങ്ങള്‍

06. കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികള്‍

07. കായലുകള്‍

08. ശുദ്ധജല തടാകങ്ങള്‍

09. ദ്വീപുകള്‍

10. കാലാവസ്ഥ

11. ധാതുക്കള്‍

12. മണ്ണ്‌

13. വനം, വന്യജീവി

14. കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ

15. സംരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങൾ

16. ദേശിയോദ്യാനങ്ങള്‍

17. കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങള്‍

18. സൈലന്റ് വാലിയിലുടെ

19. ജലസേചനം

20. അണക്കെട്ടുകള്‍

21. ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍

22. കേരളത്തിലെ പ്രധാന അണക്കെട്ടുകള്‍

23. പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍

24. സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍

25. താപവൈദ്യുത പദ്ധതി

26. പാരമ്പര്യേതര ഊര്‍ജവിഭവങ്ങൾ

27. കേരളത്തിലെ കാറ്റാടി ഫാമുകള്‍

28. വ്യവസായം

29. ടെക്നോപാർക്ക്

30. ടൂറിസം

ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രം

01. ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

02. ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രം

03. അതിര്‍ത്തി രേഖകള്‍

04. ഭൂപ്രകൃതി

05. ചുരങ്ങള്‍ - സംസ്ഥാനങ്ങള്‍

06. ചുരങ്ങള്‍ - ബന്ധിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍

07. ഉത്തരമഹാസമതലം

08. ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി

09. ആനമുടി

10. തീരപ്രദേശം

11. ദ്വീപുകൾ

12. നദികള്‍

13. സിന്ധു നദി

14. നദികളും അപരനാമങ്ങളും

15. ഗംഗ

16. നദികളും പേരുകളും

17. ബ്രഹ്മപുത്ര 

18. പ്രാചീനകാലത്ത്‌ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്‌

19. ഉപദ്വീപിയൻ നദികള്‍

20. തടാകങ്ങള്‍

21. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ

22. കാലാവസ്ഥ

23. ഉഷ്ണകാലത്ത്‌ വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാതങ്ങൾ

24. മണ്ണ്

25. വനം, വന്യജീവി

26. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ

27. പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ

28. ഇന്ത്യയിലെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്വുകൾ

29. കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ

30. പ്രത്യേക സംരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങൾ

31. ഇന്ത്യയിലെ ധാതുക്കൾ

32. ധാതുക്കളും ഉത്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും

33. വിവിധോദ്യേശ പദ്ധിതികൾ

34. നദീതട പദ്ധതികൾ

35. ഊർജ്ജം

36. താരപൂർ

37. സോളാർ

38. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായം

39. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലകൾ

40. തുറമുഖങ്ങൾ

41. കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലകൾ

42. പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല

Post a Comment