പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ

പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ (Pandit Karuppan)

ജനനം : 1885 മെയ് 24

മരണം : 1938 മാർച്ച് 23


■ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചേരാനല്ലൂരിൽ അരയകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. ശങ്കരൻ എന്നത് ബാല്യകാലനാമമായിരുന്നു. ധീവര സമുദായക്കാരനായിരുന്നു.


■ 1907-ൽ അരയസമാജം സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ജാതിക്കുമ്മി', 'ഉദ്യാനവിരുന്ന്' തുടങ്ങിയ കവിതകൾ ജാതീയതയ്ക്കെതിരെ ജനവികാരം വളർത്തി. 


■ ആനാപ്പുഴ കേന്ദ്രമാക്കി 'കല്യാണദായിനിസഭ'യും വൈക്കത്ത് 'വാല സേവാസമിതി'യും പറവൂരിൽ 'സമുദായസേവിനി'യും രൂപവത്കരിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകി.


■ വാല സമുദായ പരിഷ്കാരിണി സഭ, സുധർമ സൂര്യോദയസഭ, എന്നിവ തേവരയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്.


■ 1913ൽ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് നടന്ന കായൽ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു.


■ 1925ൽ കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.


■ മൂന്നുവർഷം തുടർച്ചയായി കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹം.


■ തൊട്ടുകൂടായ്മയെയും, ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ജാതിക്കുമ്മി.


■ അധഃകൃത വിഭാഗങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച കാവ്യ സങ്കല്പം എന്നും ജാതിക്കുമ്മി അറിയപ്പെടുന്നു.


■ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആദ്യത്തെ കവിതയാണ് സ്തോത്രമന്ദാരം.


■ ബാലകലേശം എന്ന ഗ്രന്ഥവും, ശാകുന്തളം വഞ്ചിപ്പാട്ടും രചിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്.


■ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്ന് അനുശോചനം അറിയിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് സമാധി സങ്കല്പം (സമാധി സപ്താഹം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു).


■ കൊച്ചിൻ പുലയമഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചതും പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ്. 


■ കേരളം ലിങ്കൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.


■ കൊച്ചിരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് കവിതിലകൻ പട്ടം നൽകി ആദരിച്ചു.


■ കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്വാൻ പദവി നൽകി ആദരിച്ചു.


■ ആനാപ്പുഴയിലെ കല്യാണിദായിനി സഭ, ഇട കൊച്ചിയിലെ ജ്ഞാനോദയം സഭ, വൈക്കത്തെ വാല സേവാ സമിതി, പരവൂരിലെ സമുദായ സേവിനി, കുമ്പളത്തെ സന്മാർഗ പ്രദീപ സഭ, വടക്കൻ പറവൂരിലെ പ്രബോധ ചന്ദ്രോദയം സഭ തുടങ്ങിയവ കറുപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പ്രാദേശിക സഭകളാണ്.


കൃതികൾ


■ ആചാരഭൂഷണം

■ അരയ പ്രശസ്തി

■ ബാലോദ്യാനം

■ ചിത്രലേഖ

■ ധീവര തരുണിയുടെ വിലാപം

■ ധ്രുവ ചരിതം

■ കൈരളി കൗതുകം

■ ലളിതോപഹാരം

■ ശാകുന്തളം വഞ്ചിപ്പാട്ട്

■ പഞ്ചവടി

■ ഉദ്യാനവിരുന്ന് 


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. 1885 മെയ് 24-ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ .... എന്ന സ്ഥലത്താണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ ജനിച്ചത് - ചേരാനല്ലൂർ


2. 'കേരളം ലിങ്കൺ' എന്ന അപരനാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? - പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ


3. ജാതിക്കുമ്മി എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ആരാണ് - പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ


4. കൊച്ചി മഹാരാജാവിന്റെ ഷഷ്ഠിപൂർത്തിയോടനുബന്ധിച്ച് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച നാടകം - ബാലാകലേശം


5. അരയ സമാജം രൂപവത്കരിച്ചത് ആരാണ്? - പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ


6. അരയ സമാജം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ..... വർഷമാണ് - 1907


7. സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനായി പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രൂപവത്കരിച്ച പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകളെ ..... എന്ന് പറയുന്നു - സഭ


8. 1910-ൽ തേവരയിലെ വാല സമുദായ പരിഷ്കാരിണി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? - പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ


9. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ അന്തരിച്ചത് എന്താണ്? - 1938 മാർച്ച് 23 


10. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്റെ വസതി - സാഹിത്യകുടീരം


11. കവിതിലകൻ എന്ന ബഹുമതി പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന് നൽകിയത് - കൊച്ചിരാജാവ്


12. കല്യാണിദായിനി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ - പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ


13. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ വാലസമുദായ പരിഷ്കരിണി സഭയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയ വർഷം - 1910


14. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ചുകൊണ്ടു സമാധി സങ്കൽപം രചിച്ചത് - പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ


15. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന് വിദ്വാൻ ബഹുമതി നൽകിയത് - കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ

0 Comments