കാർബൺ കുടുംബം

കാർബൺ കുടുംബം (കാർബൺ, സിലിക്കൺ, ജെർമേനിയം, ടിൻ, ലെഡ്)

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. മൈക്കയുടെ രാസസൂത്രമെന്ത്? - KH2Al3(SiO3)  


2. പരലാകൃതിയുള്ള സിലിക്കൺ ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു? - അഡമന്റയിൻ


3. പ്ലംബോസോൾവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാലെന്ത്? - ലെഡ്‌ഡിൽ ജലത്തിന്റെ ലായക പ്രവർത്തനം


4. കാർബറണ്ടം രാസപരമായി ഏതു പദാർത്ഥമാണ്? - സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് (SiC2), കാർബൺ സിലിസൈഡ്


5. വാട്ടർ ഗ്ലാസ് രാസപരമായി ഏത് പദാർത്ഥമാണ്? - സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് (Na2SiO3)


6. കാർബൺ സബോക്സൈഡിന്റെ രാസസൂത്രമെന്ത്? - C3O2


7. വജ്രത്തിന്റെ സാന്ദ്രത എത്ര? - 3.51 ഗ്രാം/സി.സി


8. ക്വാർട്ട്സിന്റെ രാസഘടനയെന്ത്? - SiO2


9. ടിൻ സ്റ്റോൺ എന്താണ്? - ടിന്നിന്റെ അയിര് (SnO2)


10. വൈറ്റ് ലെഡ് ഏത് പദാർത്ഥമാണ്? - ലെഡ് കാർബണേറ്റ്


11. ലെഡ് പെറോക്‌സൈഡിന്റെ രാസസൂത്രമെന്ത്? - PbO2


12. കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ജലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വാതകമേത്? - അസെറ്റിലിൻ (C2H2)


13. കാർബറേറ്റഡ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഏതു പദാർത്ഥമാണ്? - ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഗ്യാസ് (CO + H2)


14. റെഡ് ലെഡ് ഏതു പദാർത്ഥമാണ്? - Pb3O4


15. ഗലേന എന്താണ്? - ലെഡിന്റെ അയിര്


16. ഒരു കാരറ്റ് വജ്രം എന്നാലെത്ര? - 200 മില്ലിഗ്രാം


17. ആന്ത്രസൈറ്റിൽ എത്ര ശതമാനം കാർബൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു? - 90%


18. സോൾഡർ എന്താണ്? - ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും സങ്കരം


19. സിലേൻ എന്താണ്? - സിലിക്കൺ ഹൈഡ്രൈഡ്


20. ഓർത്തോസിലിസിക് ആസിഡിന്റെ രാസസൂത്രമെന്ത്? - H2SiO4


21. മണലിലെ പ്രധാന ഘടകമേത്? - സിലിക്കൺ ഡയോക്‌സൈഡ് (SiO2)


22. സിലിക്കോണുകൾ എന്താണ്? - ഓർഗാനോ സിലിക്കോൺ പോളിമറുകൾ


23. ടി.ഇ.എൽ-ന്റെ പൂര്ണരൂപമെന്ത്? - ടെട്രാ ഈതൈൽ ലെഡ്


24. അമോണിയം കാർബണേറ്റിന്റെ പ്രധാന ഉപയോഗമെന്ത്? - സ്മെല്ലിങ് സാൾട്ടായി


25. സ്മെല്ലിങ് സാൾട്ടിന്റെ രാസവാക്യമെന്ത്? - (NH4)2CO3


26. കാർബണിന്റെ ക്രിസ്റ്റലകൃതിയുള്ള രൂപാന്തരമേത്? - ഗ്രാഫൈറ്റ്


27. ഉയർന്ന വേഗതയുള്ള യന്ത്ര ഭാഗങ്ങളിൽ അയവു വരുത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഖരവസ്തു - ഗ്രാഫൈറ്റ്


28. ഫാക്ടം ഫോസിന്റെ രാസനാമം - അമോണിയം കാർബണേറ്റ്


29. ചോക്കിന്റെ രാസനാമം - കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്


30. അലക്കുകാരത്തിന്റെ രാസനാമം - സോഡിയം കാർബണേറ്റ്


31. മാർബിളിന്റെ രാസനാമം - കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്


32. കാർബണിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കൽക്കരിയുടെ വകഭേദം - ആന്ത്രസൈറ്റ്


33. ബേക്കിങ് സോഡ (അപ്പക്കാരം) രാസനാമം - സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്


34. മുട്ടയുടെ തോടിൽ പ്രധാനമായും കാണുന്ന രാസവസ്തു - കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്


35. ജലത്തിൽ സ്ഥിര കാഠിന്യം മാറ്റാൻ ചേർക്കുന്നത് - സോഡിയം കാർബണേറ്റ്


36. സിലിക്കണിന്റെ അണുസംഖ്യ - 14


37. ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രണ്ടാമത്തെ മൂലകമായ സിലിക്കൺ എത്ര ശതമാനമാണ് - 27.7 %


38. കാർബൊറാണ്ടത്തിന്റെ രാസനാമം - സിലിക്കൺ കാർബൈഡ്


39. ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം - സിലിക്കൺ


40. സിലുമിൻ എന്ന ലോഹസങ്കരത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ - അലൂമിനിയം, സിലിക്കൺ


41. പഴങ്ങൾ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാരകമായ രാസവസ്തു - കാർബൈഡ്


42. ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളും ഐ.സി.യും ഉണ്ടാക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ - ജെർമേനിയം


43. ഗൺമെറ്റലിലെ ഘടക ലോഹങ്ങൾ - ചെമ്പ്, സിങ്ക്, ടിൻ


44. ഓടിൽ (ബ്രോൺസ്) എത്ര ശതമാനമാണ് ടിൻ - 12%

0 Comments