ആവർത്തന പട്ടിക

ആവർത്തന പട്ടിക (PERIODIC TABLE)

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ 


1. ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് - ദിമിത്രി മെന്റലിയേവ്


2. ആവർത്തന പട്ടികയിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് - 18


3.  ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഏത്‌ ഗ്രൂപ്പിലാണ്‌ ഏറ്റവും വലീയ അറ്റങ്ങളുള്ള മൂലകങ്ങള്‍ ഉള്ളത്‌? - ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പില്‍


4. അയോണീകരണ ഊര്‍ജ്ജമെന്നാലെന്ത്‌? - ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഊർജ്ജം


5. ആധുനിക ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌ ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌? - അറ്റോമിക സംഖ്യ


6. എതു മൂലകങ്ങളാണ്‌ സമാനസംയുക്തങ്ങള്‍ (co-ordination compounds) ഉണ്ടാക്കുന്നത്? - സംക്രമണമൂലകങ്ങൾ


7. രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ്‌ മൂലകങ്ങളുടെ പേരെന്ത്‌? - ആല്‍ക്കലൈന്‍ എർത്ത് ലോഹങ്ങള്‍


8. അയോണീകരണ ഊർജ്ജം ഏറ്റവും കുറവുള്ള മൂലകങ്ങളേതെല്ലാം? - സീസിയം, ഫ്രാന്‍സിയം


9. ഇലക്ട്രോണ്‍ ആസക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമേത്? - ഫ്ലൂറിൻ


10. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഹൈഡ്രൈഡുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകമേത്‌? - കാർബൺ


11. ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി - കുറയുന്നു


12. ആറാമത്തെ പീരിഡില്‍ എത്ര മൂലകങ്ങളുണ്ട്‌? - 32


13. സോഡിയം ജലത്തിലിടുമ്പോള്‍ വാതകമുണ്ടാകുന്നത്‌ ഏത്‌ പദാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നിന്നാണ്‌? - ജലം


14. ഹാലൊജന്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥമെന്ത്‌? - ലവണ ഉല്പാദകൻ


15. സാധാരണയായി രൂപാന്തരത്വം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത്‌ ഏതിനം മൂലകങ്ങളാണ്‌? - അലോഹങ്ങള്‍


16. അന്ത:സംക്രമണ മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര? - 28


17. ലോതര്‍മേയറിന്റെ അറ്റോമിക വ്യാപ്തകര്‍വില്‍ ഏറ്റവും ഉയരെവരുന്ന മുലകങ്ങളേവ? - ആല്‍ക്കലി ലോഹങ്ങള്‍


18. മൂലകങ്ങളുടെ വര്‍ഗ്ഗീകരണത്തില്‍ മെന്റലിയേവ് സ്വീകരിച്ച അടിസ്ഥാനമെന്ത്‌? - അറ്റോമിക മാസ്‌


19. സാധാരണയായി നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകങ്ങളേവ? - സംക്രമണമൂലകങ്ങള്‍


20. അറ്റോമിക പിണ്ഡം അറ്റോമിക വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്‌ പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞാനാര്‌? - ലോതര്‍ മേയര്‍


21. ഏറ്റവും കൂടിയ അയോണീകരണ ഊര്‍ജ്ജമുള്ള മൂലകങ്ങളേവ? - അപൂര്‍വ്വ വാതകങ്ങള്‍


22. ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ്‌ മൂലകങ്ങളുടെ പേരെന്ത്‌? - ആല്‍ക്കലിലോഹങ്ങള്‍


23. ആധുനിക ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്ര? - 18


24. F ബ്ലോക്ക്‌ മൂലകങ്ങളുടെ വേറെയൊരു പേരെന്ത്‌? - അന്തഃസംക്രമണ മൂലകങ്ങള്‍


25. സോഡിയം ജലവുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ നിര്‍ഗ്ഗമിക്കുന്ന വാതകമേത്? - ഹൈഡ്രജൻ


26.  ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസമുള്ള മൂലകം ഏതുഗ്രൂപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെടും? - ആറാമത്തെ


27. ദീര്‍ഘരൂപ ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയില്‍ എത്ര പീരിഡുകളുണ്ട്‌? - 7


28. എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്‌ ന്യൂലാന്‍ഡ്സ്‌ മൂലകങ്ങളെ വര്‍ഗ്ലീകരിച്ചത്‌? - അഷ്ടമ നിയമം


29. മൂലകങ്ങളെ ത്രിവര്‍ഗ്ഗങ്ങളായി വര്‍ഗ്ഗീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതാര്? - ഡൊബെറൈനര്‍


30. ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയില്‍ പീരിഡില്‍ ഇടത്തു നിന്നും വലത്തോട്ട്‌ പോകുന്തോറും വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന സ്വഭാവമേത്‌? - ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി


31. മെന്റലിയേവ്‌ ഏതു നിയമത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്‌ മൂലകങ്ങളെ വര്‍ഗ്ലീകരിച്ചത്‌? - ആവര്‍ത്തന നിയമം


32. സംക്രമണ മൂലകങ്ങളില്ലാത്ത പീരിഡുകളേതെല്ലാം? - ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പീരിഡുകള്‍


33. ലാന്‍ഥനോണുകള്‍ ഏതു പീരിഡില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ്‌? - ആറാമത്തെ പീരിഡില്‍


34. ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കുന്ന ലായനിയുടെ പേരെന്ത്‌? - ക്ഷാരഗുണമുള്ള ലായനി


35. ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോള്‍ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിക്ക്‌ എന്തു സംഭവിക്കും? - ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു


36. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി സ്‌കെയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാര് - ലീനസ്‌ പോളിംഗ്‌


37. ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എത്ര? - 4.0


38. ഒരേ സമയം ലോഹത്തിന്റെയും അലോഹത്തിന്റെയും സ്വഭാവം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ്‌? - ഉപലോഹങ്ങള്‍


39. പൊട്ടാസ്യം ജലവുമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോഴുള്ള ലായനി ഏത്‌ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു? - ആല്‍ക്കലികളുടെ


40. ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയിലെ വിലങ്ങനെയുള്ള നിരകളുടെ പേരെന്ത്‌? - പീരിഡുകള്‍


41. ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയിലെ കുത്തനെയുള്ള വരികള്‍ ഏതു പേരിലറിയപ്പെടുന്നു? - ഗ്രൂപ്പുകള്‍


42. അന്തഃസംക്രമണ മൂലകങ്ങളിലെ താഴെയുള്ള നിരയിലെ മുലകങ്ങളാണ്‌ - ആക്ടിനോണുകള്‍


43. ഏറ്റവും കുറവ്‌ മൂലകങ്ങളുള്ള പീരിഡ്‌ ഏതാണ്‌? - ഒന്നാമത്തെ പീരിഡ്‌


44. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഏതുമൂലകത്തിനാണ്‌? - സീസിയം/ഫ്രാന്‍സിയം


45. ആധുനിക ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം എവിടെയാണ്‌ കാണപ്പെടുന്നത്‌? - മുകളില്‍ ഇടത്തെ അറ്റത്ത്


46. ദീര്‍ഘരൂപ ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയിലെ ബ്ലോക്കുകള്‍ ഏതെല്ലാം? - s, p, d, f


47. പൊട്ടാസ്യം പെര്‍മാംഗനേറ്റിന്റെ വയലറ്റ്‌ നിറത്തിനുകാരണം ഏതിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ്‌? - പെര്‍മാംഗനേറ്റ്‌ അയോണിന്റെ


48. ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്നത്‌ എവിടെയാണ്‌? - താഴെ ഇടതുമൂലയില്‍


49. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മൂലകങ്ങളുള്ളത് ഏത് പീരിഡിലാണ്‌? - ആറാമത്തെ പീരിഡിൽ 


50. ലന്‍ഥനോണുകള്‍ക്കും ആക്ടിനോണുകള്‍ക്കും കൂടിയുള്ള പൊതുവായ പേരെന്ത്‌? - അന്ത:സംക്രമണ മൂലകങ്ങള്‍


51. ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം ഏതു മൂലകത്തിന്റെതാണ്‌? - ഹൈഡ്രജന്‍


52. ഇലകട്രോണുകളെ ആകര്‍ഷിക്കാനുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ പ്രവണതയാണ്‌? - വിദ്യുത്‌ ഋണത അഥവാ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി

0 Comments