മദർ തെരേസ

മദർ തെരേസ ജീവചരിത്രം (Mother Teresa)

ജനനം : 1910 ഓഗസ്റ്റ് 26

മരണം : 1997 സെപ്റ്റംബർ 5


'അഗതികളുടെ അമ്മ', 'പാവങ്ങളുടെ അമ്മ' എന്നീ വിശേഷണങ്ങൾക്കർഹയായ മദർ തെരേസ യുഗോസ്ലാവിയയിലെ സ്കോപ്ജെയിലാണ് ജനിച്ചത്. ആഗ്നസ് ഗോൻക്സാ ബൊജാക്ഷ്യ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ യഥാർത്ഥനാമം. ഇന്ത്യയിലെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയായിട്ടാണ് 1929-ൽ അവർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ പാവങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നേരിൽക്കണ്ട മദർ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി.


"സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ചാരിറ്റി" എന്ന പേരിൽ മദർ സ്ഥാപിച്ച സന്യാസിനി സഭയുടെ കീഴിൽ ഇന്ന് ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ശിശുഭവങ്ങളും രോഗാതുരർക്കായി നിർമ്മൽ ഹൃദയഭവനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മരണാനന്തരം മദർതെരേസയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. അനാഥരേയും അശരണരേയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലൂടെ അറിയപ്പെട്ട വനിത ആരാണ്? - മദർ തെരേസ


2. മദർ തെരേസ ജനിച്ച സ്ഥലം - സ്കോപ്ജെ (യുഗോസ്ലാവിയ)


3. മദർ തെരേസ ജനിച്ച രാജ്യം - മുൻ യുഗോസ്ലാവിയയിലെ മാസിഡോണിയ


4. എന്നാണ് മദർ തെരേസ ജനിച്ചത് - 1910-ൽ


5. മദർ തെരേസയുടെ യഥാത്ഥനാമം - ആഗ്നസ് ഗോൻക്സാ ബൊജാക്ഷ്യ


6. മദർ തെരേസ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് എന്ന് - 1929


7. മദർ തെരേസ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചതെന്ന്? - 1948-ൽ


8. ആർജിത ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ ഭാരതരത്ന ജേതാവ് - മദർ തെരേസ


9. ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്രരെ സഹായിച്ചതിന് 1979-ലെ സമാധാത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയതാര്? - മദർ തെരേസ


10. "സെയിന്റ് ഓഫ് ദി ഗട്ടേഴ്‌സ്" എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്? - മദർതെരേസ


11. മിഷനറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് - മദർതെരേസ


12. അനാഥത്വമാണ് ഏറ്റവും മാരകമായ രോഗമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് - മദർതെരേസ


13. 1980-ൽ 'ഭാരതരത്നം' അവാർഡിന് അർഹയായത് ആര്? - മദർതെരേസ


14. മഗ്സസേ അവാർഡും ഭാരതരത്നവും ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി - മദർതെരേസ (1962, 1980)


15. മഗ്സസേ അവാർഡ് ആദ്യമായി നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരിയായ വനിത - മദർതെരേസ (1962)


16. മദർ തെരേസ എന്ന് മരിച്ചു? - 1997 സെപ്റ്റംബർ 5


17. മദർ തെരേസ അന്ത്യനിദ്ര കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ് - കൊൽക്കട്ട


18. മദർ തെരേസയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം - മദർ ഹൗസ്


19. മദർ തെരേസ വനിത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം - കൊടൈക്കനാൽ


20. ഭാരതരത്ന ജേതാക്കളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ജനിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി - മദർ തെരേസ


21. നൊബേൽ സമ്മാനവും ഭാരതരത്നവും ലഭിച്ച ഏക വനിത - മദർ തെരേസ


22. ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ വനിത - മദർ തെരേസ


23. യുഗോസ്ലോവിയയിലെ സ്കോപ്ജെ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച മദർ തെരേസയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഏത് രാജ്യത്തെ വംശജരായിരുന്നു - അൽബേനിയ

0 Comments