ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന

ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ 


1. ഓർബിറ്റലിന്റെ ആകൃതി നൽകുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഏത്? - അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ


2. 'd' ഓർബിറ്റലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പരമാവധി എണ്ണം എത്ര? - 10 ഇലക്ട്രോണുകൾ


3. കാൽസ്യത്തിന്റെ സബ്ഷെല്ലനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ത്? - (Z = 20) 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2


4. 's' ഓർബിറ്റലിന്റെ ആകൃതിയെന്ത്? - ഗോളാകൃതി


5. സീമാൻ പ്രഭാവം (Zeeman effect) എന്നാലെന്ത്? - സ്പെക്ട്രൽ രേഖകളെ കാന്തമണ്ഡലം കൊണ്ട് വിഭജിക്കുന്നത്


6. അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യയുടെ മൂല്യം എന്ത്? - 6.023 x 1023


7. 'p' ഓര്‍ബിറ്റലിന്റെ ആകൃതിയെന്ത്‌? - ഡംബെല്‍


8. ദൃശ്യമേഖലയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രജന്‍ അറ്റോമിക സ്പെക്ട്രം ഏത്‌? - ബാള്‍മര്‍സീരീസ്‌


9. ദീര്‍ഘവൃത്താകൃതിയുള്ള (അണ്ഡാകൃതിയുള്ള) ഓര്‍ബിറ്റ്‌ എന്ന ആശയം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതാര്‌?  - സോമര്‍ഫീല്‍ഡ്‌


10. അറിയപ്പെടുന്ന അറ്റോമിക ഓര്‍ബിറ്റലുകള്‍ എത്രയെണ്ണമുണ്ട്‌? അവ ഏതെല്ലാം? - നാലു; s, p, d, f


11. ഒരു ഓര്‍ബിറ്റലില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പരമാവധി എണ്ണം എത്ര? - 2


12. '5F' സബ്ഷെല്ലില്‍ എത്ര ഓര്‍ബിറ്റലുകളുണ്ട്‌? - 7


13. അറ്റോമിക സംഖ്യ 19 ഉള്ള മൂലകത്തില്‍ എത്ര 'p' ഇലകട്രോണുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും? - 12p ഇലക്ട്രോണുകള്‍, 2p6 + 3p6


14. ബാഹ്യതമഷെല്ലില്‍ എട്ട്‌ ഇലക്ട്രോണുകളുള്ളതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അറ്റോമിക നമ്പരുള്ളതും ആയ മൂലകം ഏത്‌? - നിയോണ്‍


15. L മുഖ്യഷെല്ലിലെ “s” സബ്ഷെല്ലിനെ എങ്ങനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാം? - 2s


16. മുഖ്യഷെല്ലുകളില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പരമാവധി എണ്ണം എത്ര? - K=2, L=8, M=18, N=32


17. M ഷെല്ലില്‍ 3 ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും? - 13


18. ഒരു ഇലക്ട്രോണ്‍ മാത്രമുള്ള ആറ്റമേത്‌? - ഹൈഡ്രജന്‍


19. നീല്‍സ്ബോറിന്റെ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്‌ ന്യൂക്ലിയസ്സിന്‌ ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നിശ്ചിത പാതയുടെ പേരെന്ത്‌? - ഓര്‍ബിറ്റ്‌ അഥവാ ഷെല്‍


20. M ഷെല്ലില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പരമാവധി എണ്ണം എത്ര? - 18


21. ഇലക്ട്രോണ്‍ എത്ര ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ്‌ അടുത്ത ഓര്‍ബിറ്റിലേയ്ക്ക്‌ മാറുന്നത്‌? - ഒരു ക്വാണ്ടം ഊർജ്ജം


22. “p” സബ്ഷെല്ലില്‍ എത്ര ഓര്‍ബിറ്റലുകളുണ്ട്‌? - 3


23. ഒരേ സബ്ഷെല്ലിലെ വിവിധ ഓര്‍ബിറ്റലുകള്‍ ഏത്‌ സ്വഭാവത്തിലാണ്‌ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌? - ദിശാക്രമീകരണ രീതിയില്‍


24. N ഷെല്ലിലെ പരമാവധി ഓര്‍ബിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര? - 16


25. ഒരു ഓര്‍ബിറ്റില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്ത്‌? - 2n2


26. ഡംബെല്‍ ആകൃതിയിലുള്ള ഓര്‍ബിറ്റലുകള്‍ ഏത്‌ സബ്ഷെല്ലിലാണ്‌? - P സബ്ഷെല്‍


27. ന്യൂക്ലിയസ്സിനുചുറ്റും ഇലക്ട്രോണ്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യാന്‍ കൂടുതല്‍ സാദ്ധൃതയുള്ള മേഖലയാണ്‌: - ഓര്‍ബിറ്റല്‍


28. അറ്റോമിക സംഖ്യ 15 ഉള്ള മൂലകത്തിന്റെ മുഖ്യ ഊർജ്ജനിലയനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസം എന്ത്‌? - 2, 8, 5


29. “അനിശ്ചിതത്വ തത്ത്വം' അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാര്? - വെർണര്‍ ഹെയ്‌സന്‍ ബര്‍ഗ്‌


30. ഇലക്ട്രോണ്‍ ഒരു ഓര്‍ബിറ്റലില്‍ നിന്നും മറ്റൊരു ഓര്‍ബിറ്റലിലേയ്ക്ക്‌ ചലിക്കുന്നതെപ്പോഴാണ്‌? - അതിന്റെ ഊർജ്ജത്തിന്‌ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമ്പോള്‍


31. ബാഹൃതമഷെല്ലില്‍ 4s ഇലക്ട്രോണുള്ള മൂലകമേത്‌? - പൊട്ടാസ്യം (K)


32. ഒരാറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസം 2, 8, 2 ആയാല്‍ അതിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പര്‍ എത്ര? - 12


33. സോഡിയം ആറ്റത്തില്‍ എത്ര ഓര്‍ബിറ്റലുകള്‍ ഉണ്ട്‌? - 6


34. ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഊർജ്ജം, സ്ഥാനം മുതലായവ പ്രസ്താവിക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂര്‍ണ്ണ സംഖ്യ ഏത്‌? - ക്വാണ്ടം നമ്പറുകള്‍


35. 'f' സബ്ഷെല്ലില്ലാത്ത മുഖ്യ ഷെല്ലുകള്‍ ഏതെല്ലാം? - K, L, M


36, പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ 19. അതിന്റെ സബ്ഷെല്ലനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസം എന്ത്‌? - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1


37. 'p' ഓര്‍ബിറ്റലില്ലാത്ത മുഖ്യ ഷെല്ലേത്‌? - K ഷെല്‍


38. ഹീലിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസം എന്ത്‌? - 1s2


39. ഓക്സിജന്‍ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര? - 8


40. അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ എന്നാലെന്ത്‌? - ഒരു മോള്‍ പദാര്‍ത്ഥത്തിലെ കണികകളുടെ എണ്ണം


41. ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആക്കം (angular momentum) എത്ര? - h/2p


42. ഇലക്ട്രോണിന്റെ തരംഗ സ്വഭാവം നിർദ്ദേശിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാര്? -  ഡീബ്രോളി


43. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജമുള്ള ഇലക്ട്രോണ്‍ ഏത്‌? - K ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകള്‍


44. 2p, 3s, 3d, 4s എന്നീ സബ്ഷെല്ലുകളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഊർജ്ജം ഏതിനാണ്‌? - 3d


45. 3p ഓര്‍ബിറ്റലില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഇലക്ട്രോണ്‍ പൂരണം നടക്കുന്നത്‌ ഏതു മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റത്തിലാണ്‌? - ആര്‍ഗണ്‍


46. 2n2 എന്ന സൂത്രവാകൃത്തില്‍ 'n' എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? - ഓര്‍ബിറ്റിന്റെ (മുഖ്യഷെല്ലിന്റെ) നമ്പര്‍


47. 2p ഓര്‍ബിറ്റലില്‍ 5 ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ എത്ര? - 9

0 Comments