ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം

ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം (Egyptian Civilization in Malayalam)
■ നൈലിന്റെ ദാനം എന്നാണ്‌ ഈജിപ്പ്‌ അറിയപ്പെടുന്നത്‌. ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹെറോഡൊട്ടസാണ് ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

■ പ്രാചീന ഈജിപ്തിലെ രാജാവ്‌ ഫറവോ എന്നാണറിയപ്പെട്ടത്‌. ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങൾ ഫറവോയെ ദൈവമായി ആരാധിച്ചിരുന്നു.

■ പ്രാചീന ഈജിപ്തിലെ പ്രധാന ദേവൻ സൂര്യനായിരുന്നു.

■ ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങൾ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശി പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതശരീരങ്ങളെയാണ് മമ്മികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

■ ഫറവോമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളെ പിരമിഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

■ ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ കെയ്റോക്കടുത്തുള്ള ഗിസയിലുളളതാണ്‌ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ്‌. ബി.സി.2650ല്‍ ഫറവോയായിരുന്ന ഖുഫു നിര്‍മിച്ചതാണ്‌ ഗിസയിലെ പിരമിഡ്‌.

■ മൂന്നുലക്ഷം ആളുകൾ 20 വർഷം പണിയെടുത്താണ് ഗിസയിലെ പിരമിഡ്‌ നിര്‍മിച്ചത്.

■ ഈജിപ്തിലെ ഗിസയിലുളള ഭീമാകാര ശില്‍പ്പമാണ്‌ സ്ഫിങ്ക്‌സ്‌(Sphinx). സിംഹത്തിന്റെ ഉടലും സ്ത്രീയുടെ മുഖവുമാണ്‌ ഈ ശില്‍പ്പത്തിന്‌.

■ ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എഴുത്തുവിദ്യയാണ്‌ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്ക്‌ ലിപി.

■ പാപ്പിറസ്‌ ചെടിയുടെ ഇലകളിലാണ് ഈജിപ്തുകാർ എഴുതിയിരുന്നത്‌.

■ ദശാംശ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഗണനരീതി ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഈജിപ്തുകാർ.

■ സൂര്യനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കലണ്ടർ സംവിധാനം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഈജിപ്തുകാർ.

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. നൈലിന്റെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ഈജിപ്ത്

2. സൗരപഞ്ചാംഗം ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചത് - ഈജിപ്തുകാർ

3. സ്ഫിൻക്സ് ഏതു രാജ്യത്താണ് - ഈജിപ്ത്

4. ഏതു രാജ്യത്തെ ലിപിയായിരുന്നു ഹീറോഗ്ലിഫിക്സ് - ഈജിപ്ത്

5. ഈജിപ്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഹീറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപിയിലെ അടിസ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങളുടെ എണ്ണം - 24

6. പിരമിഡുകളുടെ രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം - ഈജിപ്ത്

7. ഏതു രാജ്യത്തെ സംസ്കാരമാണ് പൂച്ചയെ ആരാധിച്ചിരുന്നത് - ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം

8. പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാർ ഏതു പിരമിഡിന്റെ നിഴൽ നോക്കിയാണ് ഋതുക്കൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് - ഗിസയിലെ പിരമിഡ്

9. ടുട്ടൻഖാമന്റെ ശവകുടീരം ഏത് രാജ്യത്താണ് - ഈജിപ്ത്

10. ഈജിപ്റ്റിൻ അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം - 24

0 Comments