മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം

മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം (Mesopotamian Civilization in Malayalam)
■ ഏതാണ്ട്‌ ബി.സി.4000 ഓടെ നദീതടങ്ങളിലാണ്‌ ആദ്യകാല സംസ്‌കാരങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്‌. അവയിൽ മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം ആദ്യത്തേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

■ മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം ഇറാഖിലും കുവൈത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ടൈഗ്രിസ്, യൂഫ്രട്ടീസ് നദീതടങ്ങളിൽ ബിസി 4000 ൽ രൂപംകൊണ്ടതായി പറയപ്പെടുന്നു.

■ “നദികൾക്കിടയിലെ രാജ്യം" എന്നതാണ്‌ 'മെസോപ്പൊട്ടേമിയ' എന്ന വാക്കിനര്‍ഥം.

■ ബിസി 3500 ൽ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലാണ് കുശവന്റെ ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചത്.

■ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ പ്രധാന പട്ടണമാണ് ഉർ.

■ ചാന്ദ്രദേവനായ നന്നാര്‍ ആയിരുന്നു ഉര്‍ പട്ടണത്തിന്റെ പ്രധാന ദേവന്‍. നന്നാറിന്റെ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന കുന്ന്‌ “സ്വര്‍ഗീയകുന്ന്"‌ എന്നറിയപ്പെട്ടു.

■ മെസോപ്പൊട്ടേമിയയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രമുഖ രാജാവായിരുന്നു ഹമ്മുറാബി. ബിസി 1792 മുതൽ ബിസി 1750 വരെ അദ്ദേഹം സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചു.

■ ബാബിലോണിയയിലെ പ്രമുഖ നിയമദാതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഹമ്മുറാബിയാണ്. അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ നിയമസംഹിതയാണ് "The Code of Hammurabi".

■ പുരാതന ലോകത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ "ആടുന്ന പൂന്തോട്ടം" ബാബിലോണിയയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്.

■ നെബുക്കദ്‌ നെസ്സാർ രാജാവാണ്‌ ആടുന്ന പൂന്തോട്ടം പണികഴിപ്പിച്ചത്‌.

■ മെസോപ്പൊട്ടേമിയക്കാര്‍ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതി പുരുഷനായാണ്‌ രാജാവിനെ കണ്ടിരുന്നത്‌.

■ ക്യൂണിഫോം ലിപി മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ സുമേറിയൻ ജനത വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ലിപിയാണ്.

■ വസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കാന്‍ ചിത്രങ്ങളും/ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്‌ ക്യൂണിഫോം ലിപി.

■ ലോകത്ത് കലണ്ടർ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ ജനതയാണ്.

■ ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള കലണ്ടറായിരുന്നു മെസോപ്പൊട്ടേമിയക്കാരുടേത്‌.

■ അവർ ഒരു ദിവസത്തെ ആദ്യമായി 24 മണിക്കൂറായി വിഭജിച്ചു.

■ മെസോപ്പൊട്ടേമിയക്കാര്‍ കമ്പിളിയുടുപ്പാണ്‌ ധരിച്ചിരുന്നത്‌.

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. ചാന്ദ്രപഞ്ചാംഗം ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചത് - മെസോപ്പൊട്ടേമിയക്കാർ

2. യൂഫ്രട്ടീസ്, ടൈഗ്രിസ് നദികൾക്കിടയിൽ വികാസം പ്രാപിച്ച സംസ്കാരം - മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം

3. "മെസോപ്പൊട്ടേമിയ" ഏതു രാജ്യത്തിൻറെ പഴയ പേരാണ് - ഇറാക്ക്

4. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ നാഗരികത - സുമേറിയൻ

5. സുമേറിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് - ഉർ സംസ്കാരം

6. എഴുത്തുവിദ്യ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച നാഗരികത - സുമേറിയൻ

7. ക്യൂണിഫോം ലിപി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സംസ്കാരം - സുമേറിയൻ

Post a Comment

Previous Post Next Post