അലൂമിനിയം

അലൂമിനിയം

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പില്‍പ്പെട്ട ഒരു ഉപലോഹമേത്‌? - ബോറോണ്‍

2. സാധാരണ ഊഷ്മാവില്‍ ദ്രാവകാവസ്ഥയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂന്നാംഗ്രൂപ്പ്‌ മൂലകമേത്‌? - ഗാലിയം

3. മൂന്നാംഗ്രൂപ്പ്‌ മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസമെഴുതുക? - S2P1

4. ഭൂവല്ക്കത്തില്‍ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമേത്‌? - അലുമിനിയം

5. അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്ര? - +3

6. അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയിരിന്റെ പേരെഴുതുക? - ബോക്സൈറ്റ്‌

7. അയിരില്‍ നിന്നും അലുമിനിയം വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്ങനെ? - വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം മുഖേന

8. തണുപ്പുള്ള രാത്രികളില്‍ പോലും കൈയ്യിലെടുത്താല്‍ ഉരുകുന്ന മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ്‌ മൂലകമേത്‌? - ഗാലിയം

9. അലൂമിനിയം അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ധാതുവിന്‌ ഒരുദാഹരണമെഴുതുക? - ലൈംസ്റ്റോൺ

10. ഏതു ലോഹത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ്‌ ശക്തിയായി ചൂടാക്കുമ്പോള്‍ ഓക്സൈഡായി മാറുന്നത്‌? - അലുമിനിയം

11. ബോക്‌സൈറ്റിന്റെ രാസവാക്യമെഴുതുക? - Al2O3.2H2O

12. അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് നിരോക്സീകരിച്ച് ആദ്യമായി അലൂമിനിയം വേർതിരിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാര്? - ഈഴ്‌സ്റ്റെഡ്

13. അലുമിനിയം അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ലോഹസങ്കരത്തിന്റെ പേരെഴുതുക? - നിക്കല്‍ സില്‍വർ

14. അലുമിനിയം ഓക്‌സൈഡ്‌ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പദാര്‍ത്ഥമാണ്‌? - ആലം

15. മോര്‍ഡന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദാര്‍ത്ഥമേത്‌? - ആലം

16. അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ്‌ അടങ്ങിയ ഒരു ധാതുവിന്റെ പേരെഴുതുക? - എമറി

17. ശക്തിയുള്ള കാന്തം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരമേത്‌? - അല്‍നിക്കോ

18. അലുമിനിയം ബ്രോണ്‍സിലെ ഘടകലോഹങ്ങളേതെല്ലാം? - അലൂമിനിയവും കോപ്പറും

19. ഫെറിക്‌ ആലത്തിന്റെ രാസവാക്യമെഴുതുക? - (NH4)2SO4.Fe(SO4)3.24H2O

20. ബോക്സൈറ്റിന്റെ രാസനാമമെന്ത്‌? - ഹൈഡ്രേറ്റഡ്‌ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ്‌

21. അള്‍ട്രാമറൈന്‍ തയ്യാര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന ധാതുവേത്‌? - ലാപ്പീസ്‌ ലസൂലി

22. അലൂമിനിയവും സിലിക്കണും ഘടകലോഹങ്ങളായുള്ള സങ്കരത്തിന്റെ പേരെന്ത്‌? - സിലൂമിന്‍

23. അലൂമിനിയത്തിന്റെ നീലനിറത്തിലുള്ള ധാതുവേത്‌? - ലാപ്പിസ്‌ ലസൂലി

24. അലൂമിനയുടെ രാസവാക്യമെന്ത്‌? - Al2O3

25. മരതകത്തിന്റെ രാസനാമമെഴുതുക? - ബെറീലിയം അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ്‌

26. ക്രൂസിബിളുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന കൃത്രിമമായി നിര്‍മ്മിച്ച അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിന്റെ പേരെന്ത്‌ - അലന്‍ഡം

27. വജ്രത്തിനോളം കാഠിന്യമുള്ള അലുമിനിയം ഓക്‌സൈഡ്‌ ധാതുവേത്‌? - കൊറണ്ടം

28. എന്‍ജിന്‍ ഭാഗങ്ങള്‍ വാര്‍ക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയം സങ്കരം? - സിലൂമിന്‍

29. വിമാന നിര്‍മ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന അലൂമിനിയം സങ്കരം? - ഡ്യൂറാലുമിന്‍

30. സ്റ്റീമറുകളുടെ ബാഹ്യഭാഗം നിര്‍മ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന അലൂമിനിയം സങ്കരം? - മഗ്നേലിയം

31. നാണയങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയം സങ്കരം? - അലൂമിനിയം ബ്രോണ്‍സ്‌

32. അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്‌ ചൂടാക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥമേത്‌? - അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ്‌

33. മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളേതെല്ലാം? - ബോറോണ്‍, അലൂമിനിയം, ഗാലിയം, ഇന്‍ഡിയം, താലിയം

34. ഫോംഫയര്‍ അഗ്നിശമനികളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളേവ? - ആലവും സോഡിയം കാര്‍ബണേറ്റും

35. തുണിത്തരങ്ങളില്‍ ചായം ഉറപ്പിച്ച്‌ പറ്റിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ പേരെന്ത്‌? - മോര്‍ഡന്റുകള്‍

36. അലൂമിനിയം അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആലത്തിന്റെ പേരും രാസവാക്യവും എഴുതുക? - ക്രോം ആലം (K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O)

37. പ്രകൃതിയില്‍ കാണുന്ന ശുദ്ധമല്ലാത്ത കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ്‌ ധാതുവിന്റെ പേരെന്ത്‌? - എമറി

Post a Comment

Previous Post Next Post