കമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

കമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ (Computer Basics in Malayalam)

■ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അടിസ്ഥാനപരമായി അഞ്ച് ധര്‍മങ്ങളാണ്‌ നിര്‍വഹിക്കുന്നത്‌. ഇന്‍പുട്ട്‌, ഔട്ട്പുട്ട്, പ്രോസസിങ്‌, വിവരസംഭരണം, നിയന്ത്രണ എന്നിവയാണവ.


■ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക്‌ ഡാറ്റ നല്‍കുന്ന പ്രക്രിയയെയാണ്‌ ഇന്‍പുട്ട്‌ എന്നു പറയുന്നത്‌. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കീബോര്‍ഡ്‌, മൗസ്‌ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്‍പുട്ട്‌ നടത്താം.


■ ഇന്‍പുട്ട്‌ സംവിധാനത്തിലൂടെ നാം നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ കൈകര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ പ്രോസസിങ്‌ എന്നു പറയുന്നു.


■ പ്രോസസിങ്‌ നടന്നതിനു ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നമുക്ക്‌ നല്‍കുന്ന ഫലത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നു പറയുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണം മോണിറ്റര്‍ ആണ്‌.


■ നാം നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങൾ അല്പനേരമെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിന്‌ സംഭരിച്ച്‌ വെക്കാന്‍ സാധിച്ചെങ്കില്‍ മാത്രമേ പ്രോസസിങ്‌ നടത്താന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സംഭരണശേഷി സാധാരണ മെമ്മറി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു.


ബിറ്റ്‌ 


■ ബൈനറി സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്‌ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്‌. 1, 0 എന്നീ സംഖ്യകളാണ്‌ ബൈനറി സംഖ്യകൾ. ഈ സംഖ്യകളെ ബിറ്റ്‌ എന്നു പറയുന്നു, അതായത്‌ ബിറ്റിന്റെ മൂല്യം ഒന്നോ പൂജ്യമോ ആകാം.

■ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്‌ (Binary Digit) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ്‌ ബിറ്റ്‌ (Bit). കമ്പ്യൂട്ടറിന്‌ പ്രോസസ്‌ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റാണ്‌ ബിറ്റ്‌.

■ ബിറ്റിന്റെ മൂല്യം 1 ആണെങ്കില്‍ അത്‌ ശരി, അതെ തുടങ്ങിയവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 0 ആണെങ്കില്‍ തെറ്റ്‌, അല്ല എന്നിവയെയാണ്‌ സൂചിപ്പിക്കുക.


ബൈറ്റ്‌


■ 8 ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റ്‌ ആയി മാറുന്നു.

■ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഒരു ക്യാരക്ടര്‍ ഒരു ബൈറ്റാണ്‌. അക്കം, അക്ഷരം, ചിഹ്നം, പ്രതീകം എന്നിവയെല്ലാം ക്യാരക്ടറുകളാണ്‌.


കിലോബൈറ്റ്‌


■ 1024 ബൈറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു കിലോ ബൈറ്റ്‌ ആയി.

■ 210 ആണ് കിലോബൈറ്റിന്റെ ബൈനറി വാല്യു.

■ KB എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലാണ്‌ കിലോ ബൈറ്റ്‌ പരാമർശിക്കുന്നത്.


മെഗാബൈറ്റ്‌


■ 1024 കിലോബൈറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു മെഗാബൈറ്റ്‌ ആകുന്നു.

■ 220 ആണ്‌ മെഗാബൈറ്റിന്റെ ബൈനറി വാല്യു.

■ MB എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലാണ്‌ മെഗാബൈറ്റ്‌ അറിയപ്പെടുന്നത്‌.

■ ഒരു മെഗാബൈറ്റില്‍ 1,048,576 ബൈറ്റുകളാണ്‌ ഉണ്ടാവുക. (1024 x 1024).


ജിഗാബൈറ്റ്‌


■ 1024 മെഗാബൈറ്റുകൾ ചേര്‍ന്നാല്‍ ഒരു ജിഗാബൈറ്റ്‌ ആയി.

■ 230 ആണ്‌ ജിഗാബൈറ്റിന്റെ ബൈനറി വാല്യൂ.

■ GB എന്ന ചുരുക്കപ്പേരില്‍ ഇത്‌ അറിയപ്പെടുന്നു.

■ 1,073,741,824 ബൈറ്റുകളാണ്‌ ഒരു ജിഗാബൈറ്റില്‍ ഉണ്ടാവുക. (1024 x 1024 x 1024 )

0 Comments