പ്രധാനമന്ത്രി

ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി (Prime Minister in Malayalam)
■ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ തലവൻ - പ്രധാനമന്ത്രി

■ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് - പ്രധാനമന്ത്രി

■ മന്ത്രിസഭയുടെ ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ എല്ലാം രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിക്കുന്നത് - പ്രധാനമന്ത്രി

■ “ക്യാബിനറ്റ്‌ ആര്‍ച്ചിലെ ആണിക്കല്ല്‌” എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ - പ്രധാനമന്ത്രി

■ “തുല്യരില്‍ ഒന്നാമന്‍” എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് - പ്രധാനമന്ത്രി
■ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രായം - 25

■ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ചെയര്‍മാന്‍ - പ്രധാനമന്ത്രി

ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു (1947 - 1964)

■ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു ജനിച്ച വര്‍ഷം - 1889 നവംബര്‍ 14

■ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റുവിന്റെ പിതാവ്‌ - മോത്തിലാല്‍ നെഹ്റു

■ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റുവിന്റെ മാതാവ്‌ - സ്വരൂപറാണി

■ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റുവിന്റെ അനുജത്തി - വിജയലക്ഷ്മി

■ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റുവിന്റെ ഭാര്യ - കമലാ നെഹ്റു

■ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തി - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു,

■ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയര്‍മാന്‍ - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു

■ ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്‌ ഇന്ത്യയില്‍ ശിശുദിനം ആചരിക്കുന്നത്‌ - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്‍ നിലവില്‍വന്ന സമയത്തെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്‍ നിലവില്‍വന്ന വര്‍ഷം - 1950

■ ഇന്ത്യയില്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ്‌ സംവിധാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ ആരുടെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവല്‍സരപദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്‌ - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ 'ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തല്‍' എന്ന കൃതി രചിച്ചത്‌ - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ നാണയത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രാധാനമന്ത്രി - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ “ഇന്ത്യയും ലോകവും" എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്‌ - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ പഞ്ചശീല തത്ത്വങ്ങളില്‍ ഒപ്പിട്ട ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ “ഇന്ത്യയുടെ ഏകത" എന്ന കൃതി എഴുതിയത്‌ - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ ദേശീയ ആസൂത്രണ സമിതി നിലവില്‍ വന്നത്‌ ആരുടെ സമയത്താണ്‌ - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ “ഇന്ത്യയില്‍ 18 മാസം" എന്നകൃതി രചിച്ചത്‌ - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത്‌ - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ നെഹ്റുവിന്റെ സമാധിസ്ഥലം - ശാന്തിവനം

■ ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ്‌ ശാന്തിവനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്‌ - യമുന

■ “സോവിയറ്റ്‌ റഷ്യ" എന്ന കൃതി ആരുടെ - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ ചേരി ചേരാ നയത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായി കണക്കാക്കുന്ന ഇന്ത്യാക്കാരന്‍ - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു.

■ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു അന്തരിച്ച വര്‍ഷം - 1964 മെയ്‌ 27

ഗുല്‍സാരിലാല്‍ നന്ദ (1964, 1966) (ആക്ടിംഗ്‌ പ്രധാനമന്ത്രി)

■ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിംഗ്‌ പ്രധാനമന്ത്രി - ഗുല്‍സാരിലാല്‍ നന്ദ

■ ഇന്ത്യയിലെ ഏക താല്‍ക്കാലിക പ്രധാനമന്ത്രി - ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ

■ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയ്ക്ക്‌ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വര്‍ഷം - 1977

■ എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ്‌ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ അന്തരിച്ചത്‌ - 100

■ ഗുല്‍സാരിലാല്‍നന്ദയുടെ സമാധിസ്ഥലം - നാരായണ്‍ ഘട്ട്‌

■ ആസുത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷന്‍ - ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ

■ ഇന്ത്യയില്‍ ആക്ടിംഗ്‌ പ്രധാനമന്ത്രിയായി രണ്ടുതവണ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഏക വ്യക്തി - ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ

ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി (1964 - 1966)

■ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി - ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി

■ "സമാധാനത്തിന്റെ ആള്‍രൂപം" എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി- ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി

■ ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിൽ  ആദ്യം ജനിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി - ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി

■ ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി ജനിച്ച‌ വര്‍ഷം - 1904 ഒക്ടോബര്‍ 2

■ ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി ജനിച്ചത്‌ - ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്‌

■ വിദേശത്ത്‌ വെച്ച്‌ അന്തരിച്ച ഏക ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി

■ എവിടെവെച്ചാണ്‌ ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി അന്തരിച്ചത്‌ - താഷ്കന്റ്‌

■ 1965-ല്‍ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്‍ യുദ്ധസമയത്ത്‌ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി

■ പാക്‌ പ്രധാനമന്ത്രി ആയുബിനൊപ്പം താഷ്കന്റ്‌ കരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി

■ താഷ്കന്റ്‌ എന്ന പ്രദേശം ഇപ്പോള്‍ ഏതു രാജ്യത്തിലാണ്‌ - ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്‍

■ “ജയ്‌ ജവാന്‍ ജയ്‌ കിസാന്‍" എന്ന മുദ്രാവാക്യം നല്‍കിയത്‌ - ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി

■ ഇന്ത്യയില്‍ ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്‌ നേതൃത്വം ല്‍കിയ പ്രധാനമന്ത്രി - ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി

■ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വൃക്തി - ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി

■ ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രിക്കു ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വര്‍ഷം - 1966

■ താഷ്കന്റ്‌ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച വര്‍ഷം - 1966 ജനുവരി 10

■ ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി അന്തരിച്ച വര്‍ഷം - 1966 ജനുവരി 11

■ ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രിയുടെ സമാധിസ്ഥലം - വിജയഘട്ട്‌

ഇന്ദിരാഗാന്ധി (1966 - 1977)

■ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ഏക വനിത പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എത്ര തവണ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിണ് - 4

■ രാജ്യസഭാംഗമായിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായ വനിത - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ബാങ്കുകള്‍ ദേശസാൽക്കരിച്ച ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബാങ്കുകള്‍ ദേശസാല്‍ക്കരിച്ച വര്‍ഷങ്ങള്‍ - 1969, 1981

■ പ്രിയദര്‍ശിനി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്‌ - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ഇന്ത്യയിലെ ഉരുക്കുവനിത ആര് - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ "മദർ ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ്"‌ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ സ്വാതന്ത്യസമര കാലഘട്ടത്തില്‍ 'വാനരസേന' രൂപീകരിച്ചത്‌ - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ “ഗരീബി ഹഠാവേ" എന്ന മുദ്രാവാക്യം കൊണ്ടുവന്ന പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ഇരുപതിന പരിപാടികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചത്‌ - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ഭാരതരത്ന ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ വനിത പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ സിംല കരാര്‍ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി അണുപരീക്ഷണം നടക്കുന്ന സമയത്തെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി അണുപരീക്ഷണം നടത്തിയ വര്‍ഷം - 1974 മെയ്‌ 18

■ “ബംഗ്ലാദേശ്‌” എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ രൂപികരണത്തിന്‌ സഹായം നല്‍കിയ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത്‌ ആരുടെ കാലഘട്ടത്തില്‍ - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ അഴിമതികുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ഓപ്പറേഷന്‍ ബ്ലൂസ്റ്റാര്‍ നടക്കുന്ന സമയത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വധിച്ചവര്‍ - സത്‌വന്ത് സിംഗ്, ബിയാന്ത് സിംഗ്

■ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമാധിസ്ഥലം - ശക്തിസ്ഥല്‍

■ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധം അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ - താക്കര്‍

■ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം ഇന്ത്യയില്‍ ആചരിക്കുന്നത്‌ - ദേശീയോഗ്രഥനദിനം

■ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചരമദിനം ഇന്ത്യയില്‍ ആചരിക്കുന്നത്‌ - ദേശീയ പുനരര്‍പ്പണദിനം

മൊറാര്‍ജി ദേശായി (1977 - 1979)

■ ഇന്ത്യയുടെ നാലാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ പാര്‍ട്ടിക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ മൊറാര്‍ജി ദേശായി ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വര്‍ഷം - 1977

■ 1975 ലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തി - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ പ്രധാനമന്ത്രി പദം രാജിവെച്ച ആദ്യ വ്യക്തി - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലാണ് മൊറാര്‍ജി ദേശായി ജനിച്ചത്‌ - ഗുജറാത്ത്‌

■ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും പരമോന്നത ബഹുമതി ലഭിച്ച ഏക വ്യക്തി - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബജറ്റ്‌ അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ ഉത്തര്‍പ്രദേശിനു വെളിയില്‍ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ്‌ മൊറാര്‍ജി ദേശായി അന്തരിച്ചത്‌ - 99

■ മൊറാര്‍ജി ദേശായി എത്ര ബജറ്റ് ലോകസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് - 10

■ മൊറാര്‍ജി ദേശായിയുടെ സമാധിസ്ഥലം - അഭയ്ഘട്ട്‌

■ മൊറാര്‍ജി ദേശായി അന്തരിച്ച വര്‍ഷം - 1995 ഏപ്രില്‍ 10

■ രാജ്ഘട്ടില്‍ വച്ച്‌ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത വൃക്തി - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ യൂറിന്‍ തെറാപ്പിയില്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാന്മന്ത്രി - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

ചരണ്‍ സിംഗ്‌ (1979 - 1980)

■ ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി - ചരണ്‍ സിംഗ്‌

■ ചരണ്‍സിംഗ്‌ ജനിച്ച വര്‍ഷം - 1902 ഡിസംബര്‍ 23

■ ചരണ്‍സിംഗ്‌ ജനിച്ച സംസ്ഥാനം - ഉത്തര്‍പ്രദേശ്‌

■ പാര്‍ലമെന്റിനു അഭിസംബോധന ചെയ്യാത്ത ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ചരണ്‍സിംഗ്‌

■ ഏറ്റവും കുറച്ചുകാലം ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തി - ചരണ്‍സിംഗ്‌

■ ക്രാന്തിദള്‍ എന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാപകന്‍ - ചരണ്‍സിംഗ്‌

■ ചരണ്‍സിംഗിന്റെ സമാധിസ്ഥലം - കിസാന്‍ഘട്ട്‌

■ ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്‌ ഇന്ത്യയില്‍ കര്‍ഷക ദിനം ആചരിക്കുന്നത്‌ - ചരണ്‍സിംഗ്‌

■ ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രിസഭയുടെ തലവനായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ചരണ്‍സിംഗ്

രാജീവ് ഗാന്ധി (1984 - 1989)

■ ഇന്ത്യയുടെ 6-ാമത്‌ പ്രധാനമന്ത്രി - രാജീവ് ഗാന്ധി

■ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലഘട്ടം - 1984 - 1989

■ രാജീവ് ഗാന്ധി ജനിച്ച വര്‍ഷം - 1944 ആഗസ്ററ്‌ 20

■ രാജീവ് ഗാന്ധി ആദ്യമായി ലോകസഭ അംഗമായ വര്‍ഷം - 1981

■ രാജീവ് ഗാന്ധി ആദ്യമായി ലോകസഭയില്‍ എത്തിയത്‌ ഏതു മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ്‌ - അമേഠി

■ ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കുറവ്‌ പ്രായത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തി - രാജീവ്‌ ഗാന്ധി

■ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ സമയത്ത്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം - 41 വയസ്സ്‌

■ ഇന്ത്യയിലെ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിതാവ്‌ - രാജീവ്‌ ഗാന്ധി

■ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഭാര്യ - സോണിയ ഗാന്ധി

■ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മക്കള്‍ - രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക.

■ ഭാരതരത്നം നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി - രാജീവ്‌ ഗാന്ധി

■ ഖേല്‍രത്ന പുരസ്‌കാരം എതു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു - രാജീവ്‌ ഗാന്ധി

■ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്തെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - രാജീവ്‌ ഗാന്ധി

■ രാജീവ് ഗാന്ധിയ്ക്ക്‌ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വര്‍ഷം - 1990

■ വോട്ടിംഗ്‌ പ്രായം 21 ല്‍ നിന്ന്‌ 18 ലേയ്ക്ക്‌ കുറച്ചത്‌ ആരുടെ കാലഘട്ടത്തില്‍ - രാജീവ്‌ ഗാന്ധി

■ ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്‌ ഇന്ത്യയില്‍ സദ്ഭാവനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്‌ - രാജീവ്‌ ഗാന്ധി

■ ദേശീയ ഭീകരവിരുദ്ധ ദിനം - മെയ്‌ 21

■ രാജീവ്‌ ഗാന്ധിയുടെ ചരമദിനം ഇന്ത്യയില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്‌ - ഭീകര വിരുദ്ധദിനം

■ രാജീവ്‌ ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ട വര്‍ഷം - 1991 മെയ്‌ 21

■ ഏതു സംസ്ഥാനത്തില്‍ വെച്ചാണ്‌ രാജീവ്‌ ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടത്‌ - തമിഴ്‌നാട്‌

■ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം - വീര്‍ഭൂമി

■ വീര്‍ഭൂമി എവിടെയാണ്‌ - ന്യൂഡല്‍ഹി

■ 1987-ല്‍ ശ്രിലങ്കയിലേയ്ക്ക്‌ സമാധാനസംരക്ഷണ സേനയെ അയച്ച ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - രാജീവ്‌ ഗാന്ധി

■ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പിതാവ്‌ - ഫിറോസ്‌ ഗാന്ധി

■ രാജീവ്‌ ഗാന്ധിയുടെ മാതാവ്‌ - ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി

വി.പി. സിംഗ് (1989 - 1990)

■ ഇന്ത്യയുടെ 7-ാമത്‌ പ്രധാനമന്ത്രി - വിശ്വനാഥ് പ്രതാപ് സിംഗ്

■ വി.പി. സിംഗ്‌ ജനിച്ചത്‌ - അലഹബാദ്‌

■ വി.പി, സിംഗ്‌ ജനിച്ച വര്‍ഷം - 1931 ജൂണ്‍ 25

■ രാജകുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - വി.പി. സിംഗ്‌

■ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ തുടര്‍ന്ന്‌ രാജിവെച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - വി.പി. സിംഗ്‌

■ ഗോപാല്‍ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത്‌ - വി.പി. സിംഗ്‌

എസ്‌. ചന്ദ്രശേഖര്‍ (1990 - 1991)

■ ഇന്ത്യയുടെ 8-ാമത്‌ പ്രധാനമന്ത്രി - എസ്‌. ചന്ദ്രശേഖര്‍

■ എസ്‌. ചന്ദ്രശേഖര്‍ ജനിച്ച വര്‍ഷം - 1927 ജൂലൈ 1

■ ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ ചന്ദ്രശേഖര്‍ ജനിച്ചത്‌ - ഉത്തര്‍പ്രദേശ്‌

■ മേരാ ജയിന്‍ ഡയറി രചിച്ചത്‌ - എസ്‌. ചന്ദ്രശേഖര്‍

■ ചന്ദ്രശേഖറന്റെ സമാധിസ്ഥലം - ഏക്താസ്ഥന്‍

പി. വി. നരസിംഹറാവു (1991 - 1996)

■ ഇന്ത്യയുടെ 9-ാമത്‌ പ്രധാനമന്ത്രി - പി. വി. നരസിംഹറാവു

■ ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യ പ്രാധാനമന്ത്രി - പി. വി. നരസിംഹറാവു

■ ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി - പി.വി. നരസിംഹറാവു

■ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏതു ജില്ലയിലാണ്‌ പി.വി. നരസിംഹറാവു ജനിച്ചത്‌ - കരിംനഗര്‍

■ പി.വി. നരസിംഹറാവു ജനിച്ച വര്‍ഷം - 1921 ജൂണ്‍ 21

■ “അഭിനവ ചാണക്യന്‍" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - പി.വി. നരസിംഹറാവു

■ ആദ്യമായി നോവല്‍ രചിച്ച ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - പി.വി. നരസിംഹറാവു

■ ഇന്ത്യയിലെ ഉദാരവല്‍ക്കരണ പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ - പി.വി. നരസിംഹറാവു

■ ഇന്ത്യയില്‍ പുത്തന്‍ സാമ്പത്തിക നയം (NEP) നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി - പി.വി. നരസിംഹറാവു

■ നെഹ്റു കുടുംബത്തില്‍ നിന്നു പുറത്തുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വൃക്തി - പി. വി. നരസിംഹറാവു

■ ക്രിമിനല്‍ കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - പി.വി. നരസിംഹറാവു

■ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഏക ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരനായ പ്രധാനമന്ത്രി - പി. വി. നരസിംഹറാവു

■ പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ്‌ നിയമത്തിന്‌ ഭരണഘടനയുടെ പിന്‍ബലം നല്‍കിയ പ്രധാനമന്ത്രി - പി. വി. നരസിംഹറാവു

■ പി.വി. നരസിംഹറാവുവിന്റെ ആത്മകഥ - ദ ഇന്‍സൈഡര്‍

■ നരസിംഹറാവു അന്തരിച്ച വര്‍ഷം - 2004 ഡിസംബര്‍ 24

എ.ബി. വാജ്പേയ്‌ (1996, 1998 - 2004)

■ ഇന്ത്യയുടെ 10-ാമത്‌ പ്രധാനമന്ത്രി - എ.ബി. വാജ്പേയ്‌

■ അവിവാഹിതനായ ഏക ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - എ.ബി. വാജ്പേയ്‌

■ കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധ സമയത്തെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - എ.ബി. വാജ്പേയ്‌

■ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഒരിക്കലും അംഗമല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - എ.ബി. വാജ്പേയി

■ ക്രിസ്മസ്‌ ദിനത്തില്‍ പിറന്ന ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - എ.ബി. വാജ്പേയി

■ ലോകസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി - എ.ബി. വാജ്പേയി

■ "ജയ്‌ ജവാന്‍ ജയ്‌ കിസാന്‍ ജയ്‌ വിജ്ഞാന്‍" എന്ന മുദ്രാവാക്യം നല്‍കിയത്‌ - എ.ബി. വാജ്പേയി

■ രണ്ടാം അണു പരീക്ഷണം നടക്കുന്ന സമയത്തെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - എ.ബി. വാജ്പേയി

■ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഏക കോണ്‍ഗ്രസ്സിതര പ്രധാനമന്ത്രി - എ.ബി. വാജ്പേയി

■ യു.എന്‍. ഒ.യില്‍ ഹിന്ദിയില്‍ പ്രസംഗിച്ച ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - എ.ബി. വാജ്പേയി

■ എസ്‌.എസ്‌.എ. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സമയത്തെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - എ.ബി. വാജ്പേയി

■ ഇന്ത്യന്‍ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ സുവര്‍ണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ച സമയത്തെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - എ.ബി. വാജ്പേയി

■ നവാസ്‌ ഷെരിഫിനോടൊപ്പം ലാഹോര്‍ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ (പധാനമന്ത്രി - എ.ബി. വാജ്പേയി

■ സ്വര്‍ണ ജയന്തി ഗ്രാമസ്വറോസ്ഗാര്‍ യോജന ആരുടെ കാലത്താണ്‌ ആരംഭിച്ചത്‌ - എ.ബി. വാജ്പേയി

■ എ.ബി. വാജ്പേയ്ക്ക് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വർഷം - 2015

■ എ.ബി. വാജ്പേയി അന്തരിച്ച വര്‍ഷം - 16 ഓഗസ്റ്റ് 2018

■ എ.ബി. വാജ്പേയിയുടെ സമാധി സ്ഥലം - സദൈവ അടൽ

എച്ച്‌.ഡി. ദേവഗൗഡ (1996 - 1997)

■ ഇന്ത്യയുടെ 11-ാമത്‌ പ്രധാനമന്ത്രി - എച്ച്‌.ഡി. ദേവഗൗഡ

■ "മണ്ണിന്റെ പുത്രൻ" എന്നറിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - എച്ച്‌.ഡി. ദേവഗൗഡ

■ പാര്‍ലമെന്റില്‍ അംഗമല്ലാത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യവ്യക്തി - എച്ച്‌.ഡി. ദേവഗൗഡ

■ ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ നിന്ന്‌ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി - എച്ച്‌‌.ഡി. ദേവഗൗഡ

■ കര്‍ണ്ണാടകയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി - എച്ച്‌.ഡി. ദേവഗൗഡ

ഐ.കെ. ഗുജറാള്‍ (1997 - 1998)

■ ഇന്ത്യയുടെ 12-ാമത്‌ പ്രധാനമന്ത്രി - ഐ.കെ. ഗുജറാള്‍

■ റഷ്യയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസിഡര്‍ ആയശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തി - ഐ.കെ. ഗുജറാള്‍

■ ഐ.കെ. ഗുജറാള്‍ ജനിച്ച വര്‍ഷം - 1919 ഡിസംബര്‍ 4

■ എച്ച്‌.ഡി. ദേവഗൗഡയ്ക്ക്‌ ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായത്‌ - ഐ.കെ. ഗുജറാള്‍

ഡോ. മന്‍മോഹന്‍ സിംഗ്‌ (2004 - 2014)

■ ഇന്ത്യയുടെ 13-ാമത്‌ പ്രധാനമന്ത്രി - ഡോ. മന്‍മോഹന്‍ സിംഗ്‌

■ മന്‍മോഹന്‍ സിംഗ്‌ ജനിച്ച വര്‍ഷം - 1932 സെപ്റ്റംബര്‍ 26

■ മന്‍മോഹന്‍സിംഗിനു പത്മഭൂഷണ്‍ ലഭിച്ച വര്‍ഷം - 1987

■ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായ അംഗം - മന്‍മോഹന്‍ സിംഗ്‌

■ ഏതു സംസ്ഥാനത്തില്‍ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭ അംഗമാണ്‌ മന്‍മോഹന്‍ സിംഗ്‌ - അസ്സം

■ ഇന്ത്യയിലെ പുത്തന്‍ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ ശില്പി - മന്‍മോഹന്‍ സിംഗ്‌

■ രാജ്യസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷനേതാവായ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി - മന്‍മോഹന്‍ സിംഗ്‌

■ കേംബ്രിഡ്ജ്‌ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആഡം സ്മിത്ത്‌ പുരസ്കാരം മന്‍മോഹന്‍ സിംഗിനു ലഭിച്ച വര്‍ഷം - 1956

നരേന്ദ്ര മോദി (2014 മുതൽ)

■ ഇന്ത്യയുടെ 14-ാമത്‌ പ്രധാനമന്ത്രി - നരേന്ദ്ര മോദി

■ 2014ലെ ഏഷ്യൻ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടിയ വ്യക്തി - നരേന്ദ്ര മോദി

■ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജന്മദേശം - ഗുജറാത്ത്

■ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി എന്ന ചിത്രത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയായി വേഷമിടുന്നത് താരം - വിവേക് ഒബ്റോയ്

■ നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലഘട്ടം - 2001 - 2014 (നാലു തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായി)

ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാർ 

■ ഇന്ത്യയില്‍ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി എന്ന പദവി ആരംഭിച്ചത്‌ ആരുടെ കാലഘട്ടം മുതലാണ് - ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു

■ ഇന്ത്യയില്‍ ഇതുവരെ എത്ര ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാര്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് - ഏഴ്

■ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി - സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായി പട്ടേല്‍

■ സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായി പട്ടേല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലഘട്ടം - 1947-50

■ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ മൊറാര്‍ജി ദേശായി ഇന്ത്യയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലഘട്ടം - 1967-69

■ 1967-69 കാലഘട്ടത്തിൽ മൊറാര്‍ജി ദേശായി മൊറാര്‍ജി ദേശായി ഇന്ത്യയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്തെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

■ രണ്ട്‌ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാര്‍ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രിസഭ - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ ചരണ്‍സിംഗ്‌ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നത്‌ ആര് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോള്‍ - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ ചരണ്‍സിംഗ്‌ ഇന്ത്യയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലഘട്ടം - 1977-79

■ ആര് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ്‌ ജഗ്ജീവന്‍ റാം ഇന്ത്യയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായത് - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ ജഗ്ജീവന്‍ റാം ഇന്ത്യയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായ വര്‍ഷം - 1979

■ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി - മൊറാര്‍ജി ദേശായി

■ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി - ചരണ്‍സിംഗ്‌

■ ചരധരി ചരണ്‍ സിംഗിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി - വൈ.ബി. ചവാന്‍

■ വൈ.ബി. ചവാന്‍ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലഘട്ടം - 1979-80

■ വി.പി. സിംഗിന്റെയും, ചന്ദ്രശേഖരന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി - ദേവിലാല്‍

■ ദേവിലാല്‍ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലഘട്ടം - 1989-91

■ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ കീഴില്‍ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടത്തില്‍ ഉപപ്രധാനമുന്തിയായ വ്യക്തി - ദേവിലാല്‍

■ എല്‍.കെ. അദ്വാനി ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായ വര്‍ഷം - 2002-04

■ എല്‍.കെ. അദ്വാനി ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി - എ.ബി. വാജ്പേയി

0 Comments