ഇ.കെ നായനാർ

ഇ.കെ നായനാർ (EK Nayanar in Malayalam)

ജനനം : 1919 ഡിസംബർ 9

മരണം : 2004 മെയ് 19

മുഴുവൻ പേര് : ഏറമ്പാല കൃഷ്ണൻ നായനാർ


പ്രധാന കൃതികൾ


■ ദോഹ ഡയറി

■ മൈ സ്ട്രഗിൾസ് (ആത്മകഥ)

■ മാർക്സിസം ഒരു മുഖവുര

■ എന്റെ ചൈന ഡയറി

■ ജയിലിലെ ഓർമകൾ

■ അമേരിക്കൻ ഡയറി

■ കേരളം – ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാല

■ സാഹിത്യവും സംസ്കാരവും

■ അറേബ്യൻ സ്കെച്ചുകൾ

■ സമരത്തീച്ചൂളയിൽ

■ വിപ്ലവാചാര്യന്മാർ


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. തിരുവനന്തപുരത്തെ പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തെ പാർക്കിന് ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥം പേരിട്ടിരിക്കുന്നു - ഇ.കെ നായനാർ


2. കയ്യൂർകേസിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടായിരിക്കുകയും പിൽക്കാലത്ത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാകുകയും ചെയ്തത്  - ഇ.കെ നായനാർ


3. എന്‍റെ റഷ്യൻ ഡയറി എഴുതിയത് - ഇ.കെ നായനാർ


4. കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ (1998) കേരള മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ.കെ നായനാർ


5. കണ്ണൂരിൽ പയ്യാമ്പലത്ത് അന്ത്യ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന കേരള മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ.കെ നായനാർ


6. ന്യൂഡൽഹിയിൽ അന്തരിച്ച (2004 മെയ് 19) മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ.കെ നായനാർ


7. 1991-ൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകാൻ ഒരു വർഷം ബാക്കി നിൽക്കെ നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ.കെ നായനാർ


8. അറേബ്യൻ സ്കെച്ചുകൾ രചിച്ചതാര് - ഇ.കെ നായനാർ


9. 1996- ൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയായ നേതാവ് - ഇ.കെ നായനാർ


10. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി വേളയിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് - ഇ.കെ.നായനാർ


11. കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് - ഇ.കെ.നായനാർ


12. കേരളം – ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാല രചിച്ചതാര് - ഇ.കെ.നായനാർ


13. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ സി.പി.എം മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ കെ നായനാർ


14. കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ കെ നായനാർ


15. കേരളത്തിൽ കാലാവധി (5 വർഷം) തികച്ചു ഭരിച്ച ഏക മാർക്സിസ്റ്റു മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ.കെ.നായനാർ (1996-2001)


16. കേരള നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാർ - ആർ.ശങ്കർ, സി.അച്യുതമേനോൻ, ഇ.കെ.നായനാർ


17. ഇ.കെ.നായനാരുടെ പൂർണനാമം - ഏറമ്പാല കൃഷ്ണൻ നായനാർ


18. 1987ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്നത് - ഇ.കെ.നായനാർ


19. ഇ.കെ.നായനാരുടെ ആത്മകഥ - മൈ സ്ട്രഗിൾസ്


20. മൈ സ്ട്രഗിൾസ് എന്ന ആത്മകഥയുടെ മലയാള വിവർത്തനം - സമരത്തീച്ചൂളയിൽ

0 Comments