ഇ.കെ നായനാർ

ഇ.കെ നായനാർ ജീവചരിത്രം (EK Nayanar in Malayalam)

ജനനം : 1919 ഡിസംബർ 9

മരണം : 2004 മെയ് 19

മുഴുവൻ പേര് : ഏറമ്പാല കൃഷ്ണൻ നായനാർ

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിലിരുന്നതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇ.കെ.നായനാർ എന്ന ഏറമ്പാല കൃഷ്ണൻ നായനാർക്കാണ്. മൂന്നു തവണയായി ആകെ 4009 ദിവസം അദ്ദേഹം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ആയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇ.കെ.നയനാരാണ്. 

പ്രധാന കൃതികൾ

■ ദോഹ ഡയറി

■ മൈ സ്ട്രഗിൾസ് (ആത്മകഥ)

■ മാർക്സിസം ഒരു മുഖവുര

■ എന്റെ ചൈന ഡയറി

■ ജയിലിലെ ഓർമകൾ

■ അമേരിക്കൻ ഡയറി

■ കേരളം – ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാല

■ സാഹിത്യവും സംസ്കാരവും

■ അറേബ്യൻ സ്കെച്ചുകൾ

■ സമരത്തീച്ചൂളയിൽ

■ വിപ്ലവാചാര്യന്മാർ

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. തിരുവനന്തപുരത്തെ പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തെ പാർക്കിന് ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥം പേരിട്ടിരിക്കുന്നു - ഇ.കെ നായനാർ

2. കയ്യൂർകേസിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടായിരിക്കുകയും പിൽക്കാലത്ത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാകുകയും ചെയ്തത്  - ഇ.കെ നായനാർ

3. എന്‍റെ റഷ്യൻ ഡയറി എഴുതിയത് - ഇ.കെ നായനാർ

4. കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ (1998) കേരള മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ.കെ നായനാർ

5. കണ്ണൂരിൽ പയ്യാമ്പലത്ത് അന്ത്യ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന കേരള മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ.കെ നായനാർ

6. ന്യൂഡൽഹിയിൽ അന്തരിച്ച (2004 മെയ് 19) മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ.കെ നായനാർ

7. 1991-ൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകാൻ ഒരു വർഷം ബാക്കി നിൽക്കെ നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ.കെ നായനാർ

8. അറേബ്യൻ സ്കെച്ചുകൾ രചിച്ചതാര് - ഇ.കെ നായനാർ

9. 1996- ൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയായ നേതാവ് - ഇ.കെ നായനാർ

10. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി വേളയിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് - ഇ.കെ.നായനാർ

11. കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് - ഇ.കെ.നായനാർ

12. കേരളം – ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാല രചിച്ചതാര് - ഇ.കെ.നായനാർ

13. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ സി.പി.എം മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ കെ നായനാർ

14. കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ കെ നായനാർ

15. കേരളത്തിൽ കാലാവധി (5 വർഷം) തികച്ചു ഭരിച്ച ഏക മാർക്സിസ്റ്റു മുഖ്യമന്ത്രി - ഇ.കെ.നായനാർ (1996-2001)

16. കേരള നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാർ - ആർ.ശങ്കർ, സി.അച്യുതമേനോൻ, ഇ.കെ.നായനാർ

17. ഇ.കെ.നായനാരുടെ പൂർണനാമം - ഏറമ്പാല കൃഷ്ണൻ നായനാർ

18. 1987ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്നത് - ഇ.കെ.നായനാർ

19. ഇ.കെ.നായനാരുടെ ആത്മകഥ - മൈ സ്ട്രഗിൾസ്

20. മൈ സ്ട്രഗിൾസ് എന്ന ആത്മകഥയുടെ മലയാള വിവർത്തനം - സമരത്തീച്ചൂളയിൽ

Post a Comment

Previous Post Next Post