കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്ക്

കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്ക് (Computer Network)

■ ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മില്‍ പ്രോഗ്രാമുകളും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും സോഫ്റ്റ് വെയറുകളും അന്യോന്യം പങ്കുവെക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ്‌ നെറ്റ്‌വർക്ക്.


■ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന ചില കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളാണ്‌ ലാന്‍ (ലോക്കല്‍ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്), മാന്‍ (മെട്രൊപൊളിറ്റന്‍ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്), വാന്‍ (വൈഡ്‌ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്), ഇന്‍ട്രാനെറ്റ്‌, ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്‌ എന്നിവ.


■ ഒരു മുറിയിലോ കെട്ടിടത്തിലോ അടുത്തടുത്ത കെട്ടിടങ്ങളിലോ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മില്‍തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചാല്‍ ചെറിയ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിനെ ലോക്കല്‍ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക് (LAN) എന്നു വിളിക്കുന്നു.


■ ഓഫീസ്‌, വീട്‌ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന നെറ്റ്‌വർക്ക്‌ ലാന്‍ ആണ്‌.


■ ഇഥര്‍നെറ്റ്‌, നോവെല്‍, പിസി നെറ്റ്‌വർക്ക്‌ തുടങ്ങിയവ ചില ലാന്‍ സംവിധാനങ്ങൾക്കുദാഹരണമാണ്‌.


■ ഒരു നഗരത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന നെറ്റ്‌വര്‍ക്കാണ്‌ മെട്രൊപൊളിറ്റന്‍ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്‌  (MAN).


■ വളരെ വിസ്തതൃതിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെപ്പോലും ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന നെറ്റ്‌വർക്കാണ്‌ വൈഡ്‌ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക് ‌(WAN).


■ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി നിര്‍മിക്കുന്ന ഇന്‍റര്‍നെറ്റിന് സമാനമായ നെറ്റ്‌വർക്കാണ്‌ ഇന്‍ട്രാനെറ്റ്‌ (INTRANET).

0 Comments