ലോകത്തിലെ മഹാന്മാർ


പ്രാചീന ലോകത്തിലെ മഹാന്മാർ


01. Alexander The Great

02. Archimedes

03. Aristotle

04. Confucius

05. Homer

06. Julius Caesar

07. Pericles

08. Plato

09. Pythagoras

10. Socrates


ലോക നേതാക്കൾ


01. Abraham Lincoln

02. Adolf Hitler

03. Benito Mussolini

04. Franklin D. Roosevelt

05. Joan of Arc

06. John F Kennedy

07. Jomo Kenyatta

08. Karl Marx

09. Martin Luther King Jr

10. Napoleon Bonaparte

11. Nelson Mandela

12. Otto von Bismarck

13. Sirimavo Bandaranaike

14. Vladimir Lenin

15. Winston Churchill


ലോക ശാസ്ത്രജ്ഞർ


01. Albert Einstein

02. Charles Darwin

03. Leonardo Da Vinci

04. Sir Isaac Newton

05. Thomas Alva Edison

06. Galileo Galilei


പ്രശസ്ത കവികൾ/എഴുത്തുകാർ


01. Charles Dickens

02. Ernest Hemingway

03. Fyodor Dostoevsky

04. George Bernard Shaw

05. Leo Tolstoy

06. Lewis Carroll

07. Maxim Gorky

08. Niccolo Machiavelli

09. Octavio Paz

10. Victor Hugo

11. William Shakespeare


സിനിമ/രാഷ്ട്രീയം/കായികം/സാമൂഹിക പ്രശസ്തർ


01. Alfred Nobel

02. Adam Smith

03. Akira Kurosawa

04. Charlie Chaplin

05. Jesse Owens

06. Ludwig van Beethoven

07. Muhammad Ali

08. Neil Armstrong

09. Pablo Picasso

10. Pele

11. Walt Disney

12. Yuri Gagarin

0 Comments