ഇന്ത്യയിലെ പേപ്പർ വ്യവസായം

ഇന്ത്യയിലെ പേപ്പർ വ്യവസായം (Paper Industry in India)

സെല്ലുലോസ് അടങ്ങിയ സസ്യനാരുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിച്ചാണ് ഇന്ന് കടലാസ് നിർമിക്കുന്നത്. പോളി-പ്രൊപ്പിലീൻ, പോളി എഥിലീൻ തുടങ്ങിയ കൃത്രിമനാരുകളും ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കാറുണ്ട്. 'പൾപ്പ് വുഡ്' എന്ന മരമാണ് പ്രധാനമായും കടലാസ് നിർമിക്കാനുപയോഗിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തർപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പേപ്പർ വ്യവസായത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ. 

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ 

1. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിതമായത് - സെറാംപൂർ (പശ്ചിമബംഗാൾ, 1812)

2. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആധുനിക പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിച്ചത് - സെറാംപൂർ (പശ്ചിമബംഗാൾ, 1832)

3. ഇന്ത്യയിൽ പേപ്പർ ഉല്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം - മഹാരാഷ്ട്ര 

4. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേപ്പർ മില്ലുകളുള്ള സംസ്ഥാനം - ഉത്തർപ്രദേശ് 

5. ഏറ്റവും വലിയ പേപ്പർ മിൽ - മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബല്ലാർപൂർ 

6. നാഷണൽ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് & പേപ്പർ മിൽസ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് - നേപ്പാ നഗർ (മദ്ധ്യപ്രദേശ്)

7. ഫോട്ടോപേപ്പർ, ഫിലിം എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നത് - ഉദ്ധ്യോഗമണ്ഡൽ (തമിഴ്‌നാട്)

8. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കടലാസ് നിർമ്മാണശാല - പുനലൂർ പേപ്പർ മിൽ (1888)

Post a Comment

Previous Post Next Post