സ്വർണജയന്തി ഗ്രാമ സ്വറോസ്ഗാര്‍ യോജന

സ്വർണജയന്തി ഗ്രാമ സ്വറോസ്ഗാര്‍ യോജന (SGSY)

ഗ്രാമീണ ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മാര്‍ജനത്തിനായി 1999 ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ്‌ സ്വര്‍ണജയന്തി ഗ്രാമ സ്വറോസ്ഗാര്‍ യോജന. 1978 ലും അതിനുശേഷവും വിവിധ വര്‍ഷങ്ങളിലായി നിലവില്‍ വന്ന ഐ.ആര്‍.ഡി.പി., ട്രൈസം, മില്യണ്‍ വെല്‍ പദ്ധതി, ഗംഗാ കല്യാണ്‍ യോജന, ഗ്രാമീണ കൈത്തൊഴിലുപകരണ പരിപാടി, ഡി.ഡബ്ല്യു.സി.ആര്‍.എ. എന്നീ പദ്ധതികളെ സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ്‌ ഈ പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്‌. സ്വയം തൊഴില്‍ പരിപാടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതിയാണ്‌ എസ്‌. ജി.എസ്‌ .വൈ. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളെ സ്വയം സഹായസംഘങ്ങളായി സംഘടിപ്പിക്കുക. അവര്‍ക്ക്‌ ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങള്‍, സാങ്കേതികജ്ഞാനം, വായ്പാ സബ്‌സിഡി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, വിപണന സൗകര്യം മുതലായവ ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവ ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 


വൃത്യസ്‌തങ്ങളായ നിരവധി വരുമാനജന്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു സഹായം നല്‍കുക എന്നതല്ല ഈ പദ്ധതിയിലെ രീതി. മറിച്ചു പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ, ജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം, വിപണന സൗകര്യങ്ങൾ മുതലായവ പരിഗണിച്ച് ഏതാനും മുഖ്യസാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിലുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്കു സഹായം നൽകുക എന്ന സമീപനമാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്‌.


എസ്‌. ജി. എസ്‌. വൈ. പദ്ധതിക്ക് രണ്ടുഘടകങ്ങളാണ്‌ - വായ്പയും സബ്സിഡിയും. വ്യക്തിഗത പൊതു വിഭാഗത്തിനു സബ്സിഡി പരമാവധി 7500 രൂപ എന്ന പരിധിക്കു വിധേയമായി പദ്ധതിചെലവിന്റെ 30 ശതമാനവും എസ്‌.സി, എസ്‌.ടിക്കാരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇത്‌ യഥാക്രമം 10,000 രൂപയും 50 ശതമാനവും ആയിരിക്കും. സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ ആളോഹരി 10,000 രൂപയോ പരമാവധി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോ ഏതാണ്‌ കുറവ്‌ എന്ന പരിധിക്കു വിധേയമായി 50% സബ്സിഡി അനുവദിക്കും. SGSY ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ 50% പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗക്കാരും 40% സ്ത്രീകളും 3% വികലാംഗരും ആയിരിക്കണം. പദ്ധതിയുടെ 10% തുക പരിശീലനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പരിശീലനം ഈ പദ്ധതിയില്‍ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌. ഒന്ന്‌, അടിസ്ഥാന അവബോധന പരിശീലനവും രണ്ടാമത്തേത്‌ വൈദഗ്ധ്യ വികസന പരിശീലനവുമാണ്‌.


അനുബന്ധ പദ്ധിതികൾ


സംയോജിത ഗ്രാമവികസന പരിപാടി (IRDP)


ദാരിദ്ര്യനിര്‍മാര്‍ജനം എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നില്‍ കണ്ട്‌ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരുകള്‍ തുല്യതോതില്‍ ചെലവു പങ്കിട്ടിരുന്ന ഒരു കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ്‌ സംയോജിത ഗ്രാമവികസനപരിപാടി. 1978 ലാണ്‌ ഈ പദ്ധതിക്കു തുടക്കം കുറിച്ചത്‌. സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട്‌ ദാരിദ്ര്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന്‍ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ്‌ ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക്‌ വരുമാന ക്ഷമമായ ആസ്തിയും നിക്ഷേപവും നല്‍കി വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കുവാനാണ്‌ പരിപാടിയിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌. ഇതിനായി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നു വായ്പയും സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നു ധനസഹായവും ലഭ്യമാക്കുന്നു. 


പാവപ്പെട്ടവരില്‍ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക എന്ന അന്ത്യോദയ സമീപനമാണ്‌ ഐ.ആര്‍.ഡി.പി. പദ്ധതിക്ക്‌ അനുവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്‌. ചെറുകിട - പരിമിത കര്‍ഷകര്‍, കര്‍ഷക ത്തൊഴിലാളികള്‍, ഗ്രാമീണ കൈത്തൊഴിലുകാര്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗക്കാര്‍ ലക്ഷ്യ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നു. പട്ടികജാതി /പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും വികലാംഗര്‍ക്കും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രത്യേക പരിഗണന ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. ആകെ വാര്‍ഷിക ലക്ഷ്യത്തിന്റെ 50% പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്കായും, 40% സ്ത്രീകള്‍ക്കും, 3% വികലാംഗര്‍ക്കായും സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നിര്‍വഹണത്തിനു കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, മല്‍സ്യബന്ധനം, വ്യവസായം, സഹകരണം തുടങ്ങിയ വകുപ്പികളുടെയും ഖാദി, സിവില്‍ സപ്ലൈസ്‌ കോര്‍പറേഷന്‍, കൈത്തറി/കരകൗശല കോര്‍പറേഷന്‍, മില്‍മ, കയര്‍ ബോര്‍ഡ്‌, മല്‍സ്യഫെഡ്‌ തുടങ്ങി സർക്കാര്‍/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങള്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. ഇതിനായി വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ യോജിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ബ്ലോക്ക്‌, ജില്ലാ, സംസ്ഥാനതലങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ദാരിര്യനിര്‍മാര്‍ജന പദ്ധതിയായിരുന്നു.ഐ.ആര്‍.ഡി. പി. പിന്നിട്‌ ഈ പദ്ധതി 1999 ഏപ്രില്‍ 1 ന്‌ ആരംഭിച്ച സ്വര്‍ണജയന്തി ഗ്രാമസ്വ റോസ്ഗാര്‍ യോജനയില്‍ ലയിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.


ട്രൈസം (Training of Rural Youth for Self Employment)


ഗ്രാമീണ യുവജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ചെറുകിട കുടില്‍ വ്യവസായ സര്‍വീസ്‌ മേഖലകളില്‍ സ്വയം തൊഴില്‍ പരിശീലനം നല്‍കി, അവര്‍ക്ക്‌ ഐ.ആര്‍.ഡി.പി.യുടെ പൂര്‍ണ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്‌. ഈ പരിപാടി പരിശീലനാനന്തരം സ്വയംതൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നതിനു വായ്പയും സബ്സിഡിയും കൊടുത്ത്‌ നിശ്ചിത തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ അവരെ കൂടിയിരുത്തുന്നതിന്‌ ഐ.ആര്‍.ഡി.പിയുടെ ഈ അനുബന്ധ പരിപാടി സഹായിക്കുന്നു. പരിശീലനം നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനത്തിനു /വിദഗ്ധനു പരിശീലനച്ചെലവും പരിശീലനാര്‍ഥിക്ക്‌ പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നല്‍കിയിരുന്നു.


ഗ്രാമീണ വനിതാ ശിശു വികസന പരിപാടി


(DWCRA) ഐ.ആര്‍.ഡി.പിയുടെ അനുബന്ധമായി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത്‌. 1983-84 ലാണ്‌ ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്‌ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വനിതകളുടെ സ്വാശ്രയത്വം മുന്‍നിര്‍ത്തി അവരുടെ കുടുംബവരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കൂട്ടായ സാമ്പത്തിക പരിപാടികള്‍ക്കു വായ്പയും ധനസഹായവും നല്‍കിവരുന്നു. വ്യക്തികള്‍ക്കല്ല, വനിതകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കാണ്‌ ഇതില്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കി വരുന്നത്‌. 10 മുതല്‍ 15 വരെ അംഗങ്ങളുള്ള ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കാണ്‌ ധനസഹായം നല്‍കുന്നത്‌. ഗ്രൂപ്പംഗങ്ങളുടെ വായ്പ ഒരുമിച്ചു സമാഹരിക്കുന്നതിനാല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിയും. വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തോടൊപ്പം സാമൂഹിക ഉന്നമനവും ഇതുമൂലം സാധിച്ചിരുന്നു. വായ്പ, ധനസഹായം എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും യൂണിസെഫും തുല്യമായി പങ്കുവഹിച്ച് ഒരു റിവോൾവിങ് ഫണ്ടും നൽകിവന്നിരുന്നു.


ഗംഗ കല്യാൺ യോജന


1997-ല്‍ ഗ്രാമീണ ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മാര്‍ജനം ലക്ഷ്യമാക്കി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണിത്‌. ബോര്‍വെല്ലുകളും ട്യൂബുവെല്ലുകളും സ്ഥാപിച്ച്‌ ഭൂഗര്‍ഭജല വിനിയോഗത്തിലൂടെ ചെറുകിട ജലസേചനം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കു ലഭ്യമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. പുതിയ ആസ്തികള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനും നിലവിലുള്ളവയെ സംരക്ഷിക്കാനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ശ്രമിച്ചു.


കൈത്തൊഴിലുപകരണ വിതരണ പദ്ധിതി


ഗ്രാമീണ കൈത്തൊഴിലുകാര്‍ക്ക്‌ അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വരുമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി 1992-93 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പരിപാടി സംയോജിത ഗ്രാമവികസന പരിപാടിയുടെ മറ്റൊരനുബന്ധമാണ്‌. മരപ്പണി, ഇരുമ്പുപണി, സ്വര്‍ണപ്പണി, പോട്ടറി നിര്‍മ്മാണം, ചെരിപ്പു നിര്‍മാണം എന്നീ തൊഴിലുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ്‌ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. ഗുണഭോക്താവിന്റെ അഭീഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ആധുനിക തൊഴില്‍ ഉപകരണങ്ങളാണ്‌ നല്‍കിയിരുന്നത്‌. ആധുനിക തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പരിശീലനവും നല്‍കും. പട്ടികജാതി - പട്ടികവര്‍ഗത്തില്‍പെട്ട ഗ്രാമീണ കൈത്തൊഴിലുകാര്‍ക്ക്‌ മുന്‍ഗണന ലഭിച്ചിരുന്നു.

0 Comments