ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന

ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന (Jawahar Rozgar Yojana in Malayalam)

1989 ഏപ്രിലില്‍ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജീവ്ഗാന്ധിയാണ്‌ ജവാഹര്‍ തൊഴില്‍ദാന പരിപാടി (ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന) ആരംഭിച്ചത്‌. അതുവരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ദേശീയ (ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ദാന പരിപാടി (NREP), ഗ്രാമീണ ഭൂരഹിത തൊഴില്‍ ഭദ്രതാ പരിപാടി (RLEGP) എന്നിവയെ ഈ പദ്ധതിയില്‍ ലയിപ്പിച്ചു.

തൊഴില്‍ രഹിതരായ ഗ്രാമീണര്‍ക്കു കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്‌ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. അതിനുതകുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആസ്തികളും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും തന്മൂലം ഗ്രാമീണരുടെ പൊതു ജീവിതനിലവാരം ഉയര്‍ത്തുകയുമാണ്‌ മറ്റുദ്ദേശ്യങ്ങള്‍. പദ്ധതികളുടെ ചെലവ്‌ 80:20 എന്ന അനുപാതത്തില്‍ കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ വഹിച്ചിരുന്നു. ഈ പദ്ധതി 1999 ഏപ്രിൽ 1ന് ജവാഹര്‍ ഗ്രാമ സമൃദ്ധി യോജനയിൽ (JGSY) ലയിച്ചു.മില്യൺ വെൽ സ്‌കീം (ദശലക്ഷം കിണർ പദ്ധിതി)


ജവാഹര്‍ റോസ്ഗാര്‍ യോജനയ്ക്കായി ലഭിക്കുന്ന മൊത്തം വിഹിതത്തിന്റെ 30% തുക ഈ പദ്ധതിക്കായി മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമായും പട്ടികജാതി - പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്കായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ്‌ മില്യണ്‍ വെല്‍ സ്കിം. ഐ.ആര്‍.ഡി.പി. സര്‍വ്വേപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള പട്ടികജാതി - വര്‍ഗ വിഭാഗത്തിലെ ചെറുകിട - നാമമാത്ര കര്‍ഷകര്‍, അടിമപ്പണിയില്‍ നിന്നു മോചനം ലഭിച്ചവര്‍ എന്നിവരാണ്‌ മുഖ്യ ഗ്രുപ്പ്‌. ഇവരെ കൂടാതെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള മറ്റുവിഭാഗത്തിലെ ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർക്കും ഈ പദ്ധിതിയിൽ ധനസഹായത്തിനർഹതയുണ്ട്.


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലെയും ഒരാൾക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിനായി 1989 ൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധിതി - ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന (ജവഹർ തൊഴിൽ ദാന പരിപാടി)


2. ജവാഹർ റോസ്ഗാർ യോജന ആരംഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി - രാജീവ് ഗാന്ധി


3. 1989 മുതൽ ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജനയുടെ ഉപപദ്ധിതിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാ ആവാസ് യോജന സ്വതന്ത്രപദ്ധിതിയായ വർഷം - 1996 ജനുവരി 1


4. മില്യൺ വെൽ സ്‌കീം പദ്ധിതി ഏത് ഗ്രാമീണ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധിതിയിലാണ് ലയിച്ചത് - എസ്.ജി.എസ്.വൈ (സ്വർണജയന്തി ഗ്രാം സ്വറോസ്ഗാർ യോജന)


5. ജവഹർ തൊഴിൽ ദാന പരിപാടി നിലവിൽ വന്ന വർഷം - 1989

0 Comments