എസ്.കെ പൊറ്റക്കാട്

എസ്.കെ പൊറ്റക്കാട് (SK Pottekkatt)

ജനനം: 1913 മാർച്ച് 14

മരണം: 1982 ഓഗസ്റ്റ് 6


പ്രധാന കൃതികൾ 


■ വിഷകന്യക (നോവൽ)

■ സ്ത്രീ (ചെറുകഥ)

■ കുരുമുളക് (നോവൽ)

■ ക്ലിയോപാട്രയുടെ നാട്ടിൽ (യാത്രാവിവരണം)

■ സിംഹഭൂമി (യാത്രാവിവരണം)

■ മൂടുപടം (നോവൽ)

■ പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടിൽ (യാത്രാവിവരണം)

■ യൂറോപ്പിലൂടെ (യാത്രാവിവരണം)

■ കബീന (നോവൽ)

■ അന്തർവാഹിനി (ചെറുകഥ)

■ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ (നോവൽ)

■ ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ (നോവൽ)

■ ലണ്ടൻ നോട്ടുബുക്ക് (യാത്രാവിവരണം)

■ ബാലിദ്വീപ് (യാത്രാവിവരണം)

■ കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടിൽ (യാത്രാവിവരണം)

■ പുള്ളിമാന്‍ (ചെറുകഥ)


പുരസ്കാരങ്ങൾ


■ ജ്ഞാനപീഠം (1980)

■ സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം


കഥാപാത്രങ്ങളും കൃതികളും


■ തൈരുകാരത്തി എരുമ - ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ

■ ഓമഞ്ചി - ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. എസ്.കെ പൊറ്റക്കാട് വിഷകന്യക എന്ന നോവലിലൂടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് - വയനാട്ടിലെ കൃഷിക്കാരുടെ കഥ


2. എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാട് ജനിച്ച വർഷം - 1913


3. എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാട് അന്തരിച്ച വർഷം - 1982


4. എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാട്ടിന് ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച വർഷം - 1980


5. എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാട്ടിനെ ജ്ഞാനപീഠത്തിനർഹനാക്കിയ കൃതി - ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ


6. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ ആദ്യ മലയാള നോവലിസ്റ്റ് - എസ്.കെ പൊറ്റക്കാട്


7. എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാട്ടിന്റെ പൂർണനാമം - ശങ്കരൻകുട്ടി കുഞ്ഞിരാമൻ പൊറ്റക്കാട്


8. ലോകസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാള സാഹിത്യകാരൻ - എസ്.കെ പൊറ്റക്കാട്


9. 'കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടിൽ' എന്ന യാത്രവിവരണ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് - എസ്.കെ പൊറ്റക്കാട്


10. 'സോവിയറ്റ് ഡയറി' രചിച്ചത് ആര്? - എസ്.കെ പൊറ്റക്കാട്


11. അച്ഛൻ എന്ന നാടകത്തിന്റെ കർത്താവ് ആര്? - എസ്.കെ പൊറ്റക്കാട്


12. നൈൽഡയറി,  ബാലിദ്വീപ്, കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടിൽ എന്നീ യാത്രാവിവരണങ്ങൾ രചിച്ചതാര്  - എസ്.കെ പൊറ്റക്കാട്


13. പാർലമെന്‍റംഗവും നിത്യയാത്രികനുമായ ശ്രീധരൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതാര്  - എസ്.കെ പൊറ്റേക്കാട്‌


14. 1982-ൽ കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിച്ച ജ്ഞാനപീഠജേതാവ്  - എസ്.കെ പൊറ്റേക്കാട്‌


15. രാജ്യസഭാംഗമായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി സാഹിത്യകാരൻ സർദാർ കെ.എം പണിക്കരാണ് (1959).  എന്നാൽ, ലോക് സഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ മലയാള സാഹിത്യകാരൻ (1962) ആരാണ്  - എസ്.കെ പൊറ്റേക്കാട്‌


16. ആഫ്രിക്കയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കബീന എന്ന നോവൽ എഴുതിയതാരാണ് - എസ്.കെ പൊറ്റേക്കാട്‌


17. മലയാളത്തിലെ കാൽപനിക നോവലുകളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ള മൂടുപടം എന്ന നോവൽ എഴുതിയതാര് - എസ്.കെ പൊറ്റേക്കാട്‌


18. കോഴിക്കോട്ടെ മിഠായിത്തെരുവിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു തെരുവിന്‍റെ കഥ എന്ന നോവലെഴുതി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് (1961) നേടിയ സാഹിത്യകാരൻ - എസ്.കെ പൊറ്റേക്കാട്‌


19. എസ്. കെ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലറിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരൻ - എസ്.കെ പൊറ്റേക്കാട്‌


20. 1957- ലെ പാർലമെന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തലശ്ശേരിയിൽ 1000 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും 1962  ലെ  തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെ തോൽപ്പിച്ച് ലോക് സഭാംഗമായ സാഹിത്യകാരനാര് - എസ്.കെ പൊറ്റെക്കാട്ട് 


21. 1980-ലെ ജ്ഞാനപീഠജേതാവ് - എസ്.കെ പൊറ്റെക്കാട്ട് 


22. എന്‍റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ ആരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് - എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാട്ട് 


23. വയനാട്ടിലെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ജീവിതം ആവിഷ്ക്കരിച്ച വിഷകന്യക എന്ന നോവലെഴുതിയതാര് -  എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാട്ട് 


24. അതിരാണിപ്പാടം എന്ന സ്ഥലത്തിന്‍റെ വികാസ പരിണാമങ്ങളുടെയും അവിടത്തെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്‍റെയും പച്ചയായ ആവിഷ്ക്കാരമാണ് ഒരു ദേശത്തിന്‍റെ കഥ എന്ന ബൃഹദ് നോവൽ അത് രചിച്ചതാര്  -  എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് 


25. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ രണ്ടാമത്തെ മലയാളി -  എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് 


26. ആദ്യ ജഞാനപീഠജേതാവ് മലയാളികവിയായ ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് (1966). ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ ആദ്യ നോവലിസ്റ്റ് താരാശങ്കർ ബാനർജിയാണ് (1966) .  ജ്ഞാനപീഠം  നേടിയ ആദ്യ മലയാള നോവലിസ്റ്റ് -  എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് 


27. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാര സാഹിത്യകൃതികൾ രചിച്ച മലയാളി -  എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് 


28. എസ്‌.കെ.പൊറ്റെക്കാട്‌ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന നോവല്‍? - വിഷകന്യക


29. പുള്ളിമാന്‍ എന്ന ചെറുകഥ ആരുടെ? - എസ്‌.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട്‌

0 Comments