ഹിന്ദി ഭാഷ

ഹിന്ദി ഭാഷ (Hindi Language)

1. കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ആറ്‌ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഓദ്യോഗിക ഭാഷ എന്ന പദവി ഏത്‌ ഭാഷയ്ക്കാണുള്ളത്‌? - ഹിന്ദി

2. ഹിന്ദി സാഹിതൃത്തിന്‌ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകള്‍ നല്‍കുകയും ആധുനിക ഹിന്ദി കവികളില്‍ ഉന്നതസ്ഥാനീയനാവുകയും ചെയ്ത വൃക്തി? - ഭാരതേന്ദു ഹരിശ്ചന്ദ്ര

3. ലോകത്തില്‍ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണമെത്ര? - 476 ദശലക്ഷം

4. ആദി കാലത്തില്‍ ഹിന്ദിയിലെ പ്രധാന ഭക്ത്യാദര സാഹിത്യ സൃഷ്ടികള്‍ എതെല്ലാമായിരുന്നു? - വജ്രയാനം (പില്‍ക്കാല ബുദ്ധഭക്തികാവ്യം), ഹഠയോഗം, രസായു കവിതകള്‍ (പദ്യശൈലിയിലുള്ള ജീവചരിത്രം

5. ഹിന്ദിയുടെ വളര്‍ച്ചയുടെ രണ്ടാംഘട്ടം ഏതായിരുന്നു? - 14-ാം നൂറ്റാണ്ട്‌ മുതൽ 17-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ (ഭക്തികാവ്യങ്ങള്‍ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന കാലം)

6. ഭക്തികാവ്യങ്ങളിലെ രണ്ട്‌ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളേവ? - നിര്‍ഗുണം, സഗുണം

7. നിർഗുണ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കവി ആരായിരുന്നു? - കബീർ

8. സിക്കുമതം സ്ഥാപിച്ച ഹിന്ദി കവി ആരായിരുന്നു? - ഗുരു നാനാക്ക് 

9. സഗുണ വിഭാഗത്തോട്‌ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കവികള്‍ ആരെല്ലം? - വൈഷ്ണവ കവികള്‍

10. 'രാമചരിതമാനസം' എഴുതിയതാര്‌? - തുളസീദാസ്‌

11. ഹിന്ദി ഭാഷയിലെ രീതികാവ്യങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ഏതാണ്‌? - ഹിന്ദിയുടെ വികാസത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടം

12. ഹിന്ദിയുടെ ഉപഭാഷകളായ ബ്രജഭാഷ, അവധി എന്നിവയ്ക്ക്‌ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തില്‍ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്‌ എപ്പോഴാണ്‌? എങ്ങനെയാണ്‌? - ഭക്തി കാവ്യങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തില്‍ പല ഇതിഹാസങ്ങളും ദീര്‍ഘ വിവരണങ്ങളുള്ള കവിതകളും ഈ ഉപഭാഷകളില്‍ രചിയ്ക്കപ്പെട്ടതിനാല്‍

13. ഖഡീബോലി എന്ന ദേശ്യഭാഷയെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയുടെ മാദ്ധ്യമമാക്കിക്കൊണ്ട്‌ ആധുനിക ഹിന്ദിയുടെ ഉത്ഭവത്തിന്‌ തുടക്കം കുറിച്ചതാര്‌? - ഭരതേന്ദു ഹരിശ്ചന്ദ്ര

14. പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഫലമായി ഹിന്ദി ഭാഷയിലുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളെന്തെല്ലാം? - 19-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ തഴച്ചുവളര്‍ന്ന കവിത, നാടകം, നോവല്‍, ചെറുകഥ, ഉപന്യാസം മുതലായവ

Post a Comment

Previous Post Next Post