ഗുജറാത്തി ഭാഷ

ഗുജറാത്തി ഭാഷ (Gujarati Language)

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. ഗുജറാത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏത്‌? - ഗുജറാത്തി


2. എപ്പോഴാണ്‌ ഗുജറാത്തി ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭാഷയായിത്തീര്‍ന്നത്‌? - ഏകദേശം എ.ഡി. 1200-ല്‍


3. ഗുജറാത്തി ഭാഷയുടെ വേര് ഏതാണ്‌? - ഗുര്‍ജര അപഭ്രംശയുടെ ഒരു ഉപഭാഷ


4. ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ ഗുജറാത്തി ഭാഷയുടെ മേലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന സ്വാധീനം ഏതായിരുന്നു? - ജൈന സ്വാധീനം


5. ഗുജറാത്തി ഭാഷയുടെ ഉത്ഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദ്രാവിഡ വിഭാഗം ഏതാണ്‌? - ഗുജറാത്തികളുടെ ദ്രാവിഡ മുണ്ട ഭാഷയ്ക്ക്‌ പകരമായി സംസ്കൃതത്തില്‍ നിന്ന്‌ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഭീലി നിലവില്‍ വന്നു. ഇതാണ്‌ പിന്നീട്‌ ഗുജറാത്തി ഭാഷയായിത്തീര്‍ന്നത്.


6. ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലെ ആദ്യകാലത്തെ പ്രധാന കഥാരൂപങ്ങളേവ? - ഉദാത്തമായ പ്രണയകഥ, സംഭവപരമ്പരകളുടെ ചരിത്രരേഖ


7. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലുണ്ടായ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഏവ? - ഗുജറാത്തി ഭാഷ രാജസ്ഥാനി ഭാഷയില്‍ നിന്ന്‌ വേര്‍പെട്ടുപോകാന്‍ തുടങ്ങി. സാഹിത്യ പ്രചോദനത്തില്‍ ഹിന്ദൂയിസം ജൈനിസത്തിന്റെ സ്ഥാനം കയ്യടക്കി. പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലേയ്ക്ക്‌ പ്രവഹിക്കാന്‍ തുടങ്ങി


8. ഗുജറാത്തിലെ വേദാന്ത കവിതാ പ്രഗത്ഭന്‍ ആരായിരുന്നു? - 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യകാലത്ത്‌ ജീവിച്ചിരുന്ന അഖോ


9. ഗുജറാത്തി ഭാഷയില്‍ ഗാന്ധിജി ചെലുത്തിയ സ്വാധീനമെന്തായിരുന്നു? - ലളിതവും സ്പഷ്ടവുമായ ഗദ്യരചനാശൈലിയെ ഗാന്ധിജി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.


10. ഏത് ഗുജറാത്തി സാഹിത്യകാരനാണ് 1985-ൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്? - പന്നലാൽ പട്ടേൽ


11. ലോകത്തിൽ ഗുജറാത്തി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം - 44 ദശലക്ഷം

0 Comments