ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി (Brahmananda Sivayogi in Malayalam)

ജനനം : 1852 ഓഗസ്റ്റ് 26 (കൊല്ലങ്കോട്, പാലക്കാട്)

മരണം : 1929 സെപ്റ്റംബർ 10

പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട്ട് ജനിച്ചു. 'കാരാട്ട് ഗോവിന്ദമേനോൻ' എന്നാണു പഴയ പേര്. പഠനകാലത്തുതന്നെ യുക്തിവാദിയായി മാറിയ ഗോവിന്ദൻ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ആലത്തൂരിൽ വാനൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു. അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്വൈതചിന്തയുടെയും വിഗ്രഹാരാധനയുടെയും കടുത്ത വിമർശകനായിരുന്ന ശിവയോഗി ശക്തിവാദത്തിനാണു പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. യുക്തിക്കു വിരുദ്ധമായ വാദങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുവാൻ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. മൃഗബലിയും അയിത്തവും പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനു ചേരുന്നതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാമാണികമായി സമർഥിച്ചു. അഹിംസയെ പരമധർമമായി സ്വീകരിച്ചു. 1910 ൽ കോഴിക്കോട്ടു നടത്തിയ പ്രഭാഷണം വാഗ്ഭടാനന്ദനെപ്പോലെയുള്ളവരെ ശിവയോഗിയുടെ ശിഷ്യന്മാരാക്കിത്തീർത്തു. സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ച ശിവയോഗിയുടെ 'സ്ത്രീ വിദ്യാപോഷിണി' എന്ന കവിത അക്കാലത്തു ചർച്ചാവിഷയമായി. അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ 'ആനന്ദമത'ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളായി മാറി. 1918 ൽ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി 'ആനന്ദമഹാസഭ' സ്ഥാപിച്ചു. മതാതീതമായ ആത്മീയതയ്ക്കുവേണ്ടി വാദിച്ച ശിവയോഗി മതപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ മുഴുവൻ എതിർത്തിരുന്നു. 1929 സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സമാധി പൂകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ആനന്ദജാതി എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആനന്ദമതം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഉദാരനിമിത്തം എന്ന് സന്യാസിമാരെ അദ്ദേഹം കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്നു.

പ്രധാന കൃതികൾ

■ സ്ത്രീവിദ്യാ പോഷിണി

■ ശിവയോഗ രഹസ്യം

■ സിദ്ധനുഭൂതി

■ മോക്ഷപ്രദീപം

■ ആനന്ദഗണം

■ ആനന്ദദർശനം

■ ആനന്ദഗുരുഗീത

■ വിഗ്രഹാരാധന ഖണ്ഡനം

■ ആനന്ദ വിമാനം

■ ആനന്ദ സൂത്രം

■ ജ്ഞാനക്കുമ്മി

സംഘടനകൾ/സ്ഥാപക വർഷം

■ ആനന്ദ മതം

■ സിദ്ധാശ്രമം (1893)

■ ആനന്ദമഹാസഭ (1918)

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ 

1. ആനന്ദമതത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ് - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

2. ആലത്തൂർ ശിവയോഗി എന്നുമറിയപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകൻ - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

3. 1907 ൽ ആലത്തൂരിൽ സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചതാര് - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

4. ആരുടെ വാദഗതികളെ ഖണ്ഡിക്കാനാണ് ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ മോക്ഷപ്രദീപഖണ്ഡനം രചിച്ചത് - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

5. ആനന്ദജാതി എന്ന ആശയത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ് - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

6. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗുരുക്കൾക്ക് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ എന്ന പേര് നൽകിയതാര് - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

7. സാരഗ്രാഹി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചതാര് - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

8. ആനന്ദസൂത്രമെഴുതിയതാര് - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

9. മനസ്സാണ് ദൈവം എന്നു പ്രസ്താവിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാര് - ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി

10. മോക്ഷപ്രദീപത്തിന്‍റെ കർത്താവ് - ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി

11. ആരാണ് പൂർവ്വാശ്രമത്തിൽ കാരാട്ട് ഗോവിന്ദൻകുട്ടി മേനോൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് - ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി

12. ആലത്തൂരിൽ വാനൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചതാര് - ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി

13. സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നമനത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി രചിച്ച പ്രസിദ്ധ കവിത ഏത്? - സ്ത്രീവിദ്യാപോഷിണി

14. ആലത്തൂർ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ ആദ്യ കാലനാമം ......... എന്നായിരുന്നു - കാരാട്ട് ഗോവിന്ദമേനോൻ

15. ഏത് സന്യാസിവര്യന്റെ ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമാണ് ആനന്ദമതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് - ആലത്തൂർ ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി

16. ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗിയുടെ പ്രശസ്ത ശിഷ്യൻ - വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

17. നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി

18. "മനസ്സിലെ ശാന്തി സ്വർഗ്ഗവാസവും, അശാന്തി നരകവാസവുമാണ് , വേറെ സ്വർഗ്ഗ നരകങ്ങളില്ല" ആരുടെ വാക്കുകൾ - ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി

19. ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗിയുടെ പ്രശസ്തമായ ആദ്യ കവിത - കൂടല്ലൂർ ഭഗവതി സ്തുതി

20. വനവാസികളും ഭിക്ഷാടകരുമായ സംന്യാസികളെ 'ഉദരനിമിത്തം' എന്ന് പരിഹസിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ - ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി

21. മതങ്ങളെയും വിഗ്രഹാരാധനയെയും എതിർത്ത നവോത്ഥാന നായകൻ - ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി

22. ആലത്തൂർ സ്വാമികൾ, സിദ്ധമുനി, പുരുഷസിംഹം - ആരുടെ നാമങ്ങൾ - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

23. ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി ജനിച്ച വർഷം - 1852

24. തന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാരഗ്രഹി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്‌കർത്താവ് - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

Post a Comment

Previous Post Next Post