ആസ്സാമീസ് ഭാഷ

ആസ്സാമീസ് ഭാഷ (Assamese language)

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. ഏത്‌ ഇന്‍ഡോ ആര്യന്‍ ഭാഷയാണ്‌ ആസ്സാമിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ? - ആസ്സാമീസ്


2. ഇന്‍ഡോ ആര്യന്‍ ഭാഷകളുടെ ഏത്‌ വിഭാഗത്തിലാണ്‌ ആസ്സാമി ഭാഷ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്‌ - സംസ്കൃതത്തില്‍ നിന്ന്‌ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഭാഷകളുടെ വിഭാഗത്തില്‍


3. ആസ്സാം സംസ്ഥാനത്തിലെ എത്ര ശതമാനം ജനങ്ങളാണ്‌ ആസ്സാമീസ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത്‌? - 55 - 60%


4. ആസ്സാമി ഭാഷ ഒരു സാഹിത്യഭാഷയായി വികാസം പ്രാപിച്ചത്‌ എപ്പോഴാണ്‌? - 13-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍


5. ലോകത്തില്‍ ആസ്സാമി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണമെത്ര? - 10 ദശലക്ഷം


6. ആസ്സാമി ഭാഷയുടെയും ആസ്സാമി സാഹിത്യത്തിന്റെയും വികാസത്തിനു കാരണമായ വൈദേശിക സ്വാധീനങ്ങള്‍ ഏവ? - മാര്‍ക്സ്യൻ സ്വാധീനവും പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വാധീനവും


7. 19ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ആസ്സാമില്‍ ഏതു ഭാഷയാണ്‌ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നത്‌? - ബംഗാളി


8. വ്യാകരണരചനയിലൂടെയും നിഘണ്ടുസമാഹാരത്തിലൂടെയും അസ്സാമി ഭാഷയെ പുനര്‍ജ്ജീവിപ്പിച്ചതാര്‌? - ബൈബിളിനെ ആസ്സാമി ഭാഷയിലേയ്ക്ക്‌ പരിഭാഷ ചെയ്യാനായി എത്തിയ ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷണറിമാര്‍


9. ബൈബിളിന്റെ ആസ്സാമി പരിഭാഷ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെപ്പോള്‍? - 1813-ല്‍


10. ഏതെലാം തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യസൃഷ്ടികളായിരുന്നു ആസ്സാമി ഭാഷയിൽ മുന്തിനിന്നിരുന്നത്‌? - ചെറുകഥ, വ്യക്തിപരമായ ലേഖനം (പേഴ്‌സണല്‍ എസ്സേ), ജീവചരിത്രം

0 Comments