വാഗ്ഭടാനന്ദൻ

വാഗ്ഭടാനന്ദൻ (Vagbhatananda)

ജനനം : 1885

മരണം : 1939 ഒക്ടോബർ


■ 1885-ൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിയിൽ പാട്യം ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനനം. 


■ ആദ്യകാലനാമം വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ. 


■ വി.കെ. ഗുരുക്കൾ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു (വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗുരുക്കൾ).


■ ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗിയാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ എന്ന പേര് നൽകിയത്.


■ വടക്കൻ മലബാർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല. 


■ മലബാർ കർഷക സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു.


■ അദ്ദേഹം ആത്മവിദ്യാ സംഘം രൂപീകരിച്ചത് വടകരയിൽ ആണ്.


■ അദ്ദേഹമാണ് ജ്ഞാനപാഠശാല രൂപീകരിച്ചത്. 


■ അദ്ദേഹമാണ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. (ഊരാളുങ്കൽ ഐക്യനാണയ സംഘം). 


■ കോഴിക്കോട് തത്വപ്രകാശിക ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു. സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമമായിരുന്നു തത്വപ്രകാശിക. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതും ഈ ആശ്രമത്തിൽവച്ചാണ്. 


■ പ്രീതി ഭോജനം നടപ്പിലാക്കി. (മിശ്രഭോജനം-സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ, പന്തിഭോജനം-തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു, സമപന്തിഭോജനം-വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ). 


■ അഭിനവകേരളം, ശിവയോഗവിലാസം,  ആത്മവിദ്യാകാഹളം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ആയിരുന്നു. 


■ "ഉണരുവിൻ അഖിലേശനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണമെഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോടെതിർപ്പിൻ". എന്നത് ആത്മവിദ്യാസംഘത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം ആയിരുന്നു. ഈ വരികൾ അഭിനവ കേരളത്തിലും, ആത്മവിദ്യാകാഹളത്തിലും അച്ചടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. 


■ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി, ആദ്യാത്മ യുദ്ധം എന്നിവ. 


■ അദ്ദേഹമാണ് കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവപ്പാട്ട് എഴുതിയത്.


■ സഗുണ ബ്രഹ്മാരാധന, ആത്മവിദ്യ, അധ്യാത്മയുദ്ധം, ആത്മവിദ്യാലേഖമാല, പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി, രാമകൃഷ്ണ സംവാദം തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ.


■ 'ആത്മവിദ്യ' എന്ന ദാർശനികപ്രബന്ധത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ രാംമോഹൻ റോയിയെ നവഭാരതപിതാവായി വിശേഷിപ്പിച്ചു.


■ 1939 ഒക്ടോബറിന് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ അന്തരിച്ചു.


പ്രധാന കൃതികൾ


■ ആത്മവിദ്യ

■ അദ്ധ്യാത്മ യുദ്ധം

■ പ്രാർത്ഥനാഞ്ജലി

■ മംഗളശ്ലോകങ്ങൾ

■ ഗാന്ധിജിയും ശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനവും

■ ആത്മവിദ്യലേഖമാല

■ ഈശ്വരവിചാരം

■ മാനസചാപല്യം

■ പ്രാർത്ഥന മഞ്ജരി


മാസികകൾ


■ ശിവയോഗി വിലാസം (1914-ൽ)

■ ആത്മവിദ്യാകാഹളം (1929-ൽ)

■ യജമാനൻ (1939-ൽ)


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. വാഗ്ഭടാനന്ദനെന്ന പ്രസിദ്ധനായ സന്യാസിവര്യന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം - വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ


2. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇളനീരാട്ടം തെറ്റാണെന്ന് വാദിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്‌കർത്താവ് - വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


3. അഭിനവ കേരളം മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? - വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


4. ജാതി പ്രമാണം ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാന്നെന്ന് വാദിച്ച നവോഥാന നായകൻ - വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


5. അധ്യാത്മയുദ്ധം രചിച്ചത് - വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


6. 'ഊരാളുങ്കൽ കൂലിവേലക്കാരുടെ പരസ്പരസഹായ സംഘം' (പില്ക്കാലത്ത് Uralungal Labour Contract Co-operative Society Ltd ആയി മാറി) സ്ഥാപിച്ചതാര് - വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


7. കോഴിക്കോട്ട് പ്രീതിഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ചത് - വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


8. കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവപ്പാട്ട് രചിച്ചത് - വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


9. കോഴിക്കോട്ട് തത്ത്വപ്രകാശിക ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് - വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


10. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗുരുക്കൾക്ക് വാഗ്ഭദാനന്ദൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് - ആലത്തൂർ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി


11. ആത്മവിദ്യാസംഘത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന വാഗ്‌ഭടാനന്ദൻ രചിച്ച കവിത - സ്വാതന്ത്രചിന്താമണി (1921)


12. ആത്മവിദ്യാസംഘത്തിന്റെ മുഖപത്രം - അഭിനവ കേരളം (1921)


13. ഏകദൈവ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്‌കർത്താവ് - വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


14. 1911-ൽ കോഴിക്കോട്ടിൽ രാജയോഗാനന്ദ കൗമുദി യോഗശാല സ്ഥാപിച്ചതാര് - വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


15. വാഗ്ഭടാനന്ദന്റെ ബാല്യകാലനാമം - കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ


16. വി.കെ.ഗുരുക്കൾ, ബലാഗുരു എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്‌കർത്താവ് - വാഗ്‌ഭടാനന്ദൻ

0 Comments