റഷ്യൻ വിപ്ലവം

റഷ്യൻ വിപ്ലവം

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. 1917-ലെ ഒക്ടോബർ-നവംബർ മാസത്തിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ആധുനിക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമിടുകയും ചെയ്ത ഈ മഹാൻ 1917-1924 കാലഘട്ടത്തിൽ റഷ്യയുടെ രാഷ്ട്രത്തലവനായിരുന്നു. ആരാണിദ്ദേഹം? - ലെനിൻ

2. ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന്റെ സമയത്ത് റഷ്യ ഭരിച്ചത് ആര്? - സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ

3. സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനേയും ഭാര്യയേയും സൈബീരിയയിലേക്ക് അയച്ചത് എന്ന്? - 1917 സെപ്റ്റംബർ 30

4. റഷ്യയിലെ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയത്തിന് മുൻകൈയെടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് - ലെനിൻ

5. ലെനിൻ ജനിച്ച വർഷം - 1870

6. 1613 മുതൽ 1917 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ റൊമാനോവ് രാജവംശം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഏത് രാജ്യമാണ്? - റഷ്യ

7. റഷ്യൻ വിപ്ലവകാലത്ത് റഷ്യയിലെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു - സിസ്സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ

8. റഷ്യയിലെ പാർലമെന്റിന്റെ പേര് - ഡുമ

9. റഷ്യയുടെ മുൻ തലസ്ഥാനം - സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്

10. മാർച്ച് 1917-ലെ റഷ്യയിലെ സിസ്സാറിന്റെ പതനത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് - ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം

11. 1917 മാർച്ചിലെ ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവത്തിനുശേഷം റഷ്യയിലെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു - കെറെൻസ്കി

12. ഏത് വിപ്ലവം കാരണമാണ് ലെനിൻ റഷ്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായത്? - ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം

13. റഷ്യയിലെ കെറെൻസ്കി സർക്കാരിന്റെ വസതി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു - വിന്റർ പാലസ്

14. റഷ്യയിൽ ലെനിൻ രൂപം നൽകിയ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ട് - ബോൾഷെവിക് പാർട്ടി

15. റഷ്യയിലെ മെൻഷെവിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ആരായിരുന്നു? - പ്ലഖ്നോവ്

16. 'ജോലി ചെയ്യാത്തവർ ഭക്ഷിക്കില്ല' ആര് പറഞ്ഞു? - ലെനിൻ

17. ലെനിൻ മരിച്ച വർഷം - 1924 ജനുവരി 21

18. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന നേതാവ് - ലെനിൻ

19. ലെനിനുശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് - ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ

20. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സ്ഥാപകൻ - ലെനിൻ

21. റഷ്യയിലെ ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്ന് നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് - അലക്‌സാണ്ടർ കെറെൻസ്കി

22. ആരുടെ കൃതികളെയാണ് 'റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ കണ്ണാടി' എന്ന് ലെനിൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് - ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി

23. 'ബോൾഷെവിക് വിപ്ലവം' നടന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ് - റഷ്യ

24. റഷ്യൻ വിപ്ലവകാലത്തെ സാർ ചക്രവർത്തി - നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ

25. റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം - 1917

26. 1917-ൽ റഷ്യയിൽ കെറൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവം അറിയപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ? - മാർച്ച് വിപ്ലവം

27. റഷ്യൻ വിപ്ലവകാലത്തെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു - അധികാരം തൊഴിലാളികൾക്ക്, ഭൂമി കൃഷിക്കാർക്ക്, ഭക്ഷണം പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർക്ക്, സമാധാനം എല്ലാവർക്കും

28. റഷ്യയിൽ ബോൾഷെവിക്കുകൾ അധികാരത്തിലെത്തിയ 1917-ലെ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാര്? - വ്ളാഡിമിർ ലെനിൻ

29. ആധുനിക കലണ്ടർ (ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ) പ്രകാരം ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം ഏത് മാസത്തിലാണ് നടന്നത് - നവംബറിൽ

30. സോഷ്യലിസം എന്ന ആശയം ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കാൻ കാരണം - റഷ്യൻ വിപ്ലവം

31. ബോൾഷെവിക്കുകൾ മെൻഷെവിക്കുകൾ എന്നീ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടായത് ഏത് സംഘടന പിളർന്നപ്പോളാണ് - റഷ്യൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലേബർ പാർട്ടി

32. മെൻഷെവിക് പാർട്ടിക്കു നേതൃത്വം നൽകിയതാര് - അലക്‌സാണ്ടർ കെറെൻസ്കി

33. ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിക്കു നേതൃത്വം നൽകിയതാര് - വ്ളാഡിമിർ  ലെനിന്‍

34. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് - ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി

35. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രൂപീകൃതമായത് എന്ന്? - 1922-ൽ 

36. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ റഷ്യ പങ്കെടുക്കാത്തതിന് കാരണം - റഷ്യൻ വിപ്ലവം

Post a Comment

Previous Post Next Post