പ്രാചീന ഇന്ത്യ

പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ

ശതവാഹന സാമ്രാജ്യം


1. ആന്ധ്രജന്മാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജവംശം - ശതവാഹനന്മാർ


2. ശതവാഹനന്മാരുടെ അടിയാന്മാർ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നു? - മഹാരതികൾ, ഇക്ഷ്വാകുക്കൾ


3. ശിലാലിഖിതത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പ്രകാരം ആർക്കാണ് വസ്തു അനുവദിച്ചിരുന്നത് - ശതവാഹനന്മാർക്ക്


4. ശതവാഹന സാമ്രാജ്യത്തിൽ വയൽ ആർക്കുള്ളതായിരുന്നു? - വീണ്ടെടുത്തവർക്ക്


5. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശിലാലിഖിതം ഏത്? - നാഗാർജ്ജുനികൊണ്ട


6. തഗര എന്ന ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന വാണിജ്യകേന്ദ്രം എവിടെ ആയിരുന്നു? - ഡക്കാണിൽ


7. കുതിരയെ ഈശ്വരാർപ്പണം നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ശതവാഹന രാജാവ് ആര്? - ശ്രീ ശതകർണ്ണി ഒന്നാമൻ


8. ഏത് സ്തൂപത്തിന്റെ കുംഭഗോപുരമാണ് മാർബിളിൽ നിർമ്മിച്ചത്? - അമരാവതിയുടെ


9. 'അമരാവതി സ്കൂളിന്റെ' കൊത്തുപണിയിൽ എന്താണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്? - വ്യക്തിപരമായ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്പഷ്ടമായ ആകർഷകത


10. ഗൗതമിപുത്ര ശതകർണ്ണിയുടെ സാമ്രാജ്യം മാൾവ മുതൽ വടക്ക് എവിടെവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു? - കാനറീസിന്റെ തെക്കുഭാഗം വരെ


11. സാഞ്ചിയിലെ കൊത്തുപണികളും മറ്റെവിടത്തെ കൊത്തുപണികളും തമ്മിലുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് അമരാവതി സ്കൂൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്? - മധുര സ്കൂളിലെ കൊത്തുപണികൾ


12. ബുദ്ധമത കഥകൾ കൊത്തിവച്ചിട്ടുള്ള ചുണ്ണാമ്പു കൽപലകകൾ എവിടെ കാണാം? - നാസിക്കിൽ


13. അശോകന്റെ ഗുഹകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ട, മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷമുള്ള ഗുഹകളിൽ മിക്കതും ഏതുവിധത്തിൽ ഉള്ളവ ആയിരുന്നു? - തൂണുള്ളവയും കൊത്തുപണികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവയും ആയിരുന്നു


14. ചൈത്യങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്തൂപത്തിന്റെ പേരെന്ത്? - ഡഗോബ


15. ശതവാഹനന്മാർ ബ്രാഹ്മണർക്കും ബുദ്ധമത സന്യാസിമാർക്കും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ഭൂമി ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു? - കൃഷി ചെയ്ത ഭൂമിയും, ഗ്രാമങ്ങളും


16. രാജകുടുബത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ശതവാഹന ഭരണകൂടത്തിലെ ഏതധികാരിക്കാണ് അനുവാദം കിട്ടിയത്? - മഹാസേനാപതിയ്ക്ക്


17. മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം ബുദ്ധമതം നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ഏത്? - ആന്ധ്രപ്രദേശ്


18. ബി.സി 200-ൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച എ.ഡി 150-200-ൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ സ്തൂപം ഏത്? - അമരാവതി


19. ബി.സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹായാന വിശ്വാസപ്രമാണം ഉത്ഭവിച്ചത് എവിടെ? - ആന്ധ്രയിൽ


20. അവസാനത്തെ കൻവ ഭരണാധികാരിയെ കൊന്ന ശതവാഹന ഭരണാധികാരി ആര്? - പുലുമായി ഒന്നാമൻ


21. ശാകന്മാർ ഏത് ശതവാഹന രാജാവിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത്? - പുലുമായി രണ്ടാമന്റെ


22. ശതവാഹന രാജവംശത്തെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ സാഹിത്യം ഏത്? - അയ്ത്തരീയ ബ്രാഹ്മണം


23. ബുദ്ധമത സന്യാസിമാർക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന ഭൂമിയിന്മേൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അവകാശം ആദ്യം നിരസിച്ചത് ഏത് ശതവാഹന രാജാവാണ് - ഗൗതമിപുത്ര ശതകർണ്ണി


24. ശതവാഹനന്മാർ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ആദ്യമായി ഭൂമി നൽകിയത് എപ്പോൾ? - അശ്വമേധ യാഗം നടക്കുമ്പോൾ


ശാക സാമ്രാജ്യം


25. ശാക ഭരണകർത്താവ് രുദ്രദാമൻ ഒന്നാമൻ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുത്തത് ആർക്ക്? - വസിഷ്ടിപുത്രൻ


26. പുരാതന സംസ്കൃത ശിലാലിഖിതം ആരുടെ കാലത്തുള്ളതാണ്? - രുദ്രദാമൻ ഒന്നാമന്റെ


27. ക്രിസ്ത്യൻ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ശാകർ എവിടെ അടിത്തറ പാകി? - ശകസ്ഥാനിൽ


28. രുദ്രദാമൻ ഒന്നാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കേ അതിർത്തി എവിടെ വരെ വികസിപ്പിച്ചു? - കൊങ്കൺ വരെ


29. രുദ്രദാമൻ ഒന്നാമൻ പ്രകാശനം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ നീളം കൂടിയ ശിലാലിഖിതം ഏത് ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു? - സംസ്കൃതത്തിൽ


30. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തുവച്ച് അവസാനത്തെ ഗ്രീക്ക് രാജാവിനെ വിജയകരമായി ആക്രമിച്ച ആദ്യത്തെ ശാകരാജാവ് ആര്? - ഹിപ്പോസ്ട്രാറ്റോസ്


31. രാജപദവി മകനുപകരം സഹോദരന് കൈമാറിയിരുന്നത് ആര്? - ഉജ്ജയിനിയിലെ ശാകസത്രപന്മാർ


കുശാന വംശം


32. സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ആദ്യമായി വിതരണം ചെയ്ത യുഏ-ചി രാജാവാര്? - വിമ കഡ്ഫിസെസ്


33. കുശരാജാവ് വസുദേവനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അതിർത്തി വസ്സലേജ്‌ വരെ ചുരുക്കിയത് ആര്? - സസ്സനിഡ്‌സ്


34. 'വൃഷളി' എന്ന സംജ്ഞകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്ത്? - ശൂദ്ര സ്ത്രീ


35. മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം ബുദ്ധമത ആശ്രമങ്ങൾ എന്തായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു? - വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളായി


36. ഏത് രാജവംശത്തിലെ രാജാവാണ് നാണയങ്ങളിൽ മഹീശ്വരൻ എന്ന് സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തിയത്? - കുശസാമ്രാജ്യത്തിലെ


37. യമുനാ നദീതടത്തിൽ കുശാനന്മാരുടെ സ്ഥാനം കൈക്കലാക്കിയത് ആര്? - നാഗന്മാർ


38. ഒരു കുശരാജാവിന്റേത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന രേഖ, കാബൂളിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള വർദക് എന്ന സ്ഥലത്തെ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ഏത് രാജാവാണ്? - ഹുവിഷ്കൻ


39. കുശരാജാവായ വാസുദേവൻ ഒന്നാമൻ നാണയങ്ങളിൽ പതിച്ചിരുന്നത് ഏതെല്ലാം ദൈവങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളാണ്? - ശിവന്റെയും ഇറാൻകാരുടെ ഈശ്വരന്റേയും


40. ഗാന്ധാര രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവച്ചത് ഏതിലാണ്? - കറുത്ത പാറയിൽ


41. കുശാനൻമാർ വടക്കൻ മദ്ധ്യ ഏഷ്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഉള്ളവരാണ് - ചൈനയുടെ അതിർത്തിയിൽ


42. കുശാന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കേ അതിർത്തി എവിടെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു? - ഖൊറസൻ വരെ


43. കുശാനന്മാരുടെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പ്രധാനമായി കണ്ടതെവിടെ? - സിന്ധുവിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത്


44. ടൊപ്രക്കല കൊട്ടാരത്തിൽ കുശാനന്മാരുടെ റിക്കാർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടതായി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏതിലാണ്? - അറമൈക് ലിപിയിൽ, കോരിസ്മിയൽ ഭാഷയിൽ


45. ഏ.ഡി 250-ൽ കുശാനന്മാരെ അടിമകളാക്കിയ സസ്സനിഡ് രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആര്? - അർദഷിർ


46. മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ കുശാനന്മാരുടെ പിൻഗാമികൾ ആയി വന്ന രാജവംശം ഏത്? - മുരുന്ദന്മാർ


ഇൻഡോ-ഗ്രീക്ക് വംശം


47. പാടലീപുത്രം വരെ അതിർത്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡോ-ഗ്രീക്ക് രാജാവ് ആര്? - മിനാൻഡർ


48. മിനാൻഡറിന്റെ നാണയങ്ങൾ കണ്ടത് എവിടെയെല്ലാം? - കാബൂളിലും മധുരയിലും


49. പ്രശസ്തനായ ഇൻഡോ-ഗ്രീക്ക് രാജാവ് മിനാൻഡർ ഏതു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്? - യൂതി ഡെമസ്സിൽ


50. മിനാൻഡറിനെ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആര്? - നാഗാർജ്ജുനൻ


51. രാജാക്കന്മാരുടെ പേരിലുള്ള നാണയങ്ങൾ ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയത് ആര്? - ഇൻഡോ-ഗ്രീക്കുകാർ


52. ഇൻഡോ-ഗ്രീക്കുകാർ കൈയേറുന്നതിനു മുമ്പ് തക്ഷശില ഭരിച്ചിരുന്നത് ആര്? - വ്യവസായികളുടെ ഒരു കമ്പനി


53. ഇൻഡോ-ഗ്രീക്കുകാർ അവതരിപ്പിച്ച സ്ഥാനനാമങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു? - ഉത്കൃഷ്ടമായ രാജാവ്, ദൈവതുല്യയായ രാജ്ഞി, മെരിഡാർച്ച് മുതലായവ


പല്ലവ രാജവംശം 


54. പല്ലവരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കാഞ്ചിയില്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‌ പോയത്‌ ഏത്‌ രാജവംശത്തിലെ രാജാവാണ്‌? - കദംബ രാജവംശത്തിലെ


55. പുലികേശിയന്‍ രണ്ടാമന്റെ എയ്ഹോള്‍ ശിലാലിഖിതം എഴുതിയത്‌ ആര്? - രവികൃതി


56. പുലികേശിയന്‍ രണ്ടാമന്‍ ഏത്‌ പ്രവിശ്യ പല്ലവ സാമാജ്യത്തോട്‌ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു? - വടക്കന്‍ പല്ലവ സാമ്രാജ്യം


57. പല്ലവന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തതാര്‌? - വിക്രമാദിത്യന്‍ രണ്ടാമന്‍


58. ബ്രാഹ്മണന്മാര്‍ക്ക്‌ അവകാശമുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമങ്ങളുടെ പേരെന്ത്‌? - സഭകള്‍


59. ഏത്‌ രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്താണ്‌ താരതമ്യേന സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിലനിന്നിരുന്നത്‌? - നരസിംഹവര്‍മ്മന്‍ രണ്ടാമന്റെ


60. ഏത്‌ പല്ലവ രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്താണ്‌ ചാലൂക്യന്മാര്‍ കാഞ്ചി പിടിച്ചടക്കിയത്‌? - നന്ദിവര്‍മ്മന്‍ രണ്ടാമന്റെ


61. പല്ലവന്മാർ വടക്കു നിന്ന്‌ സ്വീകരിച്ച പേരെന്ത്‌? - മഹാരാജാധിരാജൻ


62. ഗ്രാമത്തിലെ അനൗപചാരികമായ സമ്മേളനം പല്ലവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു - ഉറർ


63. പല്ലവ കാലഘട്ടത്തിൽ 'നാട്' എന്ന സംജ്ഞകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്ത്? - പ്രവിശ്യയുടെ കാര്യാന്വേഷണം


64. പല്ലവ കാലഘട്ടത്തില്‍ സര്‍വ്വാധിപത്യമുള്ള ഗ്രാമങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു? - ബ്രഹ്മദേയ, ഇന്റെര്‍കാസ്റ്റ്


65. പല്ലവന്മാര്‍ കപ്പല്‍നിര്‍മ്മാണശാല ഉണ്ടാക്കിയതും നാവിക സേന രൂപീകരിച്ചതും എവിടെ? - നാഗപട്ടണത്തില്‍


66. പല്ലവ കാലഘട്ടത്തില്‍ ബ്രാഹ്മണ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കു വേണ്ടി റെസിഡെന്‍ഷ്യല്‍ കോളേജ്  തുടങ്ങിയത്‌ എവിടെ - പോണ്ടിയില്‍


67. സിലോൺ കീഴടക്കിയ പല്ലവ രാജാക്കന്മാർ ആരെല്ലാം? - സിംഹവിഷ്ണു, നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ


വർദ്ധന സാമ്രാജ്യം (പുഷ്യഭൂതി രാജവംശം)


68. ഹര്‍ഷന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തില്‍ ആയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം? - ഒറീസ, ബീഹാര്‍, രാജസ്ഥാന്‍, പഞ്ചാബ്, ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്


69. ചൈനയിലെ ടാജ്‌ സംഗ്‌ രാജാവ് ആരുടെ അടുത്തേയ്ക്കാണ്‌ രണ്ട്‌ അംബാസഡര്‍മാരെ അയച്ചത്‌? - ഹര്‍ഷന്റെ അടുത്തേയ്ക്ക്‌


70. ഹര്‍ഷന്‍ കീഴടക്കിയ രാജാവ്‌ ആര്‌ - കാശ്മീരിലെ രാജാവ്‌


71. ഹര്‍ഷന്റെ മരുമകന്‍ ആയിരുന്ന വളഭിയിലെ രാജാവ്‌ ആര്‌ - ധ്രുബഭട്ടൻ


72. ഹര്‍ഷന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാര്‍ ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു - ബാണന്‍, മയൂരന്‍, ദിവാകരന്‍


73. വളഭിയ്ക്ക് എതിരായി ഹർഷൻ നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ശിലാലിഖിതം ഏത്? - നൗസസി ചെമ്പ് പ്ളെയ്റ്റ്‌


74. ഹർഷന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മതം ഏതായിരുന്നു? - ജൈനമതം


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


75. എല്ലാ സാദ്ധ്യതകളിലും മൗര്യന്മാർക്ക് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സംഘകാലത്തിലെ ആളുകൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരായിരുന്നു? - ഉജ്ജയിനിയിൽ


76. ഹതിഗുംഫ ശിലാലിഖിതം അനുസരിച്ച് ഖരവേലക്ക് ആരുമായി സൗഹൃദബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു? - പാണ്ഡ്യന്മാരുമായി


77. ചൈനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഉള്ള പട്ടുതുണി സ്വർണ്ണത്തിൽ തൂക്കിയെടുക്കുവാൻ പറഞ്ഞ റോമാ ചക്രവർത്തി ആര്? - ഔറേലിയൻ


78. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നത് എന്തെല്ലാം? - പുഷ്യരാഗം, കാരീയം, ഗോതമ്പ് മുതലായവ


79. 'സാതക' എന്തായിരുന്നു? - മധുരയിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഒരുതരം തുണി


80. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ 68 സ്ഥലങ്ങളിൽ റോമിന്റെ നാണയങ്ങൾ ഒളിച്ചുവെച്ചിരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടതിൽ 57 സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? - വിന്ധ്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത്


81. ഹതിഗുംഫ ശിലാലിഖിതം അനുസരിച്ച് ഖരവേല വീണ്ടെടുത്ത ജൈന ബിംബം പാടലീപുത്രത്തിലേയ്ക്ക് നീക്കം ചെയ്തത് ആര്? - മഹാപദ്മ നന്ദ


82. ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഭാസന്റെ 13 നാടക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്തത് എവിടെ? - കേരളത്തിൽ, 1912-ൽ


83. ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന, മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എവിടെയാണ്? - അജന്തയിൽ


84. മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷമുള്ള സാഹിത്യം ഏത് ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു? - സംസ്കൃതത്തിൽ


85. ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്ന 'ഒലധന' എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്ത്? - ഏകാന്തതയുടെ പരിശീലനം


86. ശുഭസേനരാജാവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആനകളെ കീഴടക്കിയത് ആരുടെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ ആയിരുന്നു? - ഡെമട്രിയോസിന്റെ


87. കലിംഗയിലെ ഖരവേല, മഗധയിലെ ആരുടെ ഗർവ്വാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്? - ബൃഹസ്പതിമിത്രയുടെ


88. 'മഹാവസ്ഥു” എന്ന ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഏഴുതിയിട്ടുള്ളത്‌ ഏത്‌ ഭാഷയിലാണ്‌? - ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സമര സംസ്കൃതത്തില്‍


89. അസുഖം ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിന്‌ മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം ഇന്‍ഡ്യയിലെ ചികിത്സകര്‍ മുഖ്യമായി ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഏതിലാണ്‌? - പൂക്കളില്‍


90. മനുഷ്യരുടെ അസ്ഥിപഞ്ജരങ്ങള്‍ ദഹീപ്പിക്കുന്നതിനു കല്ലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ നിര്‍മ്മിച്ച ശ്മശാനത്തിന്റെ പേരെന്ത് - മെഗലിത്ത്‌


91. മെഗലിത്തിക്‌ കാലഘട്ടത്തില്‍ ജനപ്രീതി നേടിയ മൺപാത്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? - കറുത്ത പാത്രങ്ങളും, ചുവന്ന പാത്രങ്ങളും


92. മരണത്തിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തില്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്‌ ആര്‌? - മെഗലിത്തിക്‌ മനുഷ്യര്‍


93. ഏത്‌ കാലഘട്ടത്തെ മെഗലിത്തിക്‌ ഘട്ടം എന്ന്‌ പറയുന്നത് - 1000 - 100 ബി.സി


94. ബി.സി 300-നു മുമ്പുള്ള മെഗലിത്തിക്‌ ആളുകള്‍ എവിടെ കുടിയേറിപ്പാര്‍ത്തിരുന്നു? - കുന്നുകളുടെ ചരിവില്‍


95. ഏത്‌ സമൂഹമാണ്‌ പണക്കാരേയും പാവപ്പെട്ടവരേയും സ്ഥാപിച്ചത്‌ - വെള്ളാളര്‍


96. റോമാക്കാര്‍ വാണിജ്യം ആദ്യമായി തുടങ്ങിയത്‌ ഇന്‍ഡ്യയുടെ ഏത്‌ ഭാഗത്താണ്‌ - തെക്കുഭാഗത്ത്‌


97. റോമാക്കാരുടെ അവശേഷിച്ച മണ്‍പാത്രങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം പ്രദേശത്ത്‌ കണ്ടിരുന്നു? - തംലക്കിൽ, അരികമേഡയില്‍, ഗുവഹട്ടിയില്‍


98. മസ്‌ക്കറ്റും മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയും കീഴടക്കിയ റോമാ ചക്രവര്‍ത്തി ആര്‌? - ട്രാജൻ


99. മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷമുള്ള ചില തമിഴ്‌ കൃതികള്‍ എവിടെയാണ്‌ കണ്ടത്‌? - ഈജിപ്റ്റില്‍


100. മൂങ്ങയുടെ മുദ്രയുള്ള നാണയങ്ങള്‍ ഏത്‌ രാജ്യത്തിന്റേതാണ്‌? - ഗ്രീസ്


101. മെഗസ്തനീസ്‌ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്‌ പാണ്ഡ്യന്‍ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത്‌ ആരുടെ മകളാണ്‌? - ഹെറാക്കിള്‍സിന്റെ


102. വെന്നി യുദ്ധം ജയിച്ചതാര്‌ - കരികാലന്‍


103. ചോള സാമാമാജ്യത്തില്‍ പകരം കൊടുത്തിരുന്നത്‌ എന്ത്‌ - നെല്‍പ്പാടം


104. സ്വര്‍ണ്ണത്തിലും വെള്ളിയിലും ചെമ്പിലും വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന നാണയം ഏത്‌? - കര്‍ഷപാന


105. ഇന്‍ഡ്യയില്‍ കണ്ടിരുന്ന റോമിലെ മിക്ക നാണയങ്ങളും ആരുടേതെല്ലാം ആയിരുന്നു? - അഗസ്റ്റസ്സിന്റേയും റ്റിബറിയസ്സിന്റേയും


106. “സെസ്റ്റര്‍സെസ്‌" എവിടുത്തെ സ്വര്‍ണ്ണ നാണയം ആയിരുന്നു? - റോമിലെ


107. “കിചക' എന്ന ചൈനയിലെ സംജ്ഞയുടെ അര്‍ത്ഥമെന്ത്‌? - മുള


108. ജൈനന്മാര്‍ മഗധയില്‍ നിന്ന്‌ സൗരാഷ്ട്രയിലേയ്ക്ക്‌ വന്നത്‌ ഏത്‌ വഴിയിലൂടെയാണ്‌? - മധുര, ഉജ്ജയിനി


109. കന്‍വാ രാജവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എവിടെ ആയിരുന്നു? - പാടലീപുത്രത്തില്‍


110. അവസാനത്തെ കന്‍വാ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു? - സുശര്‍മന്‍


111. അവസാനത്തെ കന്‍വാ ഭരണാധികാരിയെ കൊന്ന ശതവാഹന ഭരണാധികാരി ആര്‌? - പുലുമായി ഒന്നാമന്‍


112. 'റോമിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഉല്പന്നം' എന്നാശയം വരുന്ന സംജ്ഞ ഏത്? -  മൊനഖെ


113. വ്യാപാരി സംഘടന എന്നർത്ഥം വരുന്ന സംജ്ഞ ഏത്? - നിഗമ


114. സ്മൃതികളിൽ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സംഘടനകളുടെ തലവന്മാർ ആരായിരുന്നു? - അധ്യക്ഷന്മാർ


115. ഉടമ്പടികൾ അനുസരിച്ച് സംഘടനകൾ നടത്തിയിരുന്ന സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകിയിരുന്നത് ആര്? - രാജാവ്


116. ഹുയാന്‍-സാംഗ്‌ ശൂദ്രരെ ആരായി പ്രതിപാദിച്ചു? - കര്‍ഷകര്‍ ആയി


117. ഹുയാന്‍-സാംഗിന്റെ സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ ബുദ്ധമതം എത്ര വിഭാഗങ്ങളായി വേര്‍തിരിക്കപ്പെട്ടു? - 18 വിഭാഗങ്ങളായി


118. എ.ഡി 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇന്‍ഡ്യ സന്ദര്‍ശിച്ചത്‌ ആര്‌? - ഇത്-സിംഗ്


119. ഭൂമിയുടെ പ്രമാണങ്ങള്‍ മിക്കതും ഏത്‌ ഭാഷയില്‍ ആയിരുന്നു? - സംസ്കൃതത്തില്‍


120. കൃഷ്ണ ഗുണ്ടൂര്‍ മേഖലയില്‍ ഭൂമി അനുവദിക്കുന്ന രീതി തുടങ്ങിയത്‌ ആര്‌? - ഇഷ്വാകസ്‌


121. പടിഞ്ഞാറന്‍ ഗംഗയുടെ ആദ്യത്തെ തലസ്ഥാനം എവിടെ ആയിരുന്നു? - കോളാറിൽ


122. കലാഭ്രന്മാര്‍ എന്തിന്റെ രക്ഷാധികാരികള്‍ ആയിരുന്നു? - ബുദ്ധമതത്തിന്റെ


123. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സാമൂഹികവും രാജ്യഭരണപരവുമായ നിലനില്‍പ്പിന്‌ എതിരായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച വിപ്ലവം ഏതായിരുന്നു? - കലാഭ്ര വിപ്ലവം


124. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ കാര്യാന്വേഷണം നിര്‍വ്വഹിച്ചിരുന്നതും വ്യവസായികള്‍ പാര്‍ത്തിരുന്നതുമായ ഗ്രാമങ്ങളുടെ പേരെന്ത്‌? - നഗരങ്ങള്‍


125. ചാലൂക്യ പ്രദേശങ്ങളില്‍ മേല്‍നോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നവര്‍ ഏത് പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു? - മഹാജനങ്ങള്‍


126. കലാഭ്രന്മാരെ അടിച്ചമര്‍ത്തിയത്‌ ആര്‌? - സിംഹവിഷ്ണു


127. ഗുപ്തകാലഘട്ടത്തിന്‌ ശേഷം തെക്കുള്ള ഭരണാധികാരികള്‍ മേഖലയോട് കൂടുതല്‍ കൂറ്‌ പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു - എന്നത്‌ തെറ്റോ ശരിയോ? - ശരി


128. ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം പെരുമാള്‍ രാജവംശം ഭരിച്ചതാര് - ചേരന്മാര്‍


129. 'എരിപതി' എന്ന വാക്കുകൊണ്ട്‌ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്ത് - ടാങ്ക്‌ ലാന്‍ഡ്‌


130. ഉള്‍പ്രദേശങ്ങളിലെ ശിലാലിഖിതങ്ങളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്‌ എന്ത്‌? - ടാങ്കില്‍ ശുചിത്വം പാലിക്കുക


131. 1879-ല്‍ പോണ്ടിച്ചേരിയക്ക്‌ അടുത്ത്‌ കണ്ട നന്ദിവര്‍മ്മയുടെ ചെമ്പ്‌ പ്ളെയ്റ്റ്‌ ശിലാലിഖിതത്തിന്റെ രചയിതാവ്‌ ആര്‌? - ത്രി വിക്രമന്‍


132. ക്ഷേത്രങ്ങളോടു ചേര്‍ന്ന ഹിന്ദു കോളേജുകൾ ഏതു പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു? - ഘടികങ്ങള്‍


133. മുമ്പോട്ടും പിമ്പോട്ടും വായിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള കവിതകള്‍ എഴുതിയത്‌ ആര്‌? - ദണ്ടിന്‍


134. ബുദ്ധമതത്തിന്റേയും ഹിന്ദുമതത്തിന്റേയും ജൈനമതത്തിന്റേയും സര്‍വ്വസമ്മായ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ഗുഹയില്‍ നിർമ്മിച്ചത് എവിടെയാണ്‌ - എല്ലോറയില്‍


135. അജന്ത ചിത്രങ്ങളിലെ നിറങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചത്‌ എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ്‌? - അയിരുകളും ചെടികളും കൊണ്ട്‌


136. പാറ തുരന്ന്‌ നിര്‍മ്മിച്ച എല്ലോറയിലെ ക്ഷേത്രം ഏത് - കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം


137. ആദ്യം സ്വതന്ത്രമായി ഭരിച്ചിരുന്ന ഔലികരന്മാർ പിന്നീട്‌ ആരുടെ സഹായത്തോടെയാണ്‌ ഭരണം നടത്തിയത്‌ - ഗുപ്തന്മാരുടെ


138. കനൗജിലെ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജാവ് ആര്? - ഹര്‍ഷന്‍


139. കര്‍ണ്ണാസുവര്‍ണ്ണയിലെ ഗൗഡന്മാരുടെ പതനം നടപ്പില്‍ വരുത്തിയത്‌ ആര്‌? - ഭാസ്ക്കര വര്‍മ്മന്‍


140. ആദിത്യസേനന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച രാജാവാര്‌? - ഭോഗവര്‍മ്മൻ മൗഖരി


141. കനൗജിലെ യശോവര്‍മന്റെ പരാക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഏത്? - ഗൗദവാഹൊ


142. മാനവ്യ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട രാജവംശം ഏതായിരുന്നു? - ചാലൂക്യന്മാർ

0 Comments