സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ

സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ

ജനനം : 1863 ജനുവരി 12

മരണം : 1902 ജൂലൈ 4


വിശ്വനാഥദത്തിന്റെയും ഭുവനേശ്വരീദേവിയുടേയും പുത്രനായി കൽക്കട്ടയിൽ ജനിച്ച വിവേകാനന്ദന്റെ യഥാർത്ഥനാമം നരേന്ദ്രനാഥൻ എന്നായിരുന്നു. മഹത്തായ ഭാരതീയ സംസ്കാരം ലോകത്തെ അറിയിക്കുകയും ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പാശ്ചാത്യർക്കുണ്ടായ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തിരുത്തിക്കുറിക്കുകയും ചെയ്ത സ്വാമിവിവേകാനന്ദന് 1893-ൽ ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന ലോകമതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. കർമ്മാനുഷ്ടാനത്തിന്റെ (ഭൗതികം) മഹത്വവും ഉയർന്ന ജീവിത മൂല്യങ്ങളുടെ (ആത്മീയം) സാക്ഷാത്ക്കാരവും സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത വീക്ഷണം തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും കൃതികളിലൂടെയും വിവേകാനന്ദൻ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്‌കാരിക രംഗത്ത് എന്നും തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഉജ്ജ്വല വ്യക്തിത്വത്തിനുടമ "ഉത്തിഷ്ഠത, ജാഗ്രത, പ്രാപ്യവരാ നിബോധത" എന്ന പ്രശസ്ത സൂക്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും സഹജീവികളെ അത് ഉൾകൊള്ളാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഗുരു - ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ


2. കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് - സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ


3. വിവേകാനന്ദൻ പാറ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് - തമിഴ്നാട്


4. വിവേകാനന്ദ മെമ്മോറിയൽ എവിടെയാണ് - കന്യാകുമാരി


5. 1893ൽ ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഭാരതീയൻ - സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ


6. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് കേരള സന്ദർശനവേളയിൽ ചിന്മുദ്രയെക്കുറിച്ച് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകിയത് - ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ


7. സിസ്റ്റർ നിവേദിത ആരുടെ പ്രസിദ്ധശിഷ്യയാണ് - സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ


8. ഗീതയിലേക്ക് മടങ്ങു എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് - വിവേകാനന്ദൻ


9. ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ യുവജനദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് - വിവേകാനന്ദൻ


10. ലണ്ടനിൽവെച്ച് കണ്ട ഏതു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ശിഷ്യത്വമാണ് മാർഗരറ്റ് നോബൽ സ്വീകരിച്ചത് - വിവേകാനന്ദൻ


11. വിവേകാനന്ദൻ ജനിച്ച വർഷം - 1863 (ജനുവരി 12)


12. നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത എന്ന ബാല്യകാലനാമമുള്ള സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് ആദ്യമിട്ട പേര് - വീരേശ്വർ ദത്ത


13. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആത്മീയ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് - സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ


14. വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോയിലെ ലോക മത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രസംഗിച്ച വർഷം - 1893


15. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ധ്യാനത്തിലിരുന്നതിലൂടെ പ്രശസ്തമായ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സ്ഥലം - കന്യാകുമാരി


16. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ച വർഷം - 1897


17. വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസ്വത്തിന്‌ അവതാരിക എഴുതിയത് - സിസ്റ്റർ നിവേദിത


18. "പട്ടിണി കിടക്കുന്നവനോട് മതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അവനെ അപമാനിക്കുന്നതിന് സമമാണ്" ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് - സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ


19. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ശിഷ്യയായ സിസ്റ്റർ നിവേദിത ജനിച്ച രാജ്യം - അയർലൻഡ്


20. മഹാത്മാഗാന്ധിയിലൂടെ പ്രചാരം നേടിയ ദരിദ്രനാരായണൻ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ ആവിഷ്കർത്താവ് - വിവേകാനന്ദൻ


21. പ്രബുദ്ധഭാരതം എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് - സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ


22. രണ്ടാം വിവേകാനന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - സ്വാമി രംഗനാഥാനന്ദ


23. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് ചിക്കാഗോ സന്ദർശനത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയത് - ഖേത്രിയിലെ മഹാരാജാവ്


24. ഉദ്ബോധന എന്ന ബംഗാളി പത്രം ആരംഭിച്ചത് - വിവേകാനന്ദൻ


25. വിവേകാനന്ദൻ ആരായിരുന്നു? - ഒരു ഇന്ത്യൻ തത്ത്വചിന്തകനും സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവും


26. വിവേകാനന്ദൻ ജനിച്ചതെവിടെയായിരുന്നു? - കൊൽക്കത്തയിൽ


27. ദൈവത്തിനു എല്ലാ സൃഷ്ടികളും തുല്യരാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നതാര്? - വിവേകാനന്ദൻ


28. ചിക്കാഗോയിലെ സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിൽ വിവേകാനന്ദൻ ഹിന്ദുമതത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചതെപ്പോൾ? - 1893-ൽ 


29. വിവേകാനന്ദന്റെ ജീവിതകാലഘട്ടം എപ്പോഴായിരുന്നു? - 1863-1902


30. ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് വെല്ലൂരിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്. വേദാന്ത പ്രചാരകനായ ഈ ശിഷ്യനാര് - വിവേകാനന്ദൻ

0 Comments