മാമാങ്കം

മാമാങ്കം

ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള തിരുനാവായയിൽ പന്ത്രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് മാമാങ്കം. മകരമാസത്തിലെ കറുത്തവാവിനും, കുംഭമാസത്തിലെ കറുത്ത വാവിനും ഇടയിലെ മകം നാളിലാണ് മാമാങ്കം നടത്തിയിരുന്നത്. മാമാങ്കത്തിന്റെ രക്ഷാപുരുഷസ്ഥാനം വള്ളുവക്കോനാതിരിക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ സാമൂതിരിയുടെ സേന തിരുനാവായ പിടിച്ചെടുത്തതോടെ ഈ സ്ഥാനം സാമൂതിരിക്കായി. 28 ദിവസത്തെ ആഘോഷമായിരുന്നു മാമാങ്കം. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മാമാങ്കം 1755 ലാണ് നടന്നത്. ഈ മഹാമേളയുടെ അന്ത്യംകുറിച്ചത് ഹൈദരാലിയുടെ കേരളാക്രമണവും തുടർന്ന് സാമൂതിരിയുടെ ആത്മഹത്യയുമായിരുന്നു.


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. മാമാങ്കത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതിയാണ് മാമാങ്കം കിളിപ്പാട്ട്, ഇത് രചിച്ചതാര് - കാടാഞ്ചേരി നമ്പൂതിരി


2. എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോളാണ് മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് - 12


3. മാമാങ്കം ആഘോഷിക്കുന്ന മാസം - കുംഭം


4. മാമാങ്കവേദിയായിരുന്ന തിരുനാവായ ഏതു നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു - ഭാരതപ്പുഴ


5. മാമാങ്കസമയത്ത് സാമൂതിരിയെ വധിക്കാൻ ചാവേറുകളെ അയച്ചിരുന്നത് എവിടുത്തെ രാജാവാണ് - വള്ളുവനാട്


6. സാമൂതിരി തിരുനാവായ പിടിച്ചടക്കുംവരെ മാമാങ്കത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്നു - വള്ളുവനാട്


7. മാമാങ്ക ആഘോഷങ്ങൾ അവസാനിക്കാൻ കാരണം - മൈസൂർ ആക്രമണം


8. മാമാങ്കത്തിന് വേദിയായിരുന്ന നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് - തിരുനാവായ 


9. പന്ത്രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള തിരുനാവായയിൽ വച്ച് നടത്തിയിരുന്ന ഉത്സവം - മാമാങ്കം


10. 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മകരമാസത്തിലെ കറുത്തവാവിനും, കുംഭമാസത്തിലെ കറുത്ത വാവിനും ഇടയിലെ മകം നാളിൽ നടത്തിയിരുന്ന ഉത്സവം - മാമാങ്കം (12 ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണിത്)


11. ആദ്യ മാമാങ്കം നടന്ന വർഷം - എ.ഡി. 829


12. അവസാനമായി മാമാങ്കം നടന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വർഷം - എ.ഡി. 1755


13. മാമാങ്കത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തിനു പറയുന്നത് - രക്ഷാപുരുഷസ്ഥാനം


14. മാമാങ്കത്തിലേക്കുള്ള ചാവേറുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് - വള്ളുവക്കോനാതിരി


15. മാമാങ്കത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരണപ്പെടുന്ന ചാവേറുകളുടെ ശവശരീരം കൂട്ടത്തോടെ സംസ്കരിച്ചിരുന്നത് എവിടെ - മണിക്കിണറിൽ


16. ആദ്യ മാമാങ്കത്തിന്റെ (എ.ഡി.829) രക്ഷാപുരുഷൻ ആരായിരുന്നു - രാജശേഖര വർമ്മൻ 


17. അവസാന മാമാങ്കത്തിന്റെ (എ.ഡി.1755) രക്ഷാപുരുഷൻ ആരായിരുന്നു - ഭരണി തിരുനാൾ മാനവിക്രമൻ സാമൂതിരി


18. ആധുനിക യുഗത്തിലെ മാമാങ്ക മഹോത്സവം നടന്ന വർഷം - 1999


19. എവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു വെള്ളാട്ടിരി - വള്ളുവനാട്


20. ചാത്തൻകോത എന്ന സ്ഥാനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് - വള്ളുവനാട് രാജാവ്


21. അറങ്ങോട്ട് സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യം - വള്ളുവനാട്


22. സംസ്കൃതത്തിൽ വല്ലഭക്ഷോഭി എന്നു പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യം - വള്ളുവനാട്

0 Comments