ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചു കൊണ്ട് 1789 ജൂൺ 20-ന് നടന്ന സംഭവമേത് - ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ

2. 1789 ജൂലൈ 14-ന് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സംഭവമേത് - ജനങ്ങൾ ബാസ്റ്റീൽ കോട്ട എന്ന ജയിൽ തകർത്തത്

3. ഫ്രഞ്ച്‌വിപ്ലവകാലത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു - ലൂയി പതിനാറാമൻ

4. "ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം" (I am the State) എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തിയാര് - ലൂയി പതിനാലാമൻ

5. പാർലമെൻറിൽ ഇടതുപക്ഷം, വലതുപക്ഷം എന്നീ ആശയങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് - ഫ്രാൻസ്

6. ലൂയി പതിനാറാമന്റെ കുപ്രസിദ്ധയായ ഭാര്യ ആരായിരുന്നു - മരിയ അന്റോനെറ്റ്

7. പ്രസിദ്ധമായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ഫ്രഞ്ച് നാഷണൽ അസംബ്ലി പാസാക്കിയതെന്ന് - 1789 - ൽ

8. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം ലോകത്തിനു നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാന സംഭാവനയായ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ ഏവ - സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം

9. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവകാലത്ത് വിപ്ലവവിരുദ്ധരെ വകവരുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണമേത് - ഗില്ലറ്റിൻ

10. ഫ്രഞ്ച്‌വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെട്ടതാര് - റൂസ്സോ

11. "മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായാണ് ജനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും അവൻ ചങ്ങലകളിലാണ്" - ആരുടെ വാക്കുകളാണിത് ? - റൂസ്സോയുടെ

12. "നിയമങ്ങളുടെ അന്തഃസത്ത" എന്ന കൃതിയിലൂടെ രാജഭരണത്തിലെ തെറ്റുകൾ തുറന്നു കാട്ടിയ ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനാര് - മൊണ്ടസ്‌ക്യു 

13. 'ദി സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട്' എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ് - റൂസ്സോയുടെ

14. "വോൾട്ടയർ" എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനാര് - ഫ്രാൻകോയിസ്‌  മേരി അറൗറ്റ്

15. ഫ്രാൻസിലെ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു - പുരോഹിതർ, പ്രഭുക്കൻമാർ, സാമാന്യജനങ്ങൾ

16. 'ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ്' എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്ത് - പത്രമാധ്യമങ്ങൾ

17. ഏത് വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്നാണ് നെപ്പോളിയൻ, ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രഥമ കോൺസുൽ ആയത് - ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം

18. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ഏത് - 1789

19. പടവാളിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതാണ് തൂലിക എന്ന് തെളിയിച്ച വിപ്ലവം - ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം

20. നെപ്പോളിയൻ ഫ്രഞ്ചചകവർത്തിയായി സ്ഥാനമേറ്റ സ്ഥലം - നോത്രഡാം കത്തീഡ്രൽ

21. വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് - ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം

22. റൂസ്സോ, വോൾട്ടയർ, മൊണ്ടസ്‌ക്യു എന്നിവർ ഏതു വിപ്ലവത്തെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത് - ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം

23. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശിശു എന്നറിയപ്പെട്ടത് - നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട്

24. മേരി അന്റോണിറ്റ് വധിക്കപ്പെട്ടത് ഏതു വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്നാണ് - ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം

25. ഏതു വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്നാണ് ലൂയി പതിനാറാമൻ വധിക്കപ്പെട്ടത് - ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം

26. ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് എന്ന നോവലിന്റെ പശ്ചാത്തലം - ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം

27. ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലാവോസിയർ വധിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വിപ്ലവകാലത്താണ് - ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം

28. ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു -  ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം

29. ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ നടന്ന വർഷം - 1789

30. വോൾട്ടയർ ഏത് രാജ്യക്കാരനായിരുന്നു - ഫ്രാൻസ്

31. ഫ്രാൻസിലെ വെഴ്സായ്ൽസ് കൊട്ടാരം പണികഴിപ്പിച്ചത് - ലൂയി പതിനാലാമൻ

32. വിപ്ലവാനന്തര ഫ്രാൻസിന്റെ ആദ്യ കോൺസുൽ ആയി അധികാരമേറ്റത് - നെപ്പോളിയൻ

33. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് - വോൾട്ടയർ

34. അറുപത്തി ഒന്ന് വർഷകാലം ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ച വെർസെയിൽസിന്റെ നിർമ്മാതാവായ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരന്തരമായ യുദ്ധങ്ങൾ ഫ്രാൻസിനെ തകർത്തു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്ത്? - ലൂയി XIV (1638-1715)

0 Comments