സ്വാതി തിരുനാൾ

സ്വാതി തിരുനാൾ ജീവചരിത്രം (Swathi Thirunal)

ജനനം : 1813 ഏപ്രിൽ 16

മരണം : 1846 ഡിസംബർ 26


ചങ്ങനാശ്ശേരി രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാന്റെയും റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെയും പുത്രനായി സ്വാതിതിരുനാൾ ജനിച്ചു. റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ അകാല ചരമംമൂലം മാതൃവാത്സല്യം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായില്ല. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, പേർഷ്യൻ, കന്നഡ, തമിഴ്, തെലുങ്ക് എന്നീ ഭാഷകളിലും വ്യാകരണം, ഗണിതം, സംഗീതം, ചിത്രകല, തത്ത്വചിന്ത, ചരിത്രം എന്നിവയിലും മഹാരാജാവ് പാണ്ഡിത്യം നേടി. കലാകാരനായ മഹാരാജാവ് എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1829-ൽ ഭരണാധികാരിയായി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്ത സ്വാതിതിരുനാൾ ഭരണപരവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ ഒട്ടേറെ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാനസംഗീതജ്ഞരെല്ലാം സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ സദസ്സിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകരായിരുന്നു. സംഗീതജ്ഞൻ എന്നതിലുപരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഷകളിലായി രചിച്ച നാന്നൂറില്പരം കൃതികളും ഇതിൽപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ കീർത്തനങ്ങളും ശ്രീപത്മനാഭ ശതകം, ഭക്തിമഞ്ജരി, സ്യാനന്ദുരപുരവർണ്ണന പ്രബന്ധം എന്നീ കാവ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. 1836ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നക്ഷത്രബംഗ്ലാവ് (Observatory) സ്ഥാപിച്ച തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് - സ്വാതിതിരുനാൾ


2. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായി സർക്കാർ പ്രസ് ആരംഭിച്ചത് - സ്വാതിതിരുനാൾ


3. തൈക്കാട് അയ്യയെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് - സ്വാതി തിരുനാൾ


4. തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ സിംഹാസനാരോഹണം ഏത് വർഷത്തിൽ - എ.ഡി.1829


5. 165 തരം ചെറുകിട ചുങ്കങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കി വാണിജ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ്‌ - സ്വാതി തിരുനാള്‍


6. സംഗീതജ്ഞനെന്നും പേരുകേട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് - സ്വാതി തിരുനാൾ


7. സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഇംഗ്ലീഷ്‌ സ്കൂള്‍ ആരംഭിച്ചത്‌ - 1834


8. കലാകാരൻമാരിൽ രാജാവും രാജാക്കന്മാരിൽ കലാകാരനും എന്നറിയപ്പെട്ടത് - സ്വാതി തിരുനാൾ


9. ശുചീന്ദ്ര കൈമുക്കല്‍ നിര്‍ത്തലാക്കിയ വ്യക്തി - സ്വാതി തിരുനാള്‍


10. മലയാളഭാഷയുടെ ആധുനിക ലിപി നടപ്പാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് - സ്വാതിതിരുനാൾ


11. തിരുവിതാംകൂറില്‍ ജലസേചനം മരാമത്ത്‌ വകുപ്പ്‌ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതാര് - സ്വാതി തിരുനാള്‍


12. സ്വാതിതിരുനാൾ അന്തരിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിൽ - എ.ഡി.1846


13. തിരുവിതാംകൂറില്‍ ആദ്യമായി ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ്‌ നടത്തിയ രാജാവ്‌ - സ്വാതി തിരുനാള്‍ (1836)


14. ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത് - സ്വാതിതിരുനാൾ


15. മുന്‍സിഫ്‌ കോടതികള്‍ സ്ഥാപിച്ച്‌ നീതിന്യായ ഭരണം നടത്തിയ രാജാവ്‌ - സ്വാതി തിരുനാള്‍


16. തിരുവനന്തപുരത്ത് വാന നിരീക്ഷണശാല ആരംഭിച്ച രാജാവ് - സ്വാതിതിരുനാൾ


17. “ഗര്‍ഭശ്രീമാന്‍" എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജാവ്‌ - സ്വാതിതിരുനാള്‍


18. കേരളം സർക്കാരിന്റെ സ്വാതി പുരസ്‌കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് - ശൊമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസയ്യർ


19. ആരുടെ കാലഘട്ടമാണ്‌ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സുവര്‍ണ്ണകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ - സ്വാതി തിരുനാള്‍


20. ദക്ഷിണഭോജൻ എന്നറിയപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് - സ്വാതി തിരുനാൾ


21. സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവായ കാലഘട്ടം - 1829-1846


22. സ്വാതിതിരുനാളിനെ സംഗീതത്തിലെ ആദ്യപാഠങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ച ഗുരു ആര്? - കരമന സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാഗവതർ


23. രാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ സംഗീതജ്ഞനും, സംഗീതജ്ഞരുടെ കൂട്ടത്തിലെ രാജാവും എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആര്? - സ്വാതിതിരുനാൾ


24. കേരളത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്ന ഹരികഥയെ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാര്? - സ്വാതിതിരുനാൾ


25. സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ സദസ്യനായിരുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ആട്ടക്കഥാകൃത്ത് ആര്? - ഇരയിമ്മൻ തമ്പി

0 Comments