ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ

 ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ജീവചരിത്രം  

ജനനം : എ.ഡി 788

പിതാവ് : ശിവഗുരു

മാതാവ് : ആര്യാംബ

മരണം : എ.ഡി 820


കുലശേഖര ഭരണകാലത്ത് പെരിയാർ തീരത്താണ് ശ്രീശങ്കരൻ ജനിച്ചത്. ആലുവയ്ക്കടുത്ത് കാലടിയിൽ എ.ഡി 788 - എ.ഡി 820 ന് ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. ഗോവിന്ദാചാര്യനായിരുന്നു ഗുരുനാഥൻ. "അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ" ഉപജ്ഞാതാവായി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരെ കണക്കാക്കുന്നു. 'എല്ലാ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളുടെയും പൂർണത' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദർശനമാണ് അദ്വൈത വേദാന്തം. അദ്വൈതത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രചാരകൻ ശങ്കരാചാര്യർ ആയിരുന്നു.


അദ്വൈതം പ്രചരിപ്പിച്ച് ഹിന്ദുമതത്തിന് പുതുജീവൻ നൽകിയ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻറെ നാലു ഭാഗങ്ങളിൽ അദ്വൈതമതപ്രചാരണാർഥം നാലു മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. കിഴക്ക് ഗോവർധന മഠം (പുരി), തെക്ക് ശൃംഗേരി ശാരദാമഠം (മൈസൂർ), പടിഞ്ഞാറ് കാളീപീഠം (ദ്വാരക), വടക്ക് ജ്യോതിർമഠം (ബദരീനാഥ്) എന്നിവയാണവ. അദ്ദേഹം കാശി സന്ദർശിച്ച് ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചു. കേരളത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥാപിച്ച മഠങ്ങളാണ് തൃശ്ശൂരിലെ വടക്കേമഠം, നടുവിലെ മഠം, എടയിലെ മഠം, തെക്കേമഠം എന്നിവ. തൃശൂർ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ച് ശങ്കരാചാര്യർ സമാധിയായി.


വിവേകചൂഢാമണി, സൗന്ദര്യലഹരി, ശിവാനന്ദലഹരി എന്നിവ ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതികളാണ്. "പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ" എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശങ്കരാചാര്യരെയാണ്.


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ 


1. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ച സ്ഥലം - കാലടി


2. ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച ആദ്യ സംസ്കൃത സിനിമ - ആദിശങ്കരാചാര്യ


3. വിവേകചൂഢാമണിയുടെ കർത്താവ് - ശങ്കരാചാര്യർ


4. ശൃംഗേരി മഠം സ്ഥാപിച്ചത് - ശങ്കരാചാര്യർ


5. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗുരു - ഗോവിന്ദപാദർ


6. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ - പദ്മപാദൻ


7. ശ്രീശങ്കര സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ - ആർ.രാമചന്ദ്രൻ നായർ


8. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ഊന്നൽ നൽകിയ മാർഗം - ജ്ഞാനമാർഗം


9. ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത് - ആദിശങ്കരൻ


10. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അക്വിനാസ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് - ആദിശങ്കരൻ


11. ശങ്കരാചാര്യർ എത്രാം വയസ്സിലാണ് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞത് - 32


12. ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് കേരളം സർക്കാർ തത്ത്വജ്ഞാന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് - ശങ്കരാചാര്യർ 


13. കേരളത്തിൽ ശ്രീശങ്കര സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം - കാലടി


14. മാഹിഷ്മതിയിൽ വച്ച് ശങ്കരാചാര്യർ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ തോൽപിച്ച മീമാംസകൻ - മണ്ഡനമിശ്രൻ


15. ശങ്കരാചാര്യർ പ്രചരിപ്പിച്ച തത്ത്വം - അദ്വൈതം


16. പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് - ശങ്കരാചാര്യർ 


17. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ തെക്ക് സ്ഥാപിച്ച മഠം - ശൃംഗേരി ശാരദാമഠം (മൈസൂർ)


18. ശങ്കരാചാര്യർ ആവിഷ്കരിച്ച ദർശനം - അദ്വൈത ദർശനം


19. ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതപാദം ഏറ്റവും വ്യക്തമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ശങ്കരകൃതി - ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം


20. ശങ്കരാചാര്യരുടെ 'സൗന്ദര്യലഹരി' മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ മഹാകവി - കുമാരനാശാൻ


21. "മലയാളത്തിന്റെ തല" എന്ന വള്ളത്തോൾ കവിത ആരെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് - ശ്രീശങ്കരാചാര്യരെ


22. അദ്വൈത മത സ്ഥാപകനായ ഇന്ത്യയിൽ മതങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ഹിന്ദുമത പരിഷ്കർത്താവായ തത്വചിന്തകൻ ആരായിരുന്നു? - ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ

23. ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതസിദ്ധാന്തം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്? - മനുഷ്യനും ബ്രഹ്മാവും തമ്മിലുള്ള അദ്വൈതഭാവം

24. ആധുനിക ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പിതാവ് - ശങ്കരാചാര്യർ 

0 Comments