കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ജീവചരിത്രം

ജനനം : 1705 മെയ് 5

മരണം : 1770


തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലത്തെ കലക്കത്തു ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കവി സദസ്സിൽ അംഗമായിരുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ജനങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകികൊണ്ട് നാടൻ കലാരൂപങ്ങളുടെയും ക്ലാസിക് കഥകളുടേയും ചൈതന്യത്തെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു കാവ്യ - കലാരൂപം മലയാളത്തിനു നൽകിയ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ. എഴുത്തച്ഛനുശേഷം കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കവിയായ നമ്പ്യാർ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ, ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ, പറയൻ തുള്ളൽ എന്നീ ഇനങ്ങളിലായി ധാരാളം സൃഷ്ടികൾ മലയാളത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


പ്രധാന കൃതികൾ


■ കല്യാണസൗഗന്ധിക്കം

■ കിരാതം

■ ഘോഷയാത്ര

■ രാമാനുചരിതം

■ സ്യമന്തകം തുള്ളൽ

■ ബാലിവിജയം

■ ഗണപതിപ്രാതൽ

■ ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം

■ ബകവധം

■ പഞ്ചതന്ത്രം കിളിപ്പാട്ട്


നാമവിശേഷണങ്ങൾ


■ ജനകീയ കവി

■ ഫലിതസമ്രാട്ട്

■ കവിത ചാട്ടവാറക്കിയ കവി


കവിമൊഴികൾ


"കാരസ്കരത്തിൻ കുരു പാലിലിട്ടാൽ

കാലാന്തരേ കയ്പു ശമിപ്പതുണ്ടോ" 


"ക്ഷീരമുള്ളോരകിടിൻ ചുവട്ടിലും

ചോരതന്നെ കൊതുകിന്നു കൗതുകം"


"ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം

മറക്കുമോ മാനുഷനുള്ള കാലം"


"കനകംമൂലം കാമിനിമൂലം 

കലഹം പലവിധമുലകിൽ സുലഭം."


"ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം 

നമ്മക്കും കിട്ടണം പണം"


"മുല്ലപ്പൂമ്പൊടിയേറ്റുകിടക്കും 

കല്ലിനുമുണ്ടാമൊരു സൗരഭ്യം"


"ഭടജനങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ളൊരു പടയണിക്കിഹ ചേരുവാൻ

വടിവിയന്നൊരു ചാരുകേരള ഭാഷതന്നെ ചിത്രം വരൂ"


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ജനിച്ച സ്ഥലം - കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലം


2. നളചരിതം കിളിപ്പാട്ട് രചിച്ചത് - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ


3. ഓട്ടൻ തുള്ളലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ


4. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ


5. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഏതു രാജധാനിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് - അമ്പലപ്പുഴ


6. ജനകീയ കവിതയുടെ ശുക്രനക്ഷത്രമെന്ന് നിരൂപകർ വിലയിരുത്തിയ കവി - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ


7. നളചരിതം തുള്ളൽ രചിച്ചത് - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ


8. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മദേശം - ലക്കിടി


9. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തിരുവില്വാമലയ്ക്കു സമീപമുള്ള കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലത്ത് ജനിച്ച മലയാള കവി - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ


10. അമ്പലപ്പുഴ രാജാവിന്റെ ആശ്രിതനായിരിക്കുകയും പിൽക്കാലത്ത് മാർത്താണ്ഡവർമയുടെയും ധർമരാജാവിന്റെയും സദസ്യനാകുകയും ചെയ്ത കവി - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ


11. ആരുടെ രചനയാണ്‌ കാലനില്ലാത്ത കാലം - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ


12. ആരുടെ വസതിയായിരുന്നു കലക്കത്ത് ഭവനം - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ


13. "ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം നമ്മക്കും കിട്ടണം പണം" എന്ന് പാടിയത് - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ


14. "കനകംമൂലം കാമിനിമൂലം ............" എന്ന വരികൾ ആരുടേതാണ് - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ


15. ചെറുപ്പകാലത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഏത് രാജാവിന്റെ ആശ്രിതനായിരുന്നു - അമ്പലപ്പുഴ


16. "ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ളശീലം മറക്കുമോ മാനുഷനുള്ള കാലം" എന്ന് പാടിയത് - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ


17. കലക്കത്തു കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ചെറുപ്പകാലം ചെലവഴിച്ചതെവിടെയാണ് - അമ്പലപ്പുഴ


18. കല്യാണസൗഗന്ധികം രചിച്ചതാര് - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ


19. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മിഴാവ് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് - അമ്പലപ്പുഴ


20. ഏത് രാജ്യം മാർത്താണ്ഡവർമ കീഴടിക്കിയപ്പോഴാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ, മാർത്താണ്ഡ വർമയുടെ ആശ്രിതനായത് - അമ്പലപ്പുഴ


21. ആദ്യത്തെ തുള്ളൽപ്പാട്ട് - കല്യാണസൗഗന്ധികം


22. പ്രാചീന കവിത്രയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ചെറുശ്ശേരി, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ, എഴുത്തച്ഛൻ


23. പേവിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ച മലയാള കവി - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

0 Comments