കുമാരനാശാൻ

കുമാരനാശാൻ ജീവചരിത്രം

ജനനം : 1873 ഏപ്രിൽ 12 (1048 മേടം 1)

അച്ഛൻ : നാരായണൻ പെരുങ്ങാടി

അമ്മ : കാളിയമ്മ

മരണം : 1924 ജനുവരി 16


1873 ഏപ്രിൽ 12-ന്‌ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചിറയിൻകീഴ്‌ താലൂക്കിൽ കായിക്കര ഗ്രാമത്തിലാണ് ആശാൻ ജനിച്ചത്‌. 'സ്നേഹഗായകൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുമാരനാശാൻ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ സംസ്കൃതവും കാവ്യനാടകങ്ങളും അഭ്യസിച്ച കേരളീയ മഹാകവിയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് 'ആശാൻ' എന്ന പേരു ലഭിച്ചു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനായ ആശാൻ 1903-ൽ എസ്.എൻ.ഡി.പി സ്ഥാപിച്ചു. അവർണ്ണരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'വീണപൂവ്' എന്ന കാവ്യം മലയാള സാഹിത്യത്തിൻറെ പുതുയുഗപിറവിക്ക്‌ കാരണമായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിലുടനീളം ഒരു തത്വചിന്തകനായ കവിയേയും കവിയായ തത്വചിന്തകനെയും ദർശിക്കാം. 1920 - ൽ പ്രജാസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് 1922 - ൽ മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽവെച്ച് വെയിൽസ്‌ രാജകുമാരൻ പട്ടും വളയും സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. മഹാകാവ്യങ്ങൾ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് മഹാകവി എന്ന പദവി നൽകിയത് മദ്രാസ് സർവകലാശാലയാണ്. 1924 ന് കുമാരനാശാൻ പല്ലനയാറ്റിൽ 'റെഡീമർ' ബോട്ട് മറിഞ്ഞു മുങ്ങിമരിച്ചു.


പ്രധാന രചനകൾ


■ വീണപൂവ്

■ നളിനി

■ ലീല

■ ദുരവസ്ഥ

■ പ്രരോദനം

■ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത

■ കരുണ

■ ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി

■ മണിമാല

■ വനമാല

■ പുഷ്പവാടി

■ ഏഴാം ഇന്ദ്രിയം


വിവർത്തനങ്ങൾ


■ ബുദ്ധചരിതം

■ സൗന്ദര്യലഹരി

■ ബാലരാമായണം


നാമവിശേഷണങ്ങൾ


■ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം

■ സ്നേഹഗായകൻ


വിവിധ കൃതികളിലെ കവിമൊഴികൾ

 

"അന്തമില്ലാതുള്ളോരാഴത്തിലേക്കിതാ

ഹന്ത! താഴുന്നൂ കഷ്ടം"


"ഒരുവേള പഴക്കമേറിയാൽ

ഇരുളും മെല്ലെ വെളിച്ചമായി വരും"


"ദുഃഖം കാണുന്നു സുഖകാലത്തും മർത്യൻ

ദുഃഖകാലത്തും സുഖം കാണുന്നു."


"സ്ഥിരതയുമില്ലത്തിനിന്ദ്യമേ, നരത്വം"


"അവനി വാഴ്വു കിനാവു കഷ്ടം"


"ഹ! ഇവിടമാണാത്മ വിദ്യാലയം"


"മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ സ്വയമല്ലെങ്കിൽ

മാറ്റുമതുകളീ നിങ്ങളെത്താൻ"


"സ്നേഹമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ

സ്നേഹസാരമിഹ സത്യമേകമാം"


"സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം

സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം"


ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


1. ആധുനിക കവിത്രയം - ആശാൻ, ഉള്ളൂർ, വള്ളത്തോൾ


2. ആരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് കുമാരകോടി - കുമാരനാശാൻ


3. സ്വാതന്ത്രഗാഥ രചിച്ചത് - കുമാരനാശാൻ


4. മലബാർകലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി കുമാരനാശാൻ രചിച്ച കൃതി - ദുരവസ്ഥ


5. ആരുടെ ബാല്യകാലനാമമാണ് കുമാരു - കുമാരനാശാൻ


6. ടാഗോറിന്റെ കേരള സന്ദർശനവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച് കുമാരനാശാൻ രചിച്ച ദിവ്യകോകിലം ആലപിച്ചതാര് - സി.കേശവൻ


7. എസ്.എൻ.ഡി.പി യുടെ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി - കുമാരനാശാൻ


8. കുമാരനാശാൻ ഏത് വർഷമാണ് എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം പ്രസിഡന്റായത് - 1923


9. ബോട്ടപകടത്തിൽ മരിച്ച മലയാള കവി - കുമാരനാശാൻ (ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പല്ലനയാറ്റിൽ)


10. കുമാരനാശാൻ സ്മാരകം എവിടെയാണ് - തോന്നയ്ക്കൽ


11. കുമാരനാശാൻ ബോട്ടപകടത്തിൽ മരിച്ച സ്ഥലം - കുമാരകോടി


12. മുങ്ങിമരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കുമാരനാശാൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബോട്ട് - റെഡീമർ


13. കുമാരനാശാൻ ജനിച്ച വർഷം - 1873


14. ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം രചിച്ചത് - കുമാരനാശാൻ 


15. കുമാരനാശാൻ എവിടെവെച്ചാണ് വീണപൂവ് രചിച്ചത് - ജൈനിമേട്


16. ആരുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ചു കൊണ്ടാണ് കുമാരനാശാൻ പ്രരോദനം രചിച്ചത് - എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ


17. കുമാരനാശാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന - എസ്.എൻ.ഡി.പി


18. കുമാരനാശാൻ പത്രാധിപനായിരുന്ന, 1904 -ൽ ആരംഭിച്ച എസ്.എൻ.ഡി.പി യുടെ മുഖപത്രം - വിവേകോദയം


19. ആരെ പ്രകീർത്തിച്ചാണ് കുമാരനാശാൻ ദിവ്യകോകിലം രചിച്ചത് - മഹാകവി ടാഗോർ


20. മഹാകാവ്യമെഴുതാതെ മഹാകവി പദവി നേടിയത് - കുമാരനാശാൻ


21. ശങ്കരാചാര്യരുടെ 'സൗന്ദര്യലഹരി' മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ മഹാകവി - കുമാരനാശാൻ


22. ബുദ്ധമത സ്വാധീനത്തിന്റെ ഫലമായി മഹാകവി കുമാരനാശാൻ രചിച്ച കാവ്യങ്ങൾ - ശ്രീബുദ്ധചരിതം, ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി, കരുണ


23. ഇവിടമാണത്യാത്മവിദ്യാലയം എന്ന് പാടിയത് - കുമാരനാശാൻ 


24. ശാരദ ബുക്ക് ഡിപ്പോ സ്ഥാപിച്ചത് - കുമാരനാശാൻ 


25. ബാലരാമായണം ആരുടെ കൃതി - കുമാരനാശാൻ 


26. കുമാരനാശാൻ അവസാനം രചിച്ച ഖണ്ഡകാവ്യം - കരുണ


27. മലയാള കവിതയിൽ കാല്പനിക വസന്തത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ചുകൊണ്ട് കുമാരനാശാന്റെ "വീണപൂവ്" എന്ന ഖണ്ഡകാവ്യം 'മിതവാദിയിൽ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്ന് - 1907

0 Comments