കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ

കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ (Keralavarma Valiyakoyi Thampuran)

ജനനം : 1845 ഫെബ്രുവരി 19 (1020 കുംഭം 10)

പിതാവ് : ചെറിയൂർ മുല്ലപ്പള്ളി നാരയണൻ നമ്പൂതിരി

മാതാവ് : പൂരം തിരുനാൾ ദേവി അംബ തമ്പുരാട്ടി

മരണം : 1914 സെപ്തംബർ 22 (1090 കന്നി 6)

ചങ്ങനാശ്ശേരി ലക്ഷ്മിപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ  19 ഫെബ്രുവരി 1845-ൽ പൂയം നക്ഷത്രത്തിലാണ് കേരളവർമ്മ ജനിച്ചത്. റാണിലക്ഷ്മിഭായിയെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെയാണ് വലിയ കോയിത്തമ്പുരാനായത്. ആയില്യം തിരുനാൾ രൂപവൽക്കരിച്ച പാഠപുസ്തകകമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു. ആധുനിക മലയാള ഗദ്യത്തിന്റെ ജനയിതാവായ കേരളവർമ്മ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും വളരെയധികം കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'കേരള കാളിദാസൻ' എന്ന അപാരനാമത്തിലറിയപ്പെടുന്ന കേരളവർമ്മയ്ക്ക് 'മയൂരസന്ദേശം' എന്ന കൃതിയും, കാളിദാസന്റെ ശാകുന്തള വിവര്‍ത്തനവുമാണ് ആ വിശേഷണത്തിനുടമയാക്കിയത്. കേരള വർമ്മ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച വിവാദ വിഷയങ്ങളായ രൂപ ഭദ്രതാവാദത്തേയും ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തേയും എതിർത്തു പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മയുടെ നേരിട്ടുള്ള അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ച് രചിച്ച പ്രാസവിമുക്തമായ കാവ്യമാണ് 'ദൈവയോഗം'. ആയുധാഭ്യാസവും നായാട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയവിനോദങ്ങളായിരുന്നു. 'വിശാഖവിജയം' മഹാകാവ്യമാണ്. കംസവധംചമ്പു തുടങ്ങി നിരവധി സംസ്കൃത കൃതികളും ഇദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1901-ല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി, ആറ്റിങ്ങല്‍ മൂത്തതമ്പുരാട്ടി ലക്ഷ്മിഭായി അന്തരിച്ചതോടെ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാന്‍ തീരെ അവശനായി. 1914-ല്‍ ഒരു കാറപകടത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ചു.

പ്രധാന കൃതികൾ

■ മണിപ്രവാള ശാകുന്തളം

■ മയൂരസന്ദേശം 

■ അമരുകശതകം

■ അന്യാപദേശശതകം

■ ദൈവയോഗം

■ സന്മാര്‍ഗ്ഗ സമഗ്രഹം

■ ഒരു പ്രാർത്ഥന

■ അക്ബർ

■ വേറൊന്നു കൂടി 

■ വിജ്ഞാന മഞ്ജരി

■ മഹച്ചരിതസംഗ്രഹം

■ സന്മാർഗ പ്രദീപം

■ പരശുരാമവിജയം

■ ധ്രുവചരിതം

■ സ്തുതി ശതകം

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ

2. 'അക്ബർ' ആരുടെ കൃതി - കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ

3. ആധുനിക മലയാളഗദ്യത്തിന്റെ പിതാവ് - വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ

4. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന് വിദ്വാൻ ബഹുമതി നൽകിയത് - കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ

5. കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ രചിച്ച ആട്ടക്കഥ - മത്സ്യവല്ലഭ വിജയം

6. പാഠപുസ്തക കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കവി - വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ

7. കേരളവർമ്മയുടെ കൃതികളുടെ സവിശേഷത എന്ത്? - പ്രാസനിഷ്കർഷയും മണിപ്രവാളശൈലിയും

8. ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം കവിതകളിൽ വേണമെന്ന് വാശിപിടിച്ച കവി ആര്? - കേരളവർമ്മ

9. ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം ദീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കേരളവർമ്മ എഴുതിയ സന്ദേശകാവ്യം - മയൂരസന്ദേശം

10. അക്ബർ (പരിഭാഷ) എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ആര്? - കേരളവർമ്മ

11. 'ഹനുമദുദ്ഭവം, ധ്രുവചരിതം, മത്സ്യവല്ലഭവിജയം' തുടങ്ങിയ ആട്ടക്കഥകളുടെ കർത്താവ് ആര്? - കേരളവർമ്മ

12. 'ശ്രീ വിശാഖ വിജയം', 'ശ്രീ വിക്ടോറിയ ചരിത്രസംഗ്രഹം' എന്നീ പദ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയതാര്? - കേരളവർമ്മ

13. 'മഹച്ചരിതസംഗ്രഹം' എഴുതിയതാര്? - കേരളവർമ്മയും വിശാഖം തിരുനാളും

14. കംസവധം ചമ്പുവിന്റെ രചയിതാവ്? - വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ

Post a Comment

Previous Post Next Post