ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ജീവചരിത്രം (G Sankara Kurup)

ജനനം : 1901 ജൂൺ 3

പിതാവ് : ശങ്കര വാര്യർ 

മാതാവ് : ലക്ഷ്മി കുട്ടി അമ്മ

മരണം : 1978 ഫെബ്രുവരി 2

കാലടിക്കടുത്ത് നായത്തോട് എന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്ത്, 1901 ജൂൺ 3 ന് ജനിച്ച ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് കുട്ടിക്കാലത്തു തന്നെ കവിതകൾ എഴുതുമായിരുന്നു. കവി, അദ്ധ്യാപകൻ, രാജ്യസഭാംഗം എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ അദ്ദേഹം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് പദവും കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗത്വവും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓടക്കുഴൽ, ജീവിതസംഗീതം, വിശ്വദർശനം, അന്തർദാഹം തുടങ്ങിയ കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും ധാരാളം കുട്ടിക്കവിതകളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1960-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഓടക്കുഴൽ എന്ന 60 കവിതകളുടെ സമാഹാരത്തിനാണ് 1965-ൽ പ്രഥമ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. 

1968-ൽ ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തി. ജ്ഞാനപീഠ സമ്മാനത്തുകയിൽനിന്ന് 25,000 രൂപ സ്ഥിരമായി നിക്ഷേപിച്ച് അതിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ടാണ് മലയാള സാഹിത്യ കൃതിക്ക് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അവാർഡ് വർഷംതോറും നൽകുന്നതിനുള്ള ചുമതല "ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രസ്റ്റ്" എന്ന സമിതിക്കാണ്. ആദ്യ അവാർഡിന് വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പിന്റെ തുളസീദാസ രാമായണ വിവർത്തനം അർഹമായി.

പ്രധാന കൃതികൾ

■ സൂര്യകാന്തി

■ ഗീതാഞ്ജലി

■ ഓടക്കുഴൽ

■ പൂജാപുഷ്പം

■ നിമിഷം

■ സാഹിത്യകൗതുകം

■ മൂന്നരുവിയും ഒരു പുഴയും

നാമവിശേഷണങ്ങൾ

■ മൃത്യുബോധത്തിന്റെ കവി

■ പ്രകൃതി ഗായകൻ

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവായ ആദ്യ കവി ആര് - ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

2. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി ആര് - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് (1965)

3. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ ആദ്യ മലയാള കൃതി - ഓടക്കുഴൽ 

4. രാജ്യസഭാംഗമായ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ് - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

5. ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

6. ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നല്കുന്നത് എന്ന് - ജിയുടെ ചരമദിനമായ ഫെബ്രുവരി 2

7. ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ ആത്മകഥ - ഓർമകളുടെ ഓളങ്ങൾ

8. ഒമർഖയ്യാമിന്റെ "റുബായ്യാത്ത്" "വിലാസലഹരി" എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക്‌ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാര് -  ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

9. ജി എന്നറിയപ്പെട്ടത് - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

10. ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി അതെ പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജമ ചെയ്തതാര് - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

11. സൂര്യകാന്തി എന്ന കവിതയുടെ കർത്താവ് - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

12. മലയാളത്തിലെ മിസ്റ്റിക് കവി എന്നറിയപ്പെട്ടത് - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

13. രാജ്യസഭാംഗമായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാള കവി - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

14. കാളിദാസന്റെ മേഘദൂതം മേഘച്ഛായ എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയതാര് - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

15. കൊച്ചി മഹാരാജാവ് "കവിതിലകൻ" സ്ഥാനം നൽകിയ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ് - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

16. ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് - ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

17. പദ്മഭൂഷൺ നേടിയ മലയാള കവി - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

18. 'വിശ്വദർശനം' എഴുതിയത് - ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

19. 'മൂന്നരുവിയും ഒരു പുഴയും' ആരുടെ കൃതി - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

20. ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ മിക്ക കവിതകളും ഏത് വിഭാഗത്തിലാണുൾപ്പെടുന്നത്? - പ്രതീകാത്മക (സിംബോളിക്)

21. "കാലമെൻ ശിരസ്സിങ്കലണിയിക്കുകയായ്മുല്ല

മാല, ഫാലത്തിൽ ചേർത്തു കഴിഞ്ഞൂ വരക്കുരി" - ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ ഏത് കവിതയിലേതാണീവരികൾ? - എന്റെ വേളി

22. ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ബന്ധം ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ ഏത് കവിതയിലാണ് ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്? - സൂര്യകാന്തി

23. ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കാളിദാസകൃതി ഏത്? - മേഘസന്ദേശം

24. "ഹാ; വരും വരും നൂനമദ്ദിനമെൻ നാടിന്റെ

നാവനങ്ങിയാൽ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കും കാലം വരും" - എന്ന് ജി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യഗീതം ഏത്? - അഴിമുഖത്ത്

25. ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ് രചിച്ച കഥാഖ്യാന കവിത ഏത്? - ചന്ദനക്കട്ടിൽ

26. ശാസ്ത്രവിജയത്തെ അഭിവാദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ് രചിച്ച കവിത: - അമ്മാവൻ ആശീർവദിക്കുന്നു

ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടിയവർ

1968 - ബാലകവി രാമൻ (നാരായണീയം (തമിഴ് തർജ്ജിമ))

1969 - വെണ്ണിക്കുളം (തുളസീദാസരാമായണം)

2013 - കെ.ആർ.മീര (ആരാച്ചാർ)

2014 - റഫീക്ക് അഹമ്മദ് (റഫീക്ക് അഹമ്മദിന്റെ കൃതികൾ)

2015 - എസ്.ജോസഫ് (ചന്ദ്രനോടൊപ്പം)

2016 - എം.എ. റഹ്‌മാൻ (ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണ്‌)

2017 - അയ്മനം ജോൺ (അയ്മനം ജോണിന്റെ കഥകൾ)

2018 - ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണൻ (മലയാള നോവലിന്റെ ദേശകാലങ്ങൾ)

2019 - എൻ.പ്രഭാകരൻ (മായാമനുഷ്യർ)

Post a Comment

Previous Post Next Post