വേദങ്ങൾ

വേദങ്ങൾ
■ ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം എന്നിവയാണ്‌ നാലു വേദങ്ങൾ.

ഋഗ്വേദം

■ ആര്യന്മാരുടെ വരവ്‌, ജീവിതരീതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങൾ ഋഗ്വേദത്തില്‍നിന്ന്‌ ലഭിക്കുന്നു. സംസ്‌കൃത ഭാഷയിലാണ്‌ വേദങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌. ഏറ്റവും പഴയ വേദം ഋഗ്വേദവും.

■ "അഗ്നിമീളേ പുരോഹിതം" എന്നാരംഭിക്കുന്നത്‌ ഋഗ്വേദം. പ്രസിദ്ധമായ ഗായത്രീമന്ത്ര'വും ഋഗ്വേദത്തിലാണ്‌. “ഓം തത്‌ സവിതുര്‍വരേണ്യം" എന്നുള്ളത്‌ ഗായത്രീമന്ത്രത്തിന്റെ  തുടക്കമാണ്‌.

■ ഋഗ്വേദത്തില്‍ ആകെ 1028 സ്തോത്രങ്ങളുണ്ട്‌. 10 മണ്ഡലങ്ങൾ ചേര്‍ന്നതാണിത്‌. ചാതുര്‍വര്‍ണ്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്‌ പത്താം മണ്ഡലത്തിലെ 'പുരുഷസൂക്ത'ത്തില്‍.

■ ഋഗ്വേദം പൂര്‍വ്വവേദകാലഘട്ടത്തില്‍ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന പുസ്തകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

■ ഋഗ്വേദകാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന ദൈവം ഇന്ദ്രനായിരുന്നു.

■ “കോട്ടകളെ തകര്‍ക്കുന്നവന്‍" എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ “പുരന്ദരന്‍' എന്നും ഇന്ദ്രന്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

■ ഋഗ്വേദത്തിലെ ദേവന്മാർ - ഇന്ദ്രൻ, അഗ്നി, വരുണൻ (ജലദേവന്‍), വായു, വിഷ്ണു, മാതരിശ്വാനൻ, സോമ (ചെടികളുടെ ദേവൻ), മാരുത്‌ (കാറ്റിന്റെ ദേവന്‍), യമന്‍ (മരണത്തിന്റെ ദേവന്‍)

■ ഋഗ്വേദത്തിലെ ഒന്‍പതാമത്തെ മണ്ഡലം പൂര്‍ണമായും “സോമ” എന്ന ദേവനാണ്‌ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.

■ വേദകാലഘട്ടത്തില്‍ “അഗ്നി" മനുഷ്യനും, ദൈവത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നു.

■ ഇന്ത്യയില്‍ ആര്യന്മാര്‍ ആദ്യമായി പാര്‍പ്പുറപ്പിച്ചത്‌ പഞ്ചാബിലാണ്‌.

■ ഇന്‍ഡോ-യൂറോപ്യന്‍ ഭാഷാഗണത്തിലെ ഭാഷകളിലുൾപ്പെടുന്നതാണ്‌ ആര്യഭാഷയായ സംസ്കൃതം.

■ വേദകാലഘട്ടത്തിലെ സുപ്രധാന പുരോഹിതനായിരുന്ന വിശ്വാമിത്രനാണ്‌ ഗായത്രി മന്ത്രം രചിച്ചത്‌.

■ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതും ഇന്ന്‌ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ നദി - സരസ്വതി നദി

■ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന നദി - സിന്ധു നദി

■ ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ധാന്യം - ഗോതമ്പ്, ബാർളി, ഉഴുന്ന്‌, എള്ള്

■ ഋഗ്വേദത്തിൽ എത്ര ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഉണ്ട് - 10

■ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉപവേദം - ആയുർവേദം

■ ഇന്തോ-യൂറോപ്യന്‍ ഭാഷയില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കൃതി ഋഗ്വേദം. ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു ഋഗ്വേദം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്‌ മാക്സ്‌ മുള്ളര്‍. വള്ളത്തോളാണ്‌ ഋഗ്വേദം മലയാളത്തിലേക്ക് തര്ജ്ജിമ ചെയ്തത്.

യജുര്‍വേദം

■ യജുര്‍വേദം ആര്യന്മാരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

■ ബലിക്രിയകൾ, പൂജാവിധികൾ എന്നിവയുടെ സമാഹാരം. 40 അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ട്.

■ ഗദ്യരൂപത്തിലുള്ള ഏകവേദം.

■ യജുര്‍വേദത്തിനെ രണ്ടായി ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

■ കൃഷ്ണ യജുർവേദം (കറുപ്പ്) - ഗദ്യരൂപത്തിലുള്ള ഭാഷ്യങ്ങൾ.

■ ശുക്ലയജുർവേദം (വെളുപ്പ്) - പൂജാവിധികളും അനുഷ്ടാനങ്ങളും.

സാമവേദം

■ ഋഗ്വേദത്തില്‍ നിന്നെടുത്ത്‌ ഈണം നല്‍കിയ സ്തോത്രങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം. 1549 ശ്ലോകങ്ങൾ.

■ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളുടെ പുസ്തകം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

■ പ്രധാനമായും സംഗീതത്തിന്‌ പ്രാധാന്യം നല്‍കിയുള്ള വേദം.

■ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച്‌ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്‌ സാമവേദം.

അഥര്‍വ്വവേദം

■ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ വേദം - അഥര്‍വ്വവേദം.

■ മന്ത്രശക്തി, മായാജാലം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രസമാഹാരം.

■ “വിദ്‌" എന്ന പദം അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്‌ “അറിയുക" എന്നാണ്‌.

■ മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി കാണുന്ന ചികിത്സാരീതിയാണ്‌ ആയുര്‍വേദം. ഇത്‌ അഥര്‍വ്വവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്‌.

■ ആര്യന്മാരുടെതല്ലാത്ത, വേദമായി കരുതപ്പെടുന്നത്‌ അഥര്‍വവേദം.

■ “യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്‌ മനുഷ്യമനസ്സിലാണ്‌" എന്നുപറയുന്നത്‌ അഥര്‍വവേദത്തില്‍.

■ ആയുര്‍വേദം (ഋഗ്വേദം), ധനുര്‍വേദം (യജുർവേദം), ഗാന്ധര്‍വവേദം (സാമവേദം), അർത്ഥ വേദം (അഥർവ്വവേദം) എന്നിവയാണ്‌ “ഉപവേദങ്ങൾ" എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌.

പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ 

■ “അറിവിലൂടെ മോചനം" എന്നതാണ്‌ ഉപനിഷത്തിന്റെ മുഖ്യ സന്ദേശം.

■ വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ഉപനിഷത്തുകൾ “ വേദാന്തം" എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പ്രധാന  ഉപനിഷത്തുകൾ 108.

■ ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്താണ്‌ ഏറ്റവും വലുത്‌. ഈശാവാസ്യം ഏറ്റവും ചെറുത്.

■ “തത്ത്വമസി” എന്നുള്ളത്‌ ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തിലെ വാക്യം. “സത്യമേവ ജയതേ" മുണ്ഡകോപനിഷത്തിലേത്.

■ ഭാരതത്തിലെ ഇതിഹാസങ്ങൾ രാമായണം, മഹാഭാരതം എന്നിവ. രാമായണം ഏറ്റവും പഴയ ഇതിഹാസം. ഏറ്റവും വലുത് മഹാഭാരതം.

■ മഹാഭാരതത്തിൽ 18 പർവങ്ങൾ; രാമായണത്തിൽ 7 കാണ്ഡങ്ങൾ. വാല്മീകിയാണ് രാമായണ കർത്താവ്. വേദവ്യാസൻ മഹാഭാരതം രചിച്ചു.

■ 'ജയസംഹിത' 'ശതസഹസ്ര സംഹിത' എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്‌ മഹാഭാരതം.

■ പ്രസിദ്ധമായ “ആദിത്യ ഹൃദയമന്ത്രം രാമായണത്തില്‍, ഭഗവദ്ഗീത മഹാഭാരതത്തില്‍.

■ “മഹാഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവ്" എന്നാണ്‌ ഭഗവദ്ഗീത അറിയപ്പെടുന്നത്‌. ഭീഷ്മപര്‍വത്തില്‍ 25 മുതല്‍ 48 വരെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്‌ ഭഗവദ്ഗീത.

■ മഹാഭാരതയുദ്ധം 18 ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു. പ്രധാന പുരാണങ്ങൾ 18, ഉപപുരാണങ്ങളും 18.

■ സ്‌കന്ദപുരാണമാണ്‌ ഏറ്റവും വലുത്‌.

■ കൃതയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നിവയാണ്‌ ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ചതുര്‍യുഗങ്ങൾ.

■ ചതുര്‍യുഗങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയത്‌ കൃതയുഗം. കലിയുഗം ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യം കുറഞ്ഞത്‌.

■ ഭഗവദ്ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക്‌ പരിഭാഷ ചെയ്തത് ചാൾസ്‌ വില്‍ക്കിന്‍സ്‌. മഹാഭാരതം മലയാളത്തിലേക്ക്‌ തര്‍ജമചെയ്തത്‌ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍.

■ ആകെ 14 മന്വന്തരങ്ങൾ.

■ മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, നരസിംഹം എന്നിവര്‍ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കൃതയുഗത്തിലെ അവതാരങ്ങൾ. വാമനന്‍, പരശുരാമന്‍, ശ്രീരാമന്‍ എന്നിവര്‍ ത്രേതായുഗത്തിലെ അവതാരങ്ങൾ. ബലരാമന്‍, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവര്‍ ദ്വാപരയുഗത്തിലെ അവതാരങ്ങൾ. കൽക്കി കലിയുഗത്തിലെ അവതാരം.

■ അഞ്ചാം വേദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഹാഭാരതം.

■ മനുസ്മൃതി ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തത്‌ വില്യം ജോണ്‍സ്‌.

■ “ഭാരതീയ തര്‍ക്കശാസ്ത്രം” (Indian Logic) എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ന്യായവാദം. ഗൗതമനാണ് ഉപജ്ഞാതാവ്.

■ “ഭാരതീയ കണികാസിദ്ധാന്തം" (Indian Atomism) എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈശേഷിക. ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്‌ കണാദന്‍. യോഗദര്‍ശനം പതഞ്ജലിയുടെതാണ്‌.

■ ബാദരായണനെ (വ്യാസമുനി)യാണ്‌ വേദാന്ത ദര്‍ശനത്തിന്റെ കര്‍ത്താവായി കരുതുന്നത്‌.

■ അദ്വൈത വേദാന്ത ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്‌ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗുരുവായ ഗൗഡപാദര്‍. “എല്ലാ ഭാരതീയ ദര്‍ശനങ്ങളുടെയും പൂര്‍ണത എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദര്‍ശനമാണ്‌ അദ്വൈത വേദാന്തം. അദ്വൈതത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രചാരകന്‍ ശങ്കരാചാര്യര്‍ ആയിരുന്നു.

■ "പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധന്‍” എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടത്‌ ശങ്കരാചാര്യര്‍. പദ്മപാദന്‍ ആയിരുന്നു പ്രധാന ശിഷ്യന്‍.

■ “വിശിഷ്ടാദ്വൈത' സിദ്ധാന്തം രാമാനുജരുടെതാണ്‌.

■ “തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക" എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ചാര്‍വാക ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്‌ ബൃഹസ്പതി.

■ “വേദങ്ങളിലേക്ക്‌ മടങ്ങിപ്പോകുക”' എന്ന്‌ ആഹ്വനം ചെയ്തത്‌ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്.

0 Comments