റോഡുകൾ

റോഡുകൾ
■ ഇന്ത്യയിലെ റോഡുകളുടെ ആകെ ദൈർഘ്യം 33 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ് .

■ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള  സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര (22.14%).

■ ദേശീയപാത, സംസ്ഥാനപാത, ജില്ലാ റോഡുകൾ, വില്ലേജ് റോഡുകൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ റോഡുകൾ.

■ ദേശീയപാതകളുടെ ആകെ നീളം 76,800 കിലോമീറ്ററാണ്.

■ ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണവും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും കേന്ദ്രസർക്കാരാണ് നടത്തുന്നത്.

■ ഇന്ത്യയിലെ നാല് മെട്രോ നഗരങ്ങളായ ന്യൂഡൽഹി, മുംബൈ, ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവയുമായി റോഡ് മാർഗം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധിതിയാണ് 'സുവർണ ചതുഷ് ക്കോണം ' .
■ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള 'ഗ്രാന്റ് ട്രങ്ക്' റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷേർ‌ഷാ സൂരിയാണ്. ഇത് ആദ്യത്തെ ദേശീയപാതയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. നേരത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാസാറത്തിനും ആഗ്രയ്ക്കും ഇടയിൽ ഗ്രാന്റ് ട്രക്ക് റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് "ലോങ് വാക്ക്" എന്ന പേരിലാണ് ഈ റോഡ് അറിയപ്പെട്ടത്.

■ NH 7 ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദേശീയപാതയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസി മുതൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കന്യകുമാരി വരെ നിർമ്മിച്ച NH 7 യുടെ നീളം 2369 കിലോമീറ്ററാണ്.

■ ഹാജിറയെ കൊൽക്കത്തയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ റോഡാണ് NH 6. റോഡിന്റെ ആകെ നീളം 1949 കിലോമീറ്ററാണ്.

■ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റോഡ് NH 47 A ആണ്, ഇതിനെ 966 B റോഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇത് കൊച്ചിയിലെ കുണ്ടന്നൂരിനെ വില്ലിങ്ടൺ ദ്വീപുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. എൻ‌എച്ച് 47 A യുടെ നീളം 5.9 കിലോമീറ്ററാണ്.

■ NH 1 ദില്ലിയെ അമൃത്സറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ റോഡിന്റെ നീളം 456 കിലോമീറ്ററാണ്.

■ സംസ്ഥാനപാതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്. സംസ്ഥാനപാതകളുടെ നിർമ്മാണവും മേൽനോട്ടവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കുന്നു.

■ വടക്ക്, തെക്ക്-കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് ഇടനാഴി, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈവേ പദ്ധതിയാണ്, അത് ഇപ്പോൾ വികസന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഝാൻസി ജില്ലയിലാണ് ഈ ഹൈവേ ഇടനാഴി കൂട്ടിമുട്ടുന്നത്.

■ ആൻഡമാൻ ദ്വീപിലാണ് ആൻഡമാൻ ട്രങ്ക് റോഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

■ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോഡ് ഗതാഗത വകുപ്പ് 1860 ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലവിൽ വന്നു.

■ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളാണ്.

■ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളെയും റോഡ് മുഖാന്തരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സംസ്ഥാനമാണ്  കേരളം.

■ ഒമ്പത് ദേശീയപാതകൾ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. NH 66, NH 544, NH 85, NH 966A, NH 744, NH 766, NH 966, NH 183, NH 966B എന്നിവയാണ് അവ.

■ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയപാതയുടെ ആകെ നീളം 1535 കിലോമീറ്ററാണ്.

■ കേരളത്തിലെ മൊത്തം റോഡുകളുടെ 67 ശതമാനവും പഞ്ചായത്ത് റോഡാണ്.

■ കേരളത്തിൽ 60 ഓളം സംസ്ഥാനപാതകളുണ്ട്.

■ സംസ്ഥാനപാത, SH - 1 നെ കേരളത്തിലെ എംസി റോഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എംസി റോഡിന്റെ മുഴുവൻ പേരാണ് മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ്. എംസി റോഡ് തിരുവനന്തപുരത്തെയും അങ്കമാലിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. എംസി റോഡിന്റെ മൊത്തം നീളം 240 കിലോമീറ്ററാണ്.

■ സംസ്ഥാന പാതകളുടെ നിർമ്മാണവും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും നടത്തുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ കൂടുതൽ റോഡുകളുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്.

Roads and Highways in India (In English)

■ The total length of Roads in India is more than 33 lakh kilometers.

■ Maharashtra has the largest share of state highways among all states (22.14%).

■ National Highway, State Highway, District Roads and Village Roads are the different roads of India. The total length of National Highways is 78,800 kilometers.

■ The construction and repair of National Highway is done by Central Government. The Golden Quadrilateral connects the four metro cities of India namely New Delhi, Mumbai, Chennai and Bangalore.

■ The Grant Truck road in the Northernmost part of India is built by Shershahsuri. It was also declared as first National Highway and it was during the period of Shershahsuri. Earlier Grant Truck Road was built between Sasaram and Agra in Uttar Pradesh. This Road is known in the name of "Long walk" during British reign.

■ NH 7 is the lengthiest National Highway of India. The NH 7 built between Varanasi of Uttar Pradesh to Kaniyakumari of Tamil Nadu. The length of NH 7 is 2369 km.

■ The NH 6 is the second lengthiest road of India that connects district, Hazira to Kolkata. The total length of road is 1949 kilometers.

■ The smallest road in India is NH 47A, also called as 966B Road. It connects Kundanoor of cochin to Wellington Island. The Length of NH 47A is 5.9 Kilometers.

■ NH 1 connects Delhi to Amritsar.  The length of this road is 456 kilometers.

■ The state highways are controlled by state government. State Government handle both construction and maintenance of State Highways.

■ The North-South–East-West Corridor (NS-EW) is the largest highway project in India, which is now in the developmental stage. The highway corridor joins at the Jhansi district of Uttar Pradesh.

■ Andaman Trunk Road is located at Andaman Islands.

■ The first Road Transport and Highways Department was came into existence in 1860 in Travancore.

■ Kerala has the most number of Panchayat Roads. It is the only state which connects all type of roads in cities, forests, towns and Village is Kerala.

■ Nine National Highways pass through Kerala. They are NH 66, NH 544, NH 85, NH 966A, NH 744, NH 766, NH 966, NH 183 and NH 966B.

■ The total length of National Highway that pass through Kerala is NH 66.

■ The panchayat road contributes almost 67 percent of total roads in Kerala.

■ There are around 60 State Highways in Kerala.

■ The State Highway, SH - 1 is called as MC Road in Kerala. Main Central Road is the full name of MC Road. MC Road joins Trivandrum to Angamaly. The total length of MC Road is 240 kilometer.

■ The construction and repair of State Highways is done by the State Ministry of Road Transport and Highways. They have more state highways in Ernakulam District.

0 Comments