മേഘങ്ങൾ

മേഘങ്ങൾ (Clouds)
■ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കാരണം സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ തടാകങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു.

■ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ പാളിയിൽ മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു.

■ മേഘങ്ങളെ ഉയർന്ന മേഘങ്ങൾ (High Clouds), മധ്യമേഘങ്ങൾ (Middle Clouds), താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ (Low Clouds) എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

■ ഉയർന്ന മേഘങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സിറസ്, സിറോ കുമുലസ്, സിറോസ്ട്രാറ്റസ് എന്നിവയാണ്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്.

■ സിറസ് മേഘങ്ങൾ കൈചൂലാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചുറ്റുമുള്ള വളയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ് സിറോസ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ.  വെളുത്ത മേഘശകലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ് സിറോകുമുലസ് മേഘങ്ങൾ.

■ കുമുലസ് മേഘങ്ങൾ ചെമ്മരിയാടുകളുടെ രോമങ്ങൾപോലെ മാനത്തു തെളിയുന്നു. ഇവ പ്രസന്ന കാലാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

■ മധ്യതലത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആൾട്ടോ കുമുലസും ആൾട്ടോസ്ട്രാറ്റസും. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്.

■ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പരമാവധി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന താഴ്ന്ന മേഘങ്ങളാണ് സ്ട്രാറ്റസ്, നിംബോസ്ട്രാറ്റസ്, സ്ട്രാറ്റോകുമുലസ്.

■ 'നിംബോസ്ട്രാറ്റസ്' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 'മഴമേഘങ്ങളാണ്'.

■ ലംബാകൃതിയിലുള്ള ഉയർന്ന മേഘങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് 'കുമുലോനിംബസ്'. ഇവ ഇടിയോടുകൂടിയ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ ഇവയെ 'ഇടിമേഘങ്ങൾ' (Thunder Clouds) എന്നും പറയുന്നു.

■ മേഘങ്ങളുടെ സാധാരണ നിറം വെളുത്തതാണ്, മേഘങ്ങൾ സൂര്യന്റെ എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

■ ജെറ്റ് കടന്നുപോകുന്നതിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന നീണ്ട കട്ടികുറഞ്ഞ മേഘപടലമാണ്  'കോൺട്രെയിൽ'.

■ 'നാക്രിയസ്‌ മേഘങ്ങൾ' സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ പാളിയിലും 'നോക്ടിലൂസെന്റ് മേഘങ്ങൾ' മീസോസ്ഫിയറിലും കാണപ്പെടുന്നു.

■ മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് 'നെഫോളജി' (Nephology).

0 Comments