കോശം

കോശങ്ങള്‍ (Cells)
■ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ്‌ ആണ്‌ കോശങ്ങൾ.

■ കോശങ്ങൾ, കലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത്‌ ഹിസ്റ്റോളജി.

■ കോശം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്രൂജ്ഞന്‍.- റോബര്‍ട്ട്‌ ഹുക്ക്‌.

■ ജന്തുശരീരം കോശനിര്‍മിതമാണെന്ന്‌ കണ്ടെത്തിയത്‌.- തിയോഡർ ഷ്വാൻ.

■ കോശത്തിലെ ആത്മഹത്യാ സഞ്ചികൾ - ലൈസോസോം.

■ കോശമര്‍മത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം - ആര്‍.എന്‍.എ.

■ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോശം - നാഡീകോശം (ന്യൂറോണ്‍)

■ കോശം നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദാര്‍ഥം - പ്രോട്ടോപ്ലാസം.

■ ആദ്യമായി സസ്യകോശങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയത്‌ - റോബര്‍ട്ട്‌ ഹുക്ക്‌. കോര്‍ക്കിന്റെ പാളിയിലാണ് ഹുക്ക്‌ കോശങ്ങൾ (അറകൾ) കണ്ടെത്തിയത്‌.

■ കോശവിഭജനത്തിലൂടെയാണ്‌ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്‌  എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ - റുഡോൾഫ്‌ വിര്‍ച്ചോവ്‌.

■ കോശത്തിലെ 'പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന കുതിരകൾ' (Work horses of cell) എന്നറിയപ്പപെടുന്നത്‌ - പ്രോട്ടീനുകൾ (മാംസ്യം)

■ പ്രോട്ടീന്‍ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ അമിനോ ആസിഡുകൾ.

■ കോശത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഊര്‍ജം നല്‍കുന്നത്‌ - എ.ടി.പി (അഡെനോസിന്‍ ട്രൈഫോസ്‌ഫേറ്റ്). കോശത്തിലെ 'Electric Power' എന്നറിയപ്പെടുന്നതും 'ATP' യാണ്‌.

■ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം - അണ്ഡം. പുംബീജമാണ്‌ ഏറ്റവും ചെറുത്‌.

■ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമുള്ളത്‌ ബാക്ടീരിയക്ക്‌.

■ ഏറ്റവും വലിയ കോശമെന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയിലെ മഞ്ഞക്കരു.

■ മനുഷ്യരില്‍ ഏറ്റവുമധികം ജീവിതദൈര്‍ഘ്യമുള്ള കോശങ്ങൾ - നാഡീകോശങ്ങൾ.

■ സസ്യകോശങ്ങൾ ഊര്‍ജഘടകങ്ങളായ ATP ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ - പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം.

■ ജീനുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ DNA ടെക്നോളജി.

■ വേരില്‍ നിന്നും ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലെത്തിക്കുന്ന സസ്യകല - സൈലം.

■ ഇലകളില്‍ നിന്നും ആഹാരം സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നത്‌ 'ഫ്ലോയം' എന്ന സസ്യകലയാണ്‌.

■ മാതൃസസ്യത്തിലെ ( കോശത്തില്‍ നിന്നും അതേ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതി - ടിഷ്യു കൾച്ചര്‍

■ കോശത്തിലെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപെടുന്നതാണ് മൈറ്റോ കോൺഡ്രിയ. ഇവയ്ക്കു തുല്യമായി സസ്യകോശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കണങ്ങളാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ.

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. മനുഷ്യനേത്രത്തിൽ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്കു പറയുന്ന പേര് - കോൺ കോശങ്ങൾ

2. കേടുവന്നാൽ വീണ്ടും വളരാത്ത ശരീരകോശങ്ങൾ - നാഡീകോശങ്ങൾ

3. മനുഷ്യകോശത്തിൽ എത്ര ലിംഗ ക്രോമസോമുകളുണ്ട് - ഒരു ജോടി

4. മനുഷ്യരക്തത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് രക്ത കോശങ്ങൾ - 45

5. മനുഷ്യകോശത്തിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം - 46

6. ഓക്സിജന്റെ അഭാവംമൂലം ശരീരകലകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗം - അനോക്സിയ

0 Comments