ആസിഡ്

ആസിഡ് (Acids)

■ രണ്ടുതരം ആസിഡുകളാണുള്ളത്. വീര്യം കൂടിയ ആസിഡുകൾ അഥവാ മിനറൽ ആസിഡ് പിന്നെ വീര്യം കുറഞ്ഞ ആസിഡുകൾ അഥവാ ഓർഗാനിക് ആസിഡുകൾ.

■ വീര്യം കൂടിയ ആസിഡുകൾ ഉദാഹരണം - സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്  ആസിഡ്.

■ വീര്യം കുറഞ്ഞ ആസിഡുകൾ ഉദാഹരണം - സിട്രിക്, അസറ്റിക്, ലാക്ടിക്, ഓക്സാലിക്, ഫോർമിക്, അസ്കോർബിക്, മാലിക്, ടാർടാറിക് ആസിഡുകൾ.

■ ആസിഡുകളിലെല്ലാം പൊതുവായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പി.എച്ച്. മൂല്യം എപ്പോഴും 7ൽ താഴെയാണ്. 'രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് - സള്ഫ്യൂരിക് ആസിഡ്.

■ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്, സിട്രിക് ആസിഡ്, അസെറ്റിക് ആസിഡ്, ടാർട്ടാറിക്‌ ആസിഡ്‌, അക്വാറീജിയ എന്നിവ കണ്ടുപിടിച്ചത്‌ ജാബിര്‍ ഇബന്‍ ഹയ്യാന്‍.

■ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആസിഡ്‌ അസെറ്റിക്‌ ആസിഡ്‌. വിനാഗിരിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌ അസെറ്റിക്‌ ആസിഡാണ്‌. എതനോയിക്‌ ആസിഡ്‌ എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു.

■ മനുഷ്യരുടെ ആമാശയ രസത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്‌ ആസിഡ്‌. "മുറിയാറ്റിക്‌ ആസിഡ്"‌ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇതുതന്നെ.

■ 'അക്വാഫോര്‍ട്ടിസ്‌, സ്പിരിറ്റ്‌ ഓഫ്‌ നൈറ്റര്‍' എന്നീ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്‌ നൈട്രിക്‌ ആസിഡ്‌.

■ ഓസ്റ്റ് വാൾഡ്‌ പ്രക്രിയയിലൂടെ നിര്‍മിക്കുന്ന ആസിഡ്‌ നൈട്രിക്കാസിഡാണ്‌. വായുവില്‍ പുകയുന്ന ആസിഡും നൈട്രിക്‌ ആസിഡാണ്‌.

■ 'ഓയില്‍ ഓഫ്‌ വിട്രിയോൾ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ സൾഫ്യൂറിക്‌ ആസിഡാണ്‌. കോണ്‍ടാക്ട്‌ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണിത്‌ നിര്‍മിക്കുന്നത്‌.

■ സോഡാ വെള്ളത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാര്‍ബോണിക്‌ ആസിഡ്‌.

■ ഏറ്റവും പഴയ വേദനസംഹാരിയായ ആസ്പിരിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം അസെറ്റൈല്‍ സാലിസിലിക്കാസിഡ്‌ എന്നാണ്‌.

■ പുളിച്ച വെണ്ണ, ഉണങ്ങിയ പാല്‍ക്കട്ടി എന്നിവയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌ ബ്യൂട്ടൈറിക്‌ ആസിഡ്‌. പാലില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌ ലാക്റ്റിക്‌ ആസിഡ്‌.

■ ഉറുമ്പിന്റെയും തേനീച്ചയുടെയും ശരീരത്തില്‍ സ്വാഭാവികമായുള്ള ആസിഡാണ്‌ ഫോമിക്‌ ആസിഡ്‌.

■ 'മെതനൊയിക്‌ ആസിഡ്‌' എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇതുതന്നെ. റബ്ബര്‍ പാല്‍ ഖരീഭവിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഫോമിക്‌ ആസിഡ്‌.

■ ചെറുനാരങ്ങയിലും ഓറഞ്ചിലും സമൃദ്ധമായുള്ളത്‌ സിട്രിക്‌ ആസിഡ്‌. തേയിലയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌ ടാനിക്‌ ആസിഡ്‌.

■ പഴുക്കാത്ത ആപ്പിളുകളില്‍ സമൃദ്ധമായുള്ളത്‌ മാലിക്‌ ആസിഡ്‌.

■ മുന്തിരി, പുളി എന്നിവയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌ ടാര്‍ടാറിക്‌ ആസിഡ്‌.

■ വീഞ്ഞില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ടാര്‍ട്ടാറിക്‌ ആസിഡാണ്‌.

■ കുരുമുളക്‌, വാഴപ്പഴം, ചോക്കലേറ്റ്‌, ബീന്‍സ്‌ എന്നിവയിലുള്ളത്‌ ഓക്‌സാലിക്‌ ആസിഡ്‌.

■ തക്കാളിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌ ഓക്‌സാലിക്‌ ആസിഡ്‌.

■ കൊഴുപ്പുകളിലും എണ്ണകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌ സ്റ്റിയറിക്‌ ആസിഡ്‌. ഓക്ടാഡെക്കനോയിക് ആസിഡ്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇതുതന്നെ.

■ ഓക്ക്‌, മഹാഗണി തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തൊലിയില്‍ കാണപ്പെടുന്നത്‌ ടാണിന്‍ ആസിഡ്‌.

■ കാര്‍ബാറ്ററികളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ സൾഫ്യൂറിക്‌ ആസിഡാണ്‌.

■ സൾഫ്യൂറിക്‌ ആസിഡിനേക്കാളും 100 ശതമാനം വീര്യമുള്ള ആസിഡുകൾ 'സൂപ്പര്‍ ആസിഡുകൾ' എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

■ മൂത്രത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌ യൂറിക്‌ ആസിഡ്‌. തൈരില്‍ അടങ്ങിയത്‌ ലാക്റ്റിക്‌ ആസിഡ്‌.

■ മരച്ചീനിയിലുളള വിഷാംശമാണ്‌‌ ഹൈഡ്രോ സയാനിക് ആസിഡ് അഥവാ, ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ്. പ്രൂസിക്ക് ആസിഡ് എന്നാണിത് മുൻപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 

ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. വളരെ വീര്യം കുറഞ്ഞ അണുനാശകമായ ഐലോഷനുപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത്? - ബോറിക് ആസിഡ്

2. ഏറ്റവും ലഘുവായ അമിനോ ആസിഡിന്റെ പേരെഴുത്തുക? - ഗ്ലൈസിൻ

3. അസ്‌കോർബിക് ആസിഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ത്? - വിറ്റാമിൻ സി

4. ഹൈഡ്രോക്‌സി പ്രൊപ്പിയോണിക് അസിഡിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു? - ലാക്ടിക് ആസിഡ്

5. സോഡാവാട്ടറില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡിന്റെ പേരെന്ത്‌? - കാര്‍ബോണിക്‌ ആസിഡ്

6. വിനാഗിരി രാസപരമായി ഏതു പദാര്‍ത്ഥമാണ്‌? - 3-7% അസെറ്റിക്‌ ആസിഡ്

7. മിനറല്‍ ആസിഡ്‌ അല്ലാത്ത ആസിഡാണ്‌? - ഗ്ലൂട്ടമിക്‌ ആസിഡ്‌

8. സോപ്പാണിഫിക്കേഷന്‍ എന്നാലെന്ത്‌? - എസ്റ്ററിനെ ആല്‍ക്കലി ചേര്‍ത്ത്‌ ഹൈഡ്രോളിസിസ്‌ നടത്തുന്ന പ്രക്രിയ

9. കരളില്‍ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പോളിസാക്കറൈഡ്‌ ഏത്‌? - ഗ്ലൈക്കോജൻ ((C6H10O3)n)

10. റോഷല്‍ സാള്‍ട്ട്‌ ഏതു പദാര്‍ത്ഥമാണ്‌ - സാലിസൈക്ലിക്‌ ആസിഡ്‌

11. ഏത്‌ ആസിഡില്‍ നിന്നാണ്‌ പ്രോട്ടീന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്‌? - അമിനോ ആസിഡുകള്‍

12. സലോള്‍ എന്താണ്‌? - ഫിനൈല്‍ സാലിസൈലേറ്റ്

13. ആസിഡിന്റെ അസിഡിറ്റിയുടെ അളവ്‌ എങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു? - PH മൂല്യം

14. ഹെക്സാ മെഥിലീന്‍ ടെട്രാമീന്‍- സാധാരണ ഏതു പേരിലറിയപ്പെടുന്നു? - യൂറോട്രോപിന്‍

15: ഹൈഡ്രോസയനിക്‌ ആസിഡ്‌ - വളരെ വിഷമുള്ളതാണ്

16. മുന്തിരിങ്ങയിലെ ആസിഡ്‌ ഏതാണ്‌? - സിട്രിക്‌ ആസിഡ്‌ 

17. സിങ്കും നേര്‍പ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന വാതകമേത്‌? - ഹൈഡ്രജന്‍

18. മോണോകാര്‍ബോക്സിലിക്‌ ആസിഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ത്‌? - ഫാറ്റി ആസിഡുകള്‍

19. മാസിക്കോട്ട്‌ എന്നാലെന്ത്‌? - മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ലെഡ്‌ മോണോക്‌സൈഡ്‌ പൗഡര്‍

20. ഫോര്‍മിക്‌ ആസിഡ്‌ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു? - ഉറുമ്പുകളിലും ചൊറിയണത്തിലും

21. നിരോക്സീകരണ സ്വഭാവമുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡേത്‌? - ഫോര്‍മിക്‌ ആസിഡ്‌

22. വെള്ള ഫോസ്ഫറസ്സിന്റെ ലായകമേത്‌? - കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ സള്‍ഫൈഡ്‌

23. മീഥേനിലെ ബന്ധനം ഏതിനമാണ്‌? - സിഗ്മ ബന്ധനം

24. ഫ്രീഡല്‍ ക്രാഫ്റ്റ്‌ പ്രകിയയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉല്‍പ്രേരകമേത്‌? - AlCl3

25. സോഡിയം സയനൈഡിന്റെ ഉപയോഗം? - സ്വര്‍ണ്ണം വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കല്‍

26. ഫോര്‍മാലിന്‍ എന്നാലെന്ത്‌? - 40% ഫോര്‍മാല്‍ഡി ഹൈഡ്‌ ലായനി

27. തക്കാളി സോസിലെ അമ്ലമേത്‌? - അസെറ്റിക്‌ ആസിഡ്

28. വന്‍തോതില്‍ അമോണിയ നിര്‍മ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഉല്‍പ്രേരകം? - സ്പോഞ്ചി അയണ്‍

29. നൈട്രജൻ കുടുംബത്തിലെ രണ്ട്‌ അലോഹങ്ങളേവ? - നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്‌

30. അള്‍ട്രാ വയലറ്റ്‌ രശ്മികളില്‍ നിന്നും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വാതകമേതാണ്‌? - ഓസോണ്‍

31. സ്വര്‍ണ്ണവും പ്ലാറ്റിനവും ലയിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ പേരെഴുതുക? - അക്വാറീജിയ

32. വളരെ നേര്‍പ്പിച്ച തണുത്ത നൈട്രിക് ആസിഡ്‌ മഗ്നീഷ്യവുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന വാതകമേത്‌? - ഹൈഡ്രജന്‍

33. എന്‍.ടി.പി-യുടെ പൂര്‍ണ്ണരൂപമെന്ത്‌? - നോര്‍മല്‍ ടെംപറേച്ചര്‍ ആന്റ്‌ പ്രഷര്‍

34. നൈട്രിക് ആസിഡില്‍ നൈട്രജന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്ര? - +5

35. 96% മുതല്‍ 98% വരെ നൈട്രിക് ആസിഡ്‌ അടങ്ങിയതാണ്‌? - ഫ്യൂമിംഗ്‌ നൈട്രിക്‌ ആസിഡ്‌

36. തണുത്ത നേര്‍പ്പിച്ച ആസിഡുകളില്‍ നിന്നും സ്ഫോടനത്തോടു കൂടി ഹൈഡ്രജനെ ആദേശം ചെയ്യുന്ന മൂലകങ്ങളേവ? - സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, കാല്‍സ്യം

37. ചൂടുള്ള ഗാഢ ആസിഡുകളില്‍ നിന്നുമാത്രം ഹൈഡ്രജനെ ആദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂലകത്തിന്റെ പേരെഴുതുക? - ലെഡ്‌

38. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചൂടാക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥങ്ങളേവ? - ഹൈഡ്രജന്‍ ക്ലോറൈഡും അമോണിയയും

39. ഫോസ്ഫറസ്‌ കത്തുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥമേത്‌? - ഫോസ്ഫറസ്‌ പെന്റോക്സൈഡ് (P2O5)

40. പുതുതായി തയ്യാറാക്കിയ നൈട്രിക് ആസിഡിന്‌ മഞ്ഞ നിറമാണ്‌. കാരണമെന്ത്‌? - നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ്‌ ലയിച്ചുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്

0 Comments